Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περί αξιοπρέπειας

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

Αν τυχόν κάποιος είχε μεί­νει με την αμφι­βο­λία, η ΔΦΑ φρό­ντι­σε να του βγά­λει τις τσί­μπλες από τα μάτια σχε­τι­κά με τις προ­θέ­σεις της και την υπο­τι­θέ­με­νη άβυσ­σο που τη χωρί­ζει από τους προη­γού­με­νους, τους μνη­μο­νια­κούς. Ψήφι­σε το τρί­το μνη­μό­νιο μες στο Δεκα­πε­νταύ­γου­στο, φέρ­νει το τέταρ­το σε συσκευα­σία προ­λη­πτι­κών μέτρων, κατε­δα­φί­ζει Κυρια­κά­τι­κα και με δια­δι­κα­σί­ες εξπρές την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση. Χτυ­πά­ει τους απερ­γούς, προ­σά­γει οικο­δό­μους που περι­φρου­ρούν τον αγώ­να τους, προ­στα­τεύ­ει την καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία και τη δική της εξου­σία με τις δυνά­μεις της κρα­τι­κής καταστολής.

Το ένα κόμ­μα (εξου­σί­ας) νίβει το άλλο και τα δυο το σύστη­μα. Άλλο όμως να σε τσα­κί­ζει το αρι­στε­ρό χέρι κι άλλο το δεξί. Δεν έχει την ίδια χάρη…

Ενώ ο Τσί­πρας, (που τα βρί­σκει πλέ­ον καλύ­τε­ρα κι από τη Φώφη με το κόμ­μα των Ευρω­παί­ων “σοσια­λι­στών” και που απευ­θύ­νε­ται στο μεγά­λο παγκό­σμιο χωριό των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών ‑ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΔΝΤ- και όχι σε ένα μικρό αρι­στε­ρο­χώ­ρι, με την υπε­ρο­ψία του αστού πρω­τευου­σιά­νου απέ­να­ντι στο βλά­χο επαρ­χιώ­τη) κάνει λόγο για αξιο­πρε­πείς συντά­ξεις των 38ο ευρώ.

Συνε­πώς, ο καθέ­νας μας έχει δύο επι­λο­γές μπρο­στά του. Ή θα έχει ως μέτρο σύγκρι­σης για την αξιο­πρέ­πεια τα ψίχου­λα και τις συντά­ξεις πεί­νας. Ή που θα τη μετρά­ει με την προ­σω­πι­κή του στά­ση και το συλ­λο­γι­κό αγώ­να και θα βγει στο δρό­μο να την κερ­δί­σει. Είτε με σκυμ­μέ­νο κεφά­λι, για να περά­σει εύκο­λα ο νόμος-λαι­μη­τό­μος, είτε με ψηλά το κεφά­λι, με την αξιο­πρέ­πεια του αγώ­να και της αντί­στα­σης. Τρί­τος δρό­μος δεν υπάρχει…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο