Περιήγηση: East Med

Πολιτική
Κορωνίδες made in USA

Από το 2013, όταν ξεκί­νη­σε ο σχε­δια­σμός του, ο αγω­γός «EastMed» απο­τέ­λε­σε την «κορω­νί­δα» της ενερ­γεια­κής πολι­τι­κής όλων των ελληνικών…

Διεθνή
ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από Επιτροπή της Γερουσίας το νομοσχέδιο μεγαλύτερης πρόσδεσης της Ελλάδας

Με τις ψήφους Δημο­κρα­τι­κών και Ρεπου­μπλι­κά­νων, εγκρί­θη­κε από την Επι­τρο­πή Εξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων της Γερου­σί­ας, το νέο νομο­σχέ­διο μεγα­λύ­τε­ρης πρόσ­δε­σης της…

Επικαιρότητα
ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ η ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τον «EAST MED»: Βήμα βαθύτερης εμπλοκής σε επικίνδυνους σχεδιασμούς υπό την εποπτεία των ΗΠΑ

Τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας σε επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς σημα­το­δο­τεί η υπο­γρα­φή της δια­κρα­τι­κής συμ­φω­νί­ας για την κατα­σκευή του αγω­γού φυσικού…