Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ PAVLOS (ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ)

Το Δ.Σ. του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδος/ΕΕΤΕ εκφρά­ζει τη λύπη του για το θάνα­το του κατα­ξιω­μέ­νου ζωγρά­φου Παύ­λου Διο­νυ­σό­που­λου, που έφυ­γε πλή­ρης ημε­ρών την Κυρια­κή 16/6/2019, σε ηλι­κία 89 ετών.

Ο Παύ­λος Διο­νυ­σό­που­λος γεν­νή­θη­κε στα Φιλια­τρά Μεσ­ση­νί­ας το 1930 και το 1947 εγκα­τα­στά­θη­κε στην Αθή­να. Από το 1949 ως το 1953 σπού­δα­σε στη Σχο­λή Καλών Τεχνών με δάσκα­λο το Γιάν­νη Μόρα­λη και το 1954 πήγε για πρώ­τη φορά στο Παρί­σι με υπο­τρο­φία του γαλ­λι­κού κρά­τους, όπου έμει­νε ένα χρό­νο παρα­κο­λου­θώ­ντας μαθή­μα­τα στην Ακα­δη­μία Grande Chaumiere.

Την ίδια περί­ο­δο ταξί­δε­ψε στην Ισπα­νία, την Ολλαν­δία και τη Γερ­μα­νία. Επι­στρέ­φο­ντας στην Ελλά­δα το 1955 εργά­στη­κε στη δια­φή­μι­ση και το θέα­τρο, φιλο­τε­χνώ­ντας πολ­λά σκη­νι­κά. Το 1958, με τριε­τή υπο­τρο­φία του Ι.Κ.Υ., πήγε και πάλι στο Παρί­σι, όπου εγκα­τα­στά­θη­κε μόνι­μα και άνοι­ξε εργα­στή­ριο. Στη γαλ­λι­κή πρω­τεύ­ου­σα γνω­ρί­στη­κε με πολ­λούς σημα­ντι­κούς καλ­λι­τέ­χνες, όπως ο Raymond Haynes, o Cesar, o Giacometti, o Calder και o Dubuffet, καθώς και με τον Pierre Restany.

Η πρώ­τη ατο­μι­κή του έκθε­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 1964 στη γκα­λε­ρί J στο Παρί­σι, την οποία ακο­λού­θη­σαν ανα­ρίθ­μη­τες συμ­με­το­χές του σε ομα­δι­κές και διε­θνείς εκθέ­σεις ‑στην Ελλά­δα, σε διά­φο­ρες χώρες της Ευρώ­πης και την Αμε­ρι­κή-ανά­με­σα στις οποί­ες συγκα­τα­λέ­γο­νται Παρι­σι­νά σαλό­νια, οι Μπιε­νά­λε της Αλε­ξάν­δρειας το 1958, του Παρι­σί­ου το 1965 και το 1978 και της Βενε­τί­ας το 1980 (εκπρο­σω­πώ­ντας την Ελλά­δα με μια εγκα­τά­στα­ση των εργα­σιών του σε bolduc), καθώς και τα Ευρω­πά­λια του 1982. Το 1985 παρου­σί­α­σε το περι­βάλ­λον «Σημαί­ες»
στα πλαί­σια του «Αθή­να, Πολι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα της Ευρώ­πης» (Πινα­κο­θή­κη Πιε­ρί­δη). Το 1997 οργα­νώ­θη­κε μεγά­λη ανα­δρο­μι­κή του έκθε­ση στο Μακε­δο­νι­κό Μου­σείο Σύγ­χρο­νης Τέχνης (Θεσ­σα­λο­νί­κη), η οποία μετα­φέρ­θη­κε και στην Αθή­να (‘Εργο­στά­σιο’ της ΑΣΚΤ).

Έργα του βρί­σκο­νται σε πινα­κο­θή­κες ανά τον κόσμο, όπως στην Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη Μ.Α.Σ., στο Μ.Μ.Σ.Τ., στο Centre Georges Pompidou και το Musee d’ Art Moderne (Παρί­σι) και πολ­λές άλλες. Το έργο του «Ποδο­σφαι­ρι­στές» έχει τοπο­θε­τη­θεί στο Σταθ­μό της Ομό­νοιας του αθη­ναϊ­κού Μετρό.

Μέλος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Καλών Τεχνών Ελλά­δος από το 1987. Η κηδεία του πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τρί­τη 18/6/2019 στη γενέ­τει­ρά του, τα Φιλιατρά.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο