Περιήγηση: Γαλλικές Προεδρικές Εκλογές 2022

Διεθνή
Γαλλικές προεδρικές εκλογές: Με φόντο τις εντεινόμενες διεργασίες στους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς

Με «κοι­νό πρό­γραμ­μα» τις προ­τε­ραιό­τη­τες των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται σήμε­ρα οι Γάλ­λοι για τον πρώ­το γύρο των προεδρικών…