Περιήγηση: Mega

Επικαιρότητα
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος: Καταγγέλει την απαράδεκτη στάση του δημοσιογράφου Ιορδ. Χασαπόπουλου

Την άρνη­ση παρέμ­βα­σης εκπρο­σώ­πων του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου (ΠΜΣ) σε πρω­ι­νή τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή ώστε «να απα­ντή­σουν στις συκο­φα­ντί­ες  και τα…

Επικαιρότητα
Αγόρασε το Mega o Μαρινάκης, ένας εκ των μετόχων που το οδήγησαν στο «μαύρο» και 400 εργαζόμενους στον Καιάδα…

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα ο πλει­στη­ρια­σμός για τα περιου­σια­κά στοι­χεία του Mega με την Alter Ego του Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη να κάνει την…