Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα: 11η Σεπτέμβρη 2001 — το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους

Η μέρα που (δεν) άλλα­ξε τον κόσμο

Σχο­λιά­ζει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

Έκλει­σαν κιό­λας 15 χρό­νια από την 11η Σεπτέμ­βρη και το χτύ­πη­μα στους Δίδυ­μους Πύρ­γους. Τη μέρα που άλλα­ξε τον κόσμο, όπως τη λένε στις ΗΠΑ.

Αλή­θεια όμως, πόσο άλλα­ξε ο κόσμος μας από τότε; Κι αν ναι, αυτή η αλλα­γή ήταν τελι­κά προς το καλύτερο;

Τι μεσο­λά­βη­σε αυτά τα 15 χρόνια;
Το ξεδί­πλω­μα της επι­θε­τι­κό­τη­τας του αμε­ρι­κά­νι­κου (και του ευρω­να­τοϊ­κού εν γένει) ιμπε­ρια­λι­σμού ενα­ντί­ον των χωρών του λεγό­με­νου “άξο­να του κακού”. Ο πόλε­μος στο Αφγα­νι­στάν (2001) και το Ιράκ (2003), τους επό­με­νους κιό­λας μήνες. Κι ακο­λού­θως μια σει­ρά επεμ­βά­σε­ων δια­φο­ρε­τι­κού τύπου, όπως στη Λιβύη (2011) και στη Συρία, τα τελευ­ταία χρόνια.

Και στο εσω­τε­ρι­κό μέτω­πο; Ρατσι­σμός, εντει­νό­με­νη και καλ­λιερ­γού­με­νη ισλα­μο­φο­βία ‑με βάση και την αφή­γη­ση περί “σύγκρου­σης πολι­τι­σμών”. Αστυ­νο­μο­κρα­τία, κάμε­ρες παντού (Big Brother) και στε­νή παρα­κο­λού­θη­ση της ιδιω­τι­κής μας ζωής.

Το συμπέ­ρα­σμα από όλα αυτά είναι φανε­ρό: ακό­μα κι αν δεν υπήρ­χε η 11η Σεπτέμ­βρη, οι κυρί­αρ­χοι θα έπρε­πε να την εφεύρουν…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο