Περιήγηση: Μάτι

Κοινωνία
Δίκη για το Μάτι: «Το Λιμενικό ενημερώθηκε από τη Δανίας ότι βρίσκονται άνθρωποι στη θάλασσα»

Για όγδοη μέρα ο δικα­στι­κός πραγ­μα­το­γνώ­μο­νας Δημή­τρης Λιό­τσιος, θεω­ρού­με­νος ως ο πιο σημα­ντι­κός μάρ­τυ­ρας στην δίκη για την τρα­γω­δία στο…

Κοινωνία
Πραγματογνώμονας στη δίκη για το Μάτι: «Δέχτηκα παρεμβάσεις για την αλλαγή του πορίσματος»

Αίτη­μα αυτο­ψί­ας του δικα­στη­ρί­ου στο Μάτι κατα­τέ­θη­κε από τον κατη­γο­ρού­με­νο, τότε Αρχη­γό του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Ελλά­δος, Σωτή­ρη Τερ­ζού­δη, ως “απά­ντη­ση”…

Κοινωνία
Δίκη για το Μάτι: Το Λιμενικό ενημερώθηκε προφορικά από πολίτη, κανένας φορέας δεν έστειλε έγγραφο

Ο δικα­στι­κός πραγ­μα­το­γνώ­μο­νας Δημή­τρης Λιό­τσος που έχει κατα­γρά­ψει και ανα­λύ­σει όλες τις παρα­μέ­τρους επι­χει­ρη­σια­κές και μη, που επέ­δρα­σαν ώστε η…

Κοινωνία
Δίκη για το Μάτι: Τι αποκαλύπτει ο πραγματογνώμονας για όσα δεν έγιναν τις κρίσιμες ώρες πριν την τραγωδία

Στο κεφά­λαιο των προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νων ευθυ­νών για την τρα­γω­δία στο Μάτι προ­χώ­ρη­σε στην σημε­ρι­νή δεύ­τε­ρη ημέ­ρα κατά­θε­σης του στην δίκη για…

Κοινωνία
Δίκη για το Μάτι: «Αφήσαμε τα άψυχα σώματα του αδελφού μου και της φίλης μας να παρασυρθούν για να μην πνιγούμε και εμείς»

Ακό­μη μία τρα­γι­κή στιγ­μή της ασύλ­λη­πτης τρα­γω­δί­ας στο Μάτι περιέ­γρα­ψε μία γυναί­κα, η οποία μαζί με τη μητέ­ρα της, μεσοπέλαγα…