Περιήγηση: GRUP YORUM

Εκδηλώσεις
Grup Yorum: Συναυλίες διεθνιστικής αλληλεγγύης σε Αθήνα (8/7) και Θεσσαλονίκη (9/7)

Πρό­σκλη­ση σε συναυ­λί­ες διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης σε Αθή­να (8 Ιού­λη) και Θεσ­σα­λο­νί­κη (9 Ιού­λη) απευ­θύ­νει το Διε­θνές Τμή­μα του τουρ­κι­κού συγκροτήματος…

Σκίτσα
Η πολυκατοικία στα Εξάρχεια «φιλοξενεί» πλέον τα μέλη της μουσικής κολεκτίβας Grup Yorum

Σε τοί­χο πολυ­κα­τοι­κί­ας της οδού Α. Μετα­ξά, στα Εξάρ­χεια, ζωγρα­φί­στη­καν τα πορ­τρέ­τα τριών νέων ανθρώ­πων που έπε­σαν αγω­νι­ζό­με­νοι για τις ιδέες…

Εκδηλώσεις
Συναυλία αλληλεγγύης στους Grup Yorum στο Σκοπευτήριο Καισαριανής την Τρίτη 21 Ιούλη

Συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης για τους αγω­νι­ζό­με­νους καλ­λι­τέ­χνες του τουρ­κι­κού συγκρο­τή­μα­τος Grup Yorum διορ­γα­νώ­νε­ται αύριο, Τρί­τη 21 Ιού­λη, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Καισαριανής.…