Περιήγηση: Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην Ιατρική Ταξιαρχία Henry Reeve

Πολιτική
Αίτημα του ΚΚΕ στη Βουλή για στήριξη του αίτήματος απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Ιατρική Ταξιαρχία της Κούβας

Αίτη­μα του ΚΚΕ Σύγκλη­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας Φιλί­ας με την Κού­βα και στή­ρι­ξη του αιτή­μα­τος απο­νο­μής του βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρήνης…

Ανακοινώσεις
ΠΣΟ: Να απονεμηθεί το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2021 στη Διεθνή Υγειονομική Ταξιαρχία «Henry Reeve» της Κούβας

Ανοι­χτή επι­στο­λή της γραμ­μα­τεί­ας της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας προς τα μέλη, τους φίλους μας και τους εργα­ζό­με­νους ολό­κλη­ρου του κόσμου:…

Επικαιρότητα
Νόμπελ στους Κουβανούς Γιατρούς │Nobel prize for the doctors of Cuba 2021 │Προβλήματα & Προοπτικές

Ξεπέ­ρα­σε κάθε προσ­δο­κία –αριθ­μη­τι­κά, η πρω­το­βου­λία – καταρ­χήν μέσω ΜΚΔ, δημιουρ­γί­ας κινή­μα­τος –και μάλι­στα στη διάρ­κεια της καρα­ντί­νας, για την…

Διεθνή
Τουρκία: Πρωτοβουλία υπέρ της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στους Κουβανούς γιατρούς

Πρω­το­βου­λία στή­ρι­ξης του αιτή­μα­τος να απο­νε­μη­θεί το Νόμπελ Ειρή­νης 2021 στην Κου­βα­νι­κή Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία «Henry Reeve», ανέ­λα­βε ο Τουρ­κι­κός Σύνδεσμος…