Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιούς προστατεύουν τα ΜΑΤ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Η παρου­σία δυνά­με­ων της αστυ­νο­μί­ας, με παρα­ταγ­μέ­νες κλού­βες και άντρες των ΜΑΤ, χθες το από­γευ­μα μέσα στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, κατά τη διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης της ΕΔΥΕΘ και ταξι­κών σωμα­τεί­ων, έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την παρου­σία αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού πολε­μι­κού εξο­πλι­σμού στην πόλη. 

Για άλλη μια φορά, 20 χρό­νια μετά το νατοϊ­κό μακε­λειό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, η Θεσ­σα­λο­νί­κη μετα­τρέ­πε­ται σε ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών φονιά­δων. Τότε ήταν η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ που έδι­νε κυριο­λε­κτι­κά γη και ύδωρ στις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές δυνά­μεις που, μέσω της Βόρειας Ελλά­δας, εφορ­μού­σαν ενά­ντια στο λαό της γει­το­νι­κής χώρας. 

Στο «Ριζο­σπά­στη» της 26ης Φλε­βά­ρη 1999, στο άρθρο με τίτλο «ΝΑΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο το λιμά­νι» δια­βά­ζου­με μετα­ξύ άλλων: “Το λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης αλλά και το αερο­δρό­μιο “Μακε­δο­νία” έχουν μετα­τρα­πεί σε ΝΑΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο, ενώ η συμπρω­τεύ­ου­σα, αλλά και σχε­δόν ολό­κλη­ρη η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία μοιά­ζει με στρα­το­κρα­τού­με­νη περιο­χή. Ενα πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο σε βάρος των λαών της Βαλ­κα­νι­κής στή­νε­ται με τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας η οποία έχει παρα­χω­ρή­σει γη, αέρα και θάλασ­σα στις υπη­ρε­σί­ες των αιμα­τη­ρών σχε­δί­ων του Βορειο­α­τλα­ντι­κού Συμ­φώ­νου και προ­ε­τοι­μά­ζε­ται να συμ­με­τέ­χει με δύνα­μη 800 ανδρών στο εκστρα­τευ­τι­κό σώμα που τμη­μα­τι­κά μετα­βαί­νει στην ΠΓΔΜ απ’ όπου — όταν κρι­θεί σκό­πι­μο από τους Αμε­ρι­κα­νούς και Ευρω­παί­ους ιμπε­ρια­λι­στές — θα προ­χω­ρή­σει για το Κοσ­συ­φο­πέ­διο, προ­κει­μέ­νου να επι­βά­λει τη Νέα Τάξη Πραγ­μά­των των μακε­λά­ρη­δων των λαών.»

Σήμε­ρα, δυο δεκα­ε­τί­ες αργό­τε­ρα, είναι η «κυβέρ­νη­ση της αρι­στε­ράς» του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μετα­τρέ­ψει την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια σε απέ­ρα­ντο νατοϊ­κό στρα­τό­πε­δο, εμπλέ­κο­ντας τη χώρα μας και το λαό της σε μεγά­λους κιν­δύ­νους. Η παρου­σία αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού εξο­πλι­σμού στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης απο­τε­λεί θανά­σι­μο κίν­δυ­νο σε περί­πτω­ση κλι­μά­κω­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών και πολε­μι­κής εμπλο­κής, καθώς η πόλη καθί­στα­ται αυτό­μα­τα στρα­τιω­τι­κός στόχος.

Η χθε­σι­νή δε εικό­να των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων, στο λιμά­νι της πόλης, να φρου­ρούν τους ιμπε­ρια­λι­στές μακε­λά­ρη­δες από τον «εχθρό λαό» που δια­δή­λω­νε υπέρ της ειρή­νης, έρχε­ται να προ­στε­θεί στο άλμπουμ της αμε­ρι­κα­νο­δου­λεί­ας και του ΝΑΤΟ­τσο­λια­δι­σμού της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης και ευρύ­τε­ρα της Βόρειας Ελλά­δας δεν πρέ­πει να μεί­νει αμέ­το­χος σε αυτό το έγκλη­μα. Οι φονιά­δες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που έχουν σκορ­πί­σει το θάνα­το στα Βαλ­κά­νια και τη Μέση Ανα­το­λή, που απει­λούν και εκβιά­ζουν χώρες όπως συμ­βαί­νει με τη Βενε­ζου­έ­λα, που είναι οι κύριοι υπεύ­θυ­νοι για τον ξερι­ζω­μό εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων, δεν έχουν καμια θέση ούτε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ούτε που­θε­νά στην Ελλάδα. 

Απέ­να­ντι στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς φονιά­δες, την κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα, τη ΝΔ και τα λοι­πά αστι­κά κόμ­μα­τα που σιγο­ντά­ρουν αυτήν την κατά­στα­ση, το μήνυ­μα πρέ­πει να δωθεί με τον πιο ξεκά­θα­ρο και ισχυ­ρό τρό­πο: Η Θεσ­σα­λο­νί­κη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών!

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο