Περιήγηση: Μάτι

Κοινωνία
Πυρκαγιά στο Μάτι: Παραπομπή 27 αρμοδίων ζητά ο εισαγγελέας

«Σύγ­χυ­ση, ανε­τοι­μό­τη­τα, αιφ­νι­δια­σμός και καθυ­στέ­ρη­ση κινη­το­ποί­η­σης» των αρμο­δί­ων επέ­φε­ραν το τρα­γι­κό απο­τέ­λε­σμα της εκα­τόμ­βης νεκρών από την πυρ­κα­γιά στο Μάτι,…

Επικαιρότητα
Παρέμβαση εισαγγελέα για το Μάτι- Διέταξε εξέταση για απόπειρα συγκάλυψης

Την παρέμ­βα­ση του προϊ­στα­μέ­νου της Εισαγ­γε­λί­ας Αθη­νών Ευάγ­γε­λου Ιωαν­νί­δη, ο οποί­ος διέ­τα­ξε προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση, προ­κά­λε­σε το περιε­χό­με­νο του δημο­σιεύ­μα­τος της…

Επιστήμη
Χαμηλός αλλά όχι αμελητέος ο κίνδυνος από την τοξικότητα του περιβάλλοντος στο Μάτι

Εν μέρει καθη­συ­χα­στι­κά, αλλά και με στοι­χεία που υπο­δει­κνύ­ουν την ανα­γκαιό­τη­τα άμε­σων παρεμ­βά­σε­ων απο­μά­κρυν­σης του αμιά­ντου, είναι τα συμπε­ρά­σμα­τα μελέτης…