Περιήγηση: Κοζάνη

Επικαιρότητα
Οι υποψήφιοι βουλευτές στις Περιφέρειες της Δ. Μακεδονίας

Τους υπο­ψή­φιους βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος στις Εκλο­γι­κές Περι­φέ­ρειες της Δ. Μακε­δο­νί­ας, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Επι­τρο­πή Περιο­χής Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.…

Επικαιρότητα
Προκλητική κίνηση της ΕΛ.ΑΣ: Υποβολή δικογραφίας σε βάρος στελεχών του ΚΚΕ για παρεμπόδιση ΝΑΤΟϊκής στρατιωτικής φάλαγγας

Την ώρα που ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας και το μισό σχε­δόν υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρί­σκε­ται στις ΗΠΑ προκειμένου…