Περιήγηση: Θανάσης Καραγιάννης

Αφιερώματα
Ο Θανάσης Διάκος και η μάχη της Αλαμάνας στο Σχολικό μας Θέατρο  (1950–1974) — Α’ Μέρος

Γρά­φει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης* // [Μια πρώ­τη προ­σέγ­γι­ση] Εισα­γω­γι­κά:  Η Φθιώ­τι­δα έχει να παρου­σιά­σει τρεις ιστο­ρι­κούς τόπους, όπου συντε­λέ­στη­καν σε…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ενα βιβλίο για το ερασιτεχνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη τον 20ό αιώνα

Παρου­σιά­ζει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης* // ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ, Αθή­να 2005, σχ.…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Γιάννης Βεντούρας: Μπαμπά γιατί; οι κομμουνιστές δεν συμμετέχουν στις αστικές κυβερνήσεις

Παρου­σιά­ζει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης* // Ο Γιάν­νης Βεντού­ρας είναι οικο­νο­μο­λό­γος. Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1959 και σπού­δα­σε στο οικο­νο­μι­κό τμήμα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αναμνήσεις, νοσταλγίες και γνώση μέσα από το θαυμάσιο και ενδιαφέρον βιβλίο: Το οδοιπορικό ενός κωμωδού

Παρου­σιά­ζει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης* // Ανα­μνή­σεις, νοσταλ­γί­ες και γνώ­ση μέσα από το θαυ­μά­σιο και ενδια­φέ­ρον βιβλίο: Το οδοι­πο­ρι­κό ενός…

Εικαστικές Τέχνες
Συνέντευξη με τον Π. Σοφικίτη, δημιουργό ξύλινων ομοιωμάτων πλοίων ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής

Με αφορ­μή την έκθε­ση ομοιω­μά­των πλοί­ων ελλη­νι­κής παρα­δο­σια­κής ναυ­πη­γι­κής στο Εθνι­κό Ιστο­ρι­κό Μου­σείο (Παλιά Βου­λή, Στα­δί­ου 13 — μέχρι το τέλος…

Εικαστικές Τέχνες
Έκθεση ομοιωμάτων πλοίων ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής

Γρά­φει ο  Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης // http://thkaragia.wix.com/main ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Έκθε­ση ομοιω­μά­των πλοί­ων ελλη­νι­κής παρα­δο­σια­κής ναυ­πη­γι­κής στο Εθνι­κό Ιστο­ρι­κό Μου­σείο (Παλιά Βουλή)…