Περιήγηση: συνταξιούχοι

Επικαιρότητα
Χυδαία επίθεση Μαξίμου σε συνταξιούχους και συνδικάτα για τη σημερινή απεργία

Τα συνη­θι­σμέ­να ασύ­στο­λα ψεύ­δη και παρα­πλα­νη­τι­κά συν­θή­μα­τα επι­στρά­τευ­σε σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση για να επι­τε­θεί σε εργα­ζό­με­νους και συντα­ξιού­χους που σήμερα…

Διεθνή
Στο όριο της φτώχειας 3,2 εκατ. Γερμανοί συνταξιούχοι — Εργασία έως τα 70 στις ΗΠΑ

Δυσοί­ω­νες δια­γρά­φο­νται οι προ­ο­πτι­κές για τους συντα­ξιού­χους στις δύο πλευ­ρές του Ατλα­ντι­κού και όσοι σχε­διά­ζουν να συντα­ξιο­δο­τη­θούν στο εγγύς μέλλον…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ): ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ — ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ — ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αθή­να 16.12.2019 Δελ­τίο τύπου  Για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της συνά­ντη­σης της ΣΕΑ, με τους Υπουρ­γούς: κ. Γεώρ­γιο Γερα­πε­τρί­τη (Επι­κρα­τεί­ας), κ. Ιωάννη…

Κοινωνία
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Καβάλα πήγαν στον καιρό, μες τη βροχή!

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Πιό­τε­ρο με εκεί­νες τις απα­ράμ­μι­λες συναυ­λί­ες του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη στη μετα­πο­λί­τευ­ση έμοια­ζε το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προπύλαια…