Περιήγηση: Θανάσης Καραγιάννης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Μονογραφία για τον εραστή της θεατρικής Τέχνης, Αιμίλιο Κομβόπουλο

Θανά­σης Καρα­γιάν­νης, Αιμί­λιος Κομ­βό­που­λος, Ρωμιός Ερα­σι­τέ­χνης Ηθο­ποιός και Σκη­νο­θέ­της, εκδό­σεις Τσου­κά­του, Αθή­να 2019, σελί­δες 110 Ο γνω­στός ερευ­νη­τής ποι­κί­λων πλευρών…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αιμίλιος Κομβόπουλος: Ρωμιός ερασιτέχνης ηθοποιός και σκηνοθέτης

Παρου­σιά­ζει η Κυρια­κή Πετρά­κου // Καθη­γή­τρια Τμή­μα­τος Θεα­τρι­κών Σπου­δών Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης Αιμί­λιος Κομ­βό­που­λος. Ρωμιός ερα­σι­τέ­χνης ηθο­ποιός και…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Κωνσταντινούπολη Η «Πόλη»… που δεν έζησα

Γρά­φει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης* // ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΗΣ (φωτο­γρα­φί­ες) Κων­στα­ντι­νού­πο­λη Η «Πόλη»… που δεν έζη­σα Κεί­με­να: Νικό­λα­ος Ουζού­νο­γλου Πρό­λο­γος: Δημή­τρης Μπε­λέ­ζος Μουσική…

Αφιερώματα
Ο Θανάσης Διάκος και η μάχη της Αλαμάνας στο Σχολικό μας Θέατρο (1950–1974) (Δ’ Μέρος — Τελευταίο)

Γρά­φει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης //  Ιστο­ρι­κά και ιδε­ο­λο­γι­κά ζητή­μα­τα: Ιστο­ρι­κά: Όταν η Ιστο­ρία εμπλέ­κε­ται με το θρύ­λο ή το μύθο, τότε…