Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ — ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! // 

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής στο Ανοι­χτό Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, που διορ­γα­νώ­νει τη Δευ­τέ­ρα 25 Φλε­βά­ρη στις 7 μμ. στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Δημαρ­χεί­ου, απευ­θύ­νει η δημο­τι­κή αρχή της Καισαριανής.

Στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης θα βρε­θεί ο ένας χρό­νος συνερ­γα­σί­ας με το ΚΕΘΕΑ και θα γίνει σχε­τι­κή παρου­σί­α­ση από τους υπευ­θύ­νους του προ­γράμ­μα­τος. Επί­σης θα τεθούν επί τάπη­τος ο σχε­δια­σμός για το επό­με­νο διά­στη­μα και οι θεσμι­κές εξελίξεις.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2/2019, 7μμ., αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου 

 Ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο - ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ:

ΤΟΝ 1 ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ, θα γίνει σχετική παρουσίαση από τους υπευθύνους του προγράμματος — ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ — ΤΙΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Διαδώστε το ! Κανείς δεν πρέπει να λείπει, 

Κανενός η γνώμη δεν είναι περιττή!

Πρό­κει­ται για ένα πρω­το­πο­ρια­κό πρό­γραμ­μα πρό­λη­ψης της χρή­σης ουσιών σε βάθος 3ετίας (2018–2020) που ήδη «τρέ­χει» από τις δομές του Δήμου Καισαριανής

Κεντρι­κός στό­χος του προ­γράμ­μα­τος είναι η κινη­το­ποί­η­ση και η συμ­με­το­χή των δυνά­με­ων της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας σε μια οργα­νω­μέ­νη προ­σπά­θεια ενί­σχυ­σης των παι­διών και των νέων για υγιείς επι­λο­γές αλλά και έγκαι­ρης αντι­με­τώ­πι­σης τυχόν δυσκο­λιών τους.

Σε μια περί­ο­δο οικο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής κρί­σης, η οποία αυξά­νει τους παρά­γο­ντες κιν­δύ­νου για χρή­ση ουσιών και άλλες δυσλει­τουρ­γι­κές μορ­φές συμπε­ρι­φο­ράς, τo πρό­γραμ­μα ανα­μέ­νε­ται να ενι­σχύ­σει τους παρά­γο­ντες προ­στα­σί­ας, να διευ­κο­λύ­νει την πρό­σβα­ση σε εξει­δι­κευ­μέ­νη υπο­στή­ρι­ξη όσων έχουν ανά­γκη και να αυξή­σει τη συνο­χή και την ετοι­μό­τη­τα δρά­σης της τοπι­κής κοινωνίας.

Το πρό­γραμ­μα προ­βλέ­πει τη συμ­με­το­χή όλων των δομών εκπαί­δευ­σης, υγεί­ας, κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας, πολι­τι­σμού και αθλη­τι­σμού του Δήμου Και­σα­ρια­νής, καθώς και των σωμα­τεί­ων, συλ­λό­γων, εθε­λο­ντι­κών ομά­δων και άλλων φορέ­ων και συλ­λο­γι­κο­τή­των της περιοχής.

Σύμ­φω­να με τον Δρ. Βασί­λη Γκι­τά­κο, διευ­θυ­ντή του ΚΕΘΕΑ: «Δεν συζη­τά­με εδώ για μια εντυ­πω­σια­κή αλλά βρα­χύ­βια δρά­ση, αλλά για μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη παρέμ­βα­ση σε βάθος τριε­τί­ας που απευ­θύ­νε­ται τόσο στο γενι­κό πλη­θυ­σμό όσο και σε άτο­μα ή ομά­δες που μπο­ρεί να είναι πιο ευά­λω­τες στη χρή­ση ουσιών. Στό­χος είναι να δημιουρ­γη­θούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για τη μεί­ω­ση της ζήτη­σης ουσιών αλλά και να εντο­πι­στούν κενά ή πλη­θυ­σμοί που δεν λαμ­βά­νουν επαρ­κείς υπη­ρε­σί­ες και χρειά­ζο­νται πιο επι­κε­ντρω­μέ­νες ή εντα­τι­κές παρεμβάσεις.

Δεν συζη­τά­με επί­σης ούτε για τη «μετα­φύ­τευ­ση» ενός έτοι­μου μοντέ­λου παρέμ­βα­σης ούτε για μια υπό­θε­ση των «ειδι­κών». Το πρό­γραμ­μα έχει ως αφε­τη­ρία και βάση του σχε­δια­σμού του την εκτί­μη­ση των τοπι­κών ανα­γκών και ενσω­μα­τώ­νει την αξιο­λό­γη­ση ως βασι­κό του συστα­τι­κό, ώστε να μπο­ρεί να ανα­προ­σαρ­μό­ζει τις δρά­σεις του και να μετρά το απο­τέ­λε­σμά τους.

Ο τρό­πος που θα υλο­ποι­η­θεί βασί­ζε­ται στην αντί­λη­ψη ότι η ίδια η τοπι­κή κοι­νω­νία κρα­τά­ει το κλει­δί για την επι­τυ­χία κάθε ανά­λο­γης προ­σπά­θειας και για αυτό χρειά­ζε­ται να κινη­το­ποι­η­θεί και να συμ­με­τά­σχει ενερ­γά σε αυτήν. Εμείς, βρι­σκό­μα­στε εδώ για να  στη­ρί­ξου­με με συστη­μα­τι­κό, οργα­νω­μέ­νο και επι­στη­μο­νι­κό τρό­πο την Και­σα­ρια­νή να ανι­χνεύ­σει καλύ­τε­ρα δυσκο­λί­ες και κιν­δύ­νους, να φέρει στην επι­φά­νεια και να ενι­σχύ­σει τις υγιείς της δυνά­μεις, να ξεδι­πλώ­σει την ικα­νό­τη­τά της να ανα­λαμ­βά­νει δρά­ση για τις ανά­γκες και τα προ­βλή­μα­τα που την αφο­ρούν στον τομέα της αγω­γής υγεί­ας και των εξαρτήσεων».

Το τελι­κό στά­διο του προ­γράμ­μα­τος προ­βλέ­πει τον σχε­δια­σμό και την εφαρ­μο­γή παρεμ­βά­σε­ων πρό­λη­ψης από τις ίδιες τις δομές του Δήμου Και­σα­ρια­νής, ύστε­ρα από σχε­τι­κή εκπαί­δευ­ση και υπό την επο­πτεία του από το ΚΕΘΕΑ. Έτσι επι­τυγ­χά­νε­ται ο απώ­τε­ρος στό­χος της συνερ­γα­σί­ας που είναι η ενί­σχυ­ση της μακρο­πρό­θε­σμης ικα­νό­τη­τας της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας να αξιο­ποιεί τους δικούς της πόρους για την  προ­ώ­θη­ση της πρό­λη­ψης, την αγω­γή υγεί­ας και την έγκαι­ρη αντι­με­τώ­πι­ση προβλημάτων.

To  πρω­το­πο­ρια­κό αυτό πρό­γραμ­μα παρου­σιά­στη­κε για πρώ­τη φορά στις 17–1‑2018 από τον Δήμαρ­χο Και­σα­ρια­νής Ηλία Στα­μέ­λο, μαζί με τον Διευ­θυ­ντή του ΚΕΘΕΑ και τον υπεύ­θυ­νο του Δικτύ­ου Πρό­λη­ψης και Έγκαι­ρης Παρέμ­βα­σης ΚΕΘΕΑ.

 

Πηγές  |> [ 1 ] |< — |> [ 2 ] |< -

|> site ΚΕΘΕΑ |<

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο