Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή στου Νουριάν για τα παιδιά των προσφύγων (21/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρω­το­χρο­νιά­τι­κη Γιορ­τή στου Νου­ριάν για τα παι­διά των προσφύγων

Με την παρά­στα­ση “Μια γιορ­τή στου Νουριάν”

του Volker Ludwig

«Όλοι κάτω από την ίδια σκη­νή ζούμε»

http://nourian.wordpress.com/

https://www.facebook.com/syntechniatougeliou/

domh

Με αφορ­μή την πρω­το­χρο­νιά σε ολό­κλη­ρο τον Περ­σό­φω­νο κόσμο και το Κουρ­δι­στάν στις 21 Μαρ­τί­ου, ημέ­ρα της εαρι­νής ιση­με­ρί­ας και αρχή της άνοι­ξης, θα παι­χτεί η παρά­στα­ση “Μια Γιορ­τή στου Νου­ριάν” στην δομή φιλο­ξε­νί­ας του Ελαιώ­να για 200 με 300 παιδιά.

Καλού­με σε δρά­ση αλλη­λεγ­γύ­ης με τρό­φι­μα θεα­τές και φίλους που θα επι­σκε­φτούν τον καταυ­λι­σμό του Ελαιώ­να για να παρα­κο­λου­θή­σουν την παρά­στα­ση- συμπα­ρά­στα­ση και να γιορ­τά­σουν μαζί με τα παι­διά των προ­σφύ­γων την πρωτοχρονιά.

Τα τρό­φι­μα θα δια­τε­θούν για τους πρό­σφυ­γες που βρί­σκο­νται στο λιμά­νι του Πει­ραιά δίχως συν­θή­κες υπο­δο­χής και προστασίας.

Η παρά­στα­ση θα δοθεί την Δευ­τέ­ρα 21 Μαρ­τί­ου στις 6.30 στην Ανοι­χτή Δομή Φιλο­ξε­νί­ας Προ­σφύ­γων στον Ελαιώ­να, Αγί­ου Πολυ­κάρ­που 87.

ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΩΡΑ

Η ομά­δα νεα­νι­κού θεά­τρου “Συντε­χνία του Γέλιου” ξεκί­νη­σε τη θεα­τρι­κή της πορεία το 2011 με την παρά­στα­ση “Μια γιορ­τή στου Νου­ριάν” του Φόλ­κερ Λού­ντ­βιγκ, η οποία σημεί­ω­σε μεγά­λη επι­τυ­χία που συνε­χί­στη­κε επί τρία συνα­πτά έτη, με απή­χη­ση της σε όλες τις ηλι­κί­ες.  Η παρά­στα­ση ανέ­βη­κε μετά από σχε­δόν δυο χρό­νια ξανά στο Σύγ­χρο­νο Θέα­τρο το χει­μώ­να του 2015–2016 για 9 επε­τεια­κές παρα­στά­σεις, αμέ­σως μετά το «Είστε και φαί­νε­στε», την και­νούρ­για παρά­στα­ση της Συντε­χνί­ας που σημειώ­νει ήδη μεγά­λη επιτυχία.

Πρό­κει­ται για μια ανα­τρε­πτι­κή κωμω­δία με θέμα τις σχέ­σεις μετα­ξύ Ελλή­νων και μετα­να­στών και την πολι­τι­σμι­κή συμ­φι­λί­ω­ση. Απευ­θύ­νε­ται σε ανθρώ­πους από έξι ετών και άνω!

Το έργο γρά­φτη­κε και παί­χτη­κε στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’70 από το Θέα­τρο Grips του Βερο­λί­νου — δημιουρ­γοί του πρω­το­πο­ρια­κού παι­δι­κού έργου “ο Μορ­μό­λης” που γνώ­ρι­σε μεγά­λη επι­τυ­χία από την Ξένια Καλο­γε­ρο­πού­λου. Στη Γερ­μα­νι­κή εκδο­χή με τίτλο «Μια Γιορ­τή στου Παπα­δά­κη»,  η οικο­γέ­νεια των μετα­να­στών του έργου ήταν Έλληνες!

Ο συγ­γρα­φέ­ας της παρά­στα­σης, Volker Ludwig, ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρει:

Είναι ιδιαί­τε­ρη χαρά και μεγά­λη τιμή για μένα, που το έργο μου «Μια γιορ­τή στου Παπα­δά­κη» βρί­σκει την ανα­βί­ω­σή του, σε μια υπέ­ρο­χη νέα σύλ­λη­ψη και δια­σκευή που λέγε­ται «Μια Γιορ­τή στου Νου­ριάν».

Το φυλε­τι­κό μίσος και οι προ­κα­τα­λή­ψεις, μοιά­ζει να κερ­δί­ζουν έδα­φος παντού, παράλ­λη­λα όμως φαί­νε­ται πως υπάρ­χουν άνθρω­ποι που τα κατα­πο­λε­μούν με πολυ­μή­χα­να μέσα και με φαντα­σία  – και αυτό μου δίνει κου­ρά­γιο και ελπίδα.

Η ομά­δα νεα­νι­κού θεά­τρου «Συντε­χνία του Γέλιου» προ­τεί­νει ένα και­νούρ­γιο χει­ρα­φε­τη­μέ­νο θέα­τρο για παι­διά και νέους με ψυχα­γω­γι­κές, ρεα­λι­στι­κές ιστο­ρί­ες καθη­με­ρι­νό­τη­τας με τις οποί­ες τα παι­διά μπο­ρούν να ταυ­τι­στούν άμε­σα ανα­γνω­ρί­ζο­ντας εκεί το οικείο τους περι­βάλ­λον. Ένα θέα­τρο που αντλεί από τις δικές τους εμπει­ρί­ες, καθι­στώ­ντας το δρα­μα­τι­κό δρώ­με­νο κάτι που μπο­ρεί να τους απα­σχο­λεί και πέραν του χρό­νου της παράστασης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετά­φρα­ση – Δια­σκευή: Βασί­λης Κουκαλάνι

Σκη­νο­θε­σία: Παντε­λής Δεντά­κης — Βασί­λης Κουκαλάνι

Ηθο­ποιοί: Πολυ­ξέ­νη Ακλί­δη, Γιώρ­γος Δάμπα­σης, Βασί­λης Κου­κα­λά­νι, Ηρώ Μπέ­ζου, Πέτρος Σπυ­ρό­που­λος, Μιχά­λης Τιτόπουλος,

Μου­σι­κή: Κώστας Νικολόπουλος

Τρα­γού­δι Παρά­στα­σης: Active Member

http://www.youtube.com/watch?v=wUOpSDn0mOs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qeik27oRiP0

Σκη­νι­κά – Κου­στού­μια: Aλε­ξάν­δρα Σιάφ­κου —  Αρι­στο­τέ­λης Καρανάνος

Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Σεσίλ Μικρούτσικου

Φωτι­σμοί: Αλέ­κος Αναστασίου

Video Art: Γιώρ­γος Ζώγας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο