Περιήγηση: Γιώργος Ρετσιανίτης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κριτική κι απ’ τη μάνα του δέχεται ο Τσίπρας!…

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της // Στο Μέγα­ρο Μαξί­μου έγι­νε συνά­ντη­ση (30.3.2019) αντι­προ­σω­πεί­ας της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώ­να (ΣΕΑ) των εννέα πανελ­λα­δι­κά συνεργαζόμενων…

Κοινωνία
Δεν πιστώθηκε ακόμα το «υπόλοιπο καταβλητέο» σε όλες τις μειωμένες συντάξεις Φεβρουαρίου 2019

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της // «Τεχνι­κό πρό­βλη­μα» ή, μήπως, η προ­ε­κλο­γι­κή γαλα­ντο­μία της κυβέρ­νη­σης απο­τε­λεί απο­κά­λυ­ψη των περι­κο­πών των συντά­ξε­ων μέσω…

Σκιτσογράφοι
Κωλοτούμπες ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛαστικά μνημόνια με το πενάκι του ΣΤΑΘΗ

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της // Χαμό­γε­λα, έστω και αμυ­δρά, μέσα στην κατα­θλι­πτι­κή ατμό­σφαι­ρα της μνη­μο­νια­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,…