Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ Εργαζόμενη του Ευαγγελισμού προσήχθη με χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα!!!

Με χει­ρο­πέ­δες οδή­γη­σαν στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα, εργα­ζό­με­νη του Νοσο­κο­μεί­ου «Ευαγ­γε­λι­σμός» οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις οι οποί­ες μπή­καν μέσα στη ΜΕΘ.

Η εργα­ζό­με­νη δου­λεύ­ει στη Γραμ­μα­τεία της ΜΕΘ είχε αντι­πα­ρά­θε­ση με μία πολί­τη, η οποία ζητού­σε ιατρι­κούς φακέ­λους που είχαν απο­στα­λεί στη Γραμ­μα­τεία του Νοσο­κο­μεί­ου, από όπου έπρε­πε να τους παραλάβει.

Η πολί­της κάλε­σε την αστυ­νο­μία για εξα­κρί­βω­ση στοι­χεί­ων της εργα­ζό­με­νης και για να κατα­θέ­σει μήνυ­ση. Η αστυ­νο­μία εισέ­βα­λε στη ΜΕΘ με σκο­πό να την προ­σα­γά­γει και όταν η εργα­ζό­με­νη τους είπε ότι είναι μητέ­ρα ενός ανή­λι­κου παι­διού και σε λίγη ώρα θα έπρε­πε να βρε­θεί κοντά του, κάλε­σαν ενι­σχύ­σεις, της πέρα­σαν χει­ρο­πέ­δες και την οδή­γη­σαν στο Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα.

Μετά και την παρέμ­βα­ση του προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Γ. Φερε­ντί­νου και μελών του ΔΣ, στο ΑΤ, τα πνεύ­μα­τα εκτο­νώ­θη­καν ωστό­σο το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων καλεί την Τετάρ­τη 7 Ιού­λη στις 10.30 π.μ. σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα ΤΕΠ και στη Διοί­κη­ση ενά­ντια στην κατα­στο­λή και στην προ­σα­γω­γή εργα­ζό­με­νου εν ώρα εργα­σί­ας, ενώ παρέμ­βα­ση θα γίνει και στην 1η ΥΠΕ.

Σε δήλω­σή του στον 902.gr ο Γιώρ­γος Φερε­ντί­νος πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων του Νοσο­κο­μεί­ου σημείωσε:

«Για ακό­μη μια φορά γινό­μα­στε μάρ­τυ­ρες της αστυ­νο­μι­κής βίας απέ­να­ντι σε εργα­ζό­με­νους υγειο­νο­μι­κούς καθώς σήμε­ρα έγι­νε βίαιη προ­σα­γω­γή συνα­δέλ­φου η οποία δου­λεύ­ει ως γραμ­μα­τέ­ας στη ΜΕΘ με την αστυ­νο­μία να μπαί­νει μέσα στη ΜΕΘ για να την προ­σα­γά­γει στο ΑΤ.

Θεω­ρού­με απα­ρά­δε­κτο το γεγο­νός ότι 1,5 χρό­νο μετά την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας και μετά τον αγώ­να που έχουν δώσει όλοι οι υγειο­νο­μι­κοί, από το πόστο του ο καθέ­νας για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας, να αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως εξι­λα­στή­ρια θύμα­τα και βαλ­βί­δες εκτό­νω­σης της αγα­νά­κτη­σης και της ταλαι­πω­ρί­ας που υφί­στα­ται ασθε­νείς και συνο­δοί στα νοσο­κο­μεία, καθώς δεν έχει παρ­θεί κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο για την ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού, ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κός εξοπλισμός.

Άμε­σα να παρ­θούν άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας των υγειο­νο­μι­κών που πριν ενά­μι­σι χρό­νο τους λέγα­με ήρω­ες και τώρα τους περ­νά­με χει­ρο­πέ­δες. Ιδιαί­τε­ρα μετά την ανη­συ­χη­τι­κή αύξη­ση των κρου­σμά­των που προ­α­ναγ­γέλ­λουν το 4ο κύμα ως επα­κό­λου­θο του ανοίγ­μα­τος των δρα­στη­ριο­τή­των και του του­ρι­σμού, χωρίς κανέ­να μέτρο προ­στα­σί­ας και με τους εμβο­λια­σμούς να προ­χω­ρούν με ρυθ­μούς χελώ­νας, με ευθύ­νη της κυβέρνησης».

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο