Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας για αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα: «Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα»

“Δύο γάι­δα­ροι μαλώ­να­νε σε ξένο αχυ­ρώ­να” σε ζητή­μα­τα στα οποία ουσια­στι­κά συμ­φω­νούν και οι δύο τονί­ζει σε δήλω­σή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για την αντι­πα­ρά­θε­ση Μητσο­τά­κη — Τσί­πρα στη Βουλή.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Είδα­με πάλι σήμε­ρα μια επα­νά­λη­ψη της γνω­στής και κου­ρα­στι­κής για τον λαό, παρά­στα­σης με πρω­τα­γω­νι­στές τον Μητσο­τά­κη, με τον Τσί­πρα, πάνω σε ζητή­μα­τα στα οποία ουσια­στι­κά συμ­φω­νούν και οι δύο.

Οι τσα­κω­μοί τους θυμί­ζουν αυτό που λέει ο λαός μας “δύο γάι­δα­ροι μαλώ­να­νε σε ξένο αχυ­ρώ­να”. Αφού συμ­φω­νούν και οι δύο με τους υπέ­ρο­γκους εξο­πλι­σμούς τους οποί­ους πλη­ρώ­νει ο λαός. Συμ­φω­νούν με το να δαπα­νά η χώρα 4 δις για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ, και να μένουν ακά­λυ­πτες οι ανά­γκες του λαού. Συμ­φω­νούν με τις δήθεν “αμυ­ντι­κές” συμ­φω­νί­ες με τις ΗΠΑ και τη Γαλ­λία, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ προ­ε­τοί­μα­σε και η ΝΔ ολο­κλή­ρω­σε τη συμ­φω­νία που μετα­τρέ­πει τη χώρα σε πολε­μι­κό αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κό ορμη­τή­ριο. Συμ­φω­νούν με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και ΝΑΤΟ­ποί­η­ση των Ναυ­πη­γεί­ων και τη μετα­τρο­πή τους σε ειδι­κή οικο­νο­μι­κή ζώνη.

Όσο για τα περί “διχα­σμού” που επι­κα­λεί­ται ο κ. Μητσο­τά­κης με αφορ­μή τον ύμνο του ΕΑΜ σε εκδή­λω­ση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προ­κλη­τι­κά, όταν μάλι­στα ο τυχο­διω­κτι­κός ΣΥΡΙΖΑ κατόρ­θω­σε να κάνει το ακα­τόρ­θω­το, να βάλει το ΕΑΜ δίπλα στον ορκι­σμέ­νο εχθρό του, τον Γεώρ­γιο Παπαν­δρέ­ου. Αν κάτι απέ­δει­ξε η επο­ποι­ία του ΕΑΜ ήταν ότι όντως υπήρ­χαν και υπάρ­χουν δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές στις κοινωνίες.

Το γεγο­νός μάλι­στα ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός προ­έ­βη σε τέτοιες ανι­στό­ρη­τες ανα­φο­ρές, την ώρα που συζη­τιέ­ται στη βου­λή η τρο­πο­λο­γία για τη δήθεν αντι­με­τώ­πι­ση των παρα­φυά­δων της Χρυ­σής Αυγής, επι­βε­βαιώ­νει τους κιν­δύ­νους για τους οποί­ους από την πρώ­τη στιγ­μή μίλη­σε το ΚΚΕ. Ότι τόσο με την τρο­πο­λο­γία της ΝΔ, όσο και με την πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ εισά­γο­νται επι­κίν­δυ­νες γενι­κεύ­σεις που μπο­ρούν να χωρέ­σουν την απα­ρά­δε­κτη και ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των δύο άκρων.»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο