Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαστρέβλωση της ιστορίας από το ΑΠΕ για τον Ουκρανικό λιμό του 1932–33

Πρό­σφα­τα κυκλο­φό­ρη­σε η είδη­ση ότι Γερ­μα­νοί βου­λευ­τές κατέ­θε­σαν σχέ­διο ψηφί­σμα­τος με το οποίο καλούν την κυβέρ­νη­ση να ανα­γνω­ρί­σει τον λιμό του 1932–33 ως «γενο­κτο­νία» που δήθεν «επέ­βα­λε η ρωσι­κή ηγε­σία του Σοβιε­τι­κού ηγέ­τη Ιωσήφ Στάλιν».

Η εν λόγω είδη­ση ανα­με­τα­δό­θη­κε από το Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και μια σει­ρά ελλη­νι­κές ενη­με­ρω­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, όπου ανα­πα­ρά­γο­νταν η γνω­στή ναζι­στι­κής έμπνευ­σης αντι­κομ­μου­νι­στι­κή θεω­ρία συνω­μο­σί­ας για το «Γολο­ντο­μόρ», την δήθεν «σκό­πι­μη επι­βο­λή του λιμού» από την ηγε­σία του Στά­λιν στην Ουκρανία.

Μόλις λίγα εικο­σι­τε­τρώ­ρα αργό­τε­ρα, το Σάβ­βα­το 26 Νοέμ­βρη, το ΑΠΕ επα­νήλ­θε δρι­μύ­τε­ρο δημο­σιεύ­ο­ντας άρθρο για τον Ουκρα­νι­κό λιμό, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας για άλλη μια φορά όλα τα γνω­στά ψεύ­δη ενά­ντια στην Σοβιε­τι­κή Ένωση.

Το άρθρο του ΑΠΕ που τιτλο­φο­ρεί­ται «Ουκρα­νία: Γκο­λο­ντο­μόρ: Μια επέ­τειος, μια υπεν­θύ­μι­ση, μια επα­νά­λη­ψη για κάποιους της Ιστο­ρί­ας» υιο­θε­τεί ως δεδο­μέ­νες και αυτα­πό­δει­κτες αλή­θειες τις ψευ­δο­λο­γί­ες περί «προ­σχε­δια­σμέ­νου λιμού», επι­κα­λού­με­νο μάλι­στα μια «αυθε­ντία» του αντι­κομ­μου­νι­σμού, τον ιστο­ρι­κό του Πανε­πι­στη­μί­ου Yale Τίμο­θι Σνάιντερ.

Προ­φα­νώς, για τους συντά­κτες του ΑΠΕ — που υπά­γε­ται απευ­θεί­ας στο γρα­φείο του Πρω­θυ­πουρ­γού — μικρή σημα­σία έχουν τα ιστο­ρι­κά ντο­κου­μέ­ντα και στοι­χεία που δια­ψεύ­δουν τις ψευ­δο­λο­γί­ες των αντι­κομ­μου­νι­στών ιστο­ρι­κών τύπου Σνάι­ντερ, Κόν­κου­εστ, κλπ. Αντί­θε­τα, στο κεί­με­νο περι­λαμ­βά­νο­νται δηλώ­σεις Ουκρα­νών που κατα­φέ­ρο­νται ενά­ντια στην ΕΣΣΔ, επι­χει­ρώ­ντας μάλι­στα να την ταυ­τί­σουν με την σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία!

Αντί οι συντά­κτες του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων να δια­δί­δουν συνει­δη­τά αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μυθεύ­μα­τα δια­στρε­βλώ­νο­ντας την ιστο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, καλό θα ήταν να ψάξουν περισ­σό­τε­ρο τα γεγο­νό­τα της επο­χής και τις συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες έλα­βε χώρα η μεγά­λη επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση του 1932–33.

Αναλυτικά για τον Ουκρανικό λιμό του 1932–33 μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο:

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μια απάτη κολοσσιαίων διαστάσεων

Η ιστο­ρία του «Γολο­ντο­μόρ», όπως παρου­σιά­ζε­ται εδώ και δεκα­ε­τί­ες από τα αστι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης και την ιστο­ριο­γρα­φία, απο­τε­λεί μια καλο­στη­μέ­νη απά­τη κολοσ­σιαί­ων δια­στά­σε­ων που απο­δί­δει τον λιμό σε… «οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο» των μπολ­σε­βί­κων για να εξο­ντώ­σουν τον ουκρα­νι­κό λαό, ανα­γκά­ζο­ντας τους αγρο­τι­κούς πλη­θυ­σμούς να δεχθούν την κολλεκτιβοποίηση.

Την περί­ο­δο 1932–1933 η Ουκρα­νία πράγ­μα­τι πέρα­σε περί­ο­δο μεγά­λης και εξαι­ρε­τι­κά επώ­δυ­νης για το λαό πεί­νας. Μόνο που αυτό δεν απο­τέ­λε­σε κάποιο σκο­τει­νό σχέ­διο εξό­ντω­σης των ουκρα­νών απ’ τους μπολ­σε­βί­κους. Υπήρ­ξαν συγκε­κρι­μέ­νοι λόγοι που οδή­γη­σαν στο λιμό: Ο εμφύ­λιος πόλε­μος που εξα­πέ­λυ­σαν οι κου­λά­κοι και τα λοι­πά αντι­δρα­στι­κά στοι­χεία ενά­ντια στην κολ­λε­κτι­βο­ποί­η­ση της γεωρ­γί­ας. Στο πλαί­σιο αυτό προ­χώ­ρη­σαν σε εκτε­τα­μέ­να σαμπο­τάζ, κατα­στρο­φές παρα­γω­γής, πυρ­πό­λη­ση γεωρ­γι­κών μηχα­νών, εμπό­δια στην συγκο­μι­δή, δολο­φο­νία ζώων, κλπ. Από τα τέλη του 1929 μέχρι και το 1935 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν πάνω από 1.800 τρο­μο­κρα­τι­κές ενέργειες.

Η Ουκρα­νία δέχθη­κε ισχυ­ρό­τα­το πλήγ­μα από την ξηρα­σία της περιό­δου 1930–1932, ενώ την ίδια χρο­νι­κή περί­ο­δο ξέσπα­σε εκτε­τα­μέ­νη επι­δη­μία τύφου που σάρω­σε κυριο­λε­κτι­κά την περιο­χή του Β. Καυκάσου.

Το 1933, η σοβιε­τι­κή εξου­σία πήρε έκτα­κτα μέτρα, εξα­σφα­λί­ζο­ντας έτσι την επι­τυ­χή συγκο­μι­δή της χρο­νιάς, ενώ στάλ­θη­καν σε όλη την Ουκρα­νία τρό­φι­μα, γεωρ­γι­κές μηχα­νές, υλι­κο­τε­χνι­κός εξο­πλι­σμός και στε­λέ­χη για να βοη­θη­θεί η ανά­καμ­ψη της χώρας και του λαού από τον λιμό.

Το δήθεν «οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο» των μπολ­σε­βί­κων και της στα­λι­νι­κής ηγε­σί­ας έχει, εδώ και πολ­λά χρό­νια, απο­δει­χθεί μια καλο­στη­μέ­νη ναζι­στι­κή προ­πα­γάν­δα (με πλη­θώ­ρα ψευ­δών και παρα­ποι­η­μέ­νων στοι­χεί­ων) η οποία κατά­φε­ρε να περά­σει στον αμε­ρι­κα­νι­κό Τύπο (βλ. εφη­με­ρί­δα Chicago American) και απο εκεί να δια­δο­θεί πλα­τιά στο πλαί­σιο της ψυχρο­πο­λε­μι­κής εκστρα­τεί­ας για την συκο­φά­ντη­ση της ΕΣΣΔ και του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο