Περιήγηση: Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Προτεινόμενο
Για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού ή ποιος τον υπονομεύει; (του υπεύθυνου του Τμήματος Υγείας του ΚΚΕ)

Του Γιώρ­γου ΣΙΔΕΡΗ // Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή έκρουε τον κώδω­να του κιν­δύ­νου δηλώ­νο­ντας πως χρειά­ζε­ται μαζι­κός οργα­νω­μέ­νος εμβολιασμός,…

Κοινωνία
Αρ. Πελώνη: Έρχεται υποχρεωτικός εμβολιασμός — Από βδομάδα οι ανακοινώσεις

«Η κυβέρ­νη­ση θα ανα­κοι­νώ­σει την επό­με­νη εβδο­μά­δα τις απο­φά­σεις της σχε­τι­κά με την υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα του εμβο­λια­σμού για συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες εργαζομένων,…