Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η UNICEF επιβεβαιώνει: η Κούβα έχει μηδενικό ποσοστό παιδικού υποσιτισμού

Η πεί­να και ο υπο­σι­τι­σμός θερί­ζουν κυριο­λε­κτι­κά όλης της γης τους κολα­σμέ­νους, την ώρα που ‑μόλις χτες κυνι­κά και προ­κλη­τι­κά μας ενη­με­ρώ­νουν (Forbes) πως «ο ιδρυ­τής της Amazon Jeffrey Preston Bezos παρα­μέ­νει ο πιο πλού­σιος άνθρω­πος στον κόσμο μπρο­στά από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Ουό­ρεν Μπά­φετ, αλλά ο Μαρκ Ζάκερ­μπεργκ υπο­χω­ρεί τρεις θέσεις και ο Μάικλ Μπλού­μπεργκ ανε­βαί­νει δύο», με τον Μπέ­ζος, που κατέ­χει περί­που το 16% της Amazon να «αυξά­νει τη δια­φο­ρά με τον δεύ­τε­ρο Μπιλ Γκέιτς, συνι­δρυ­τή της Microsoft που έγι­νε φιλάν­θρω­πος» (sic!!). ΣΣ |> Για να κατα­λά­βου­με σε απλά νού­με­ρα για τι ποσά μιλά­με, τα περιου­σια­κά στοι­χεία αυτών των δέκα χρυ­σο­κάν­θα­ρων είναι (σε δις $) |> 131+96,5+82,5+76,5+64+62,7+58+62,3+55,5+50,8=739,8 δις …που ισο­δυ­να­μεί με σχε­δόν τέσ­σε­ρις Ελλά­δες (369% του ΑΕΠ μας).

Σχε­τι­κά με τον παι­δι­κό υπο­σι­τι­σμό, που για όλους μας είναι ‑λαϊ­κά, ταυ­τό­ση­μος με τα σκε­λε­τω­μέ­να παι­δά­κια ειδι­κά από την Αφρι­κή, υπάρ­χουν δύο πλευ­ρές: Η πρώ­τη αυτό που θα μπο­ρού­σα­με να συνο­ψί­σου­με στον όρο «ελλει­πο­βα­ρές»: το παι­δί (που γεν­νιέ­ται 2,5–3kg) και πρέ­πει να παίρ­νει βάρος κατά ΜΟ 2–3kg το χρό­νο δηλ. στα πέντε (5) του χρό­νια να είναι ~13–18kg. Η δεύ­τε­ρη,  σύμ­φω­να και με την “UNICEF” είναι λιγό­τε­ρο προ­φα­νής: «το στε­ρε­ό­τυ­πο του παι­διού που πεθαί­νει απ’ την πεί­να και έχει κατα­στεί το παγκό­σμιο σύμ­βο­λο του υπο­σι­τι­σμού, δίνει ανα­κρι­βή εικό­να του προ­βλή­μα­τος, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις υπο­σι­τι­σμού είναι απο­λύ­τως αθέ­α­τες.

Επει­δή το θέμα είναι κοι­νω­νι­κά τερά­στιο, θα στα­θού­με πιο ανα­λυ­τι­κά σε επό­με­νο σημεί­ω­μα, εισα­γω­γι­κά ανα­φέ­ρου­με πως, σύμ­φω­να με επί­ση­μα στοι­χεία, ο υπο­σι­τι­σμός συντε­λεί σε περισ­σό­τε­ρους από το ένα τρί­το όλων των θανά­των παι­διών κάτω των πέντε ετών. Κλέ­βει τη δύνα­μη των παι­διών και καθι­στά τις ασθέ­νειες πιο επι­κίν­δυ­νες. Πάνω από το ένα τρί­το των παι­διών που πεθαί­νουν από πνευ­μο­νία, διάρ­ροια και άλλες ασθέ­νειες θα μπο­ρού­σαν να είχαν επι­βιώ­σει αν δεν ήταν υπο­σι­τι­σμέ­να. Αλλά και τα παι­διά που επι­βιώ­νουν από υπο­σι­τι­σμό συχνά έχουν ασθε­νή υγεία σε όλη τη ζωή τους και μειω­μέ­νες νοη­τι­κές ικα­νό­τη­τες που περιο­ρί­ζουν τη δυνα­τό­τη­τά τους να μάθουν και να κερ­δί­σουν ένα αξιο­πρε­πές εισό­δη­μα. Έτσι παγι­δεύ­ο­νται σε ένα φαύ­λο κύκλο ασθε­νι­κής υγεί­ας και φτώ­χειας από γενιά σε γενιά. Δια­τρο­φι­κές ανε­πάρ­κειες κατά τη διάρ­κεια της κρί­σι­μης περιό­δου των 1.000 πρώ­των ημε­ρών από τη σύλ­λη­ψη, μέχρι και τα δεύ­τε­ρα γενέ­θλια ενός παι­διού, μπο­ρεί να μειώ­σουν την ικα­νό­τη­τά του να κατα­πο­λε­μά και να επι­βιώ­νει ασθέ­νειες και μπο­ρεί να υπο­σκά­ψουν τις κοι­νω­νι­κές και νοη­τι­κές του δυνα­τό­τη­τες. Ο υπο­σι­τι­σμός προ­κα­λεί­ται από φτω­χή δια­τρο­φή και ανε­παρ­κή φρο­ντί­δα και. Εάν ένα παι­δί πάσχει από διάρ­ροια — εξαι­τί­ας της έλλει­ψης καθα­ρού νερού και υγιει­νής ή από κακές πρα­κτι­κές υγιει­νής — θα απο­στραγ­γί­σει τα θρε­πτι­κά στοι­χεία από το ίδιο του το σώμα…

Η UNICEF επιβεβαιώνει: η Κούβα έχει 0% παιδικό υποσιτισμό

Η ύπαρ­ξη στον ανα­πτυσ­σό­με­νο κόσμο 146.000.000 ελλει­πο­βα­ρών παι­διών κάτω των πέντε ετών, είναι μια εικό­να ξένη με την καθη­με­ρι­νό­τη­τα και την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του νησιού της επα­νά­στα­σης, που, όπως ανα­γνω­ρί­ζε­ται σε όλο τον κόσμο είναι μακράν έξω από το τερά­στιο αυτό κοι­νω­νι­κό πρόβλημα.

Αυτά τα ανη­συ­χη­τι­κά στοι­χεία που εμφα­νί­στη­καν σε έκθε­ση της UNICEF, με θέμα την Παι­δι­κή ηλι­κία (έκθε­ση σχε­τι­κά με τη δια­τρο­φή), υπάρ­χει ο συγκε­κρι­μέ­νος πίνα­κας στην έδρα των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Σύμ­φω­να με το έγγρα­φο, το ποσο­στό των λιπο­βα­ρών παι­διών (ΣΣ |> ο όρος έχει να κάνει με το μειω­μέ­νο βάρος σε σχέ­ση με τα διε­θνή standards) είναι 28% στην Υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή, 17% στη Μέση Ανα­το­λή και τη Βόρεια Αφρι­κή, 15% στην Ανα­το­λι­κή Ασία και τον Ειρη­νι­κό και 7% στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και την Καραϊ­βι­κή. Ο πίνα­κας ολο­κλη­ρώ­νε­ται από την Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, με 5% και άλλες ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες, με 27%.

Η Κού­βα δεν έχει τέτοια προ­βλή­μα­τα, είναι η μόνη χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Καραϊ­βι­κής που έχει εξα­λει­φθεί ο υπο­σι­τι­σμός των παι­διών, χάρη στις προ­σπά­θειες της κυβέρ­νη­σης για τη βελ­τί­ω­ση της δια­τρο­φής του λαού, ιδιαί­τε­ρα των πλέ­ον ευά­λω­των ομάδων.

Η σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στον κόσμο δεί­χνουν ότι 852.000.000 άνθρω­ποι υπο­φέ­ρουν από πεί­να και ότι 53.000.000 από αυτούς ζουν στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή. Μόνο στο Μεξι­κό, υπάρ­χουν 5.200.000 που υπο­σι­τί­ζο­νται και στην Αϊτή, 3.800.000, ενώ σε όλο τον κόσμο κάθε χρό­νο πεθαί­νουν από την πεί­να περισ­σό­τε­ρα από 5.000.000 παι­διά. Σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις των Ηνω­μέ­νων Εθνών, δεν θα ήταν και πολύ «ακρι­βό» να επι­τευ­χθεί η βασι­κή υγεία και δια­τρο­φή για όλους τους κατοί­κους του Τρί­του Κόσμου. Επαρ­κούν για την επί­τευ­ξη αυτού του στό­χου 13 δις επι­πλέ­ον δολά­ρια ετη­σί­ως (ΣΣ |> μόνο το 1,76% της περιου­σί­ας των δέκα χρυ­σο­κάν­θα­ρων, που ανα­φέ­ρα­με και λιγό­τε­ρο από το 0,3% από τους 100 πιο πλού­σιους του πλα­νή­τη). Ψίχου­λα συγκρι­τι­κά με τα δισε­κα­τομ­μύ­ρια της εμπο­ρι­κής δια­φή­μι­σης, με τα 400 δις των  ναρ­κω­τι­κών  …να θυμί­σου­με και τα οκτώ δις που δαπα­νώ­νται στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες για καλλυντικά.

Απο­τε­λεί τιμή η ανα­γνώ­ρι­ση της Κού­βας, από τον  Οργα­νι­σμό Τρο­φί­μων & Γεωρ­γί­ας των Ηνω­μέ­νων Εθνών (FAO) πως απο­τε­λεί τη χώρα με τα καλύ­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή σ’ ότι αφο­ρά στην κατα­πο­λέ­μη­ση του υπο­σι­τι­σμού.

Το κου­βα­νι­κό κρά­τος είναι αυτό που εγγυά­ται εκεί­νο που ονο­μά­ζου­με «βασι­κό καλά­θι» τρο­φί­μων που επι­τρέ­πει τη στοι­χειώ­δη δια­τρο­φή του πλη­θυ­σμού, μέσω ενός καλά οργα­νω­μέ­νου δικτύ­ου δια­νο­μής και ελέγ­χου, που συνε­χώς βελ­τιώ­νε­ται.

Ομοί­ως, «πραγ­μα­το­ποιού­νται οικο­νο­μι­κές ανα­προ­σαρ­μο­γές σε άλλες αγο­ρές και τοπι­κές υπη­ρε­σί­ες για τη βελ­τί­ω­ση της δια­τρο­φής του λαού της Κού­βας με τη συνε­χή μεί­ω­ση του ελλείμ­μα­τος τρο­φί­μων». Συγκε­κρι­μέ­να, αυξά­νει επα­γρύ­πνη­ση και η ετοι­μό­τη­τα όσον αφο­ρά τα μέσα δια­βί­ω­σης των παι­διών και των εφή­βων: «η προ­σο­χή στη δια­τρο­φή αρχί­ζει με την προ­ώ­θη­ση ενός καλύ­τε­ρου και φυσι­κό­τε­ρου ‑ποιο­τι­κού, τρό­που δια­τρο­φής του λαού μας».

Το ζήτη­μα του υπο­σι­τι­σμού δεσπό­ζει στην εκστρα­τεία του ΟΗΕ για την επί­τευ­ξη των ανα­πτυ­ξια­κών στό­χων, που εγκρί­θη­κε κατά τη σύνο­δο κορυ­φής των αρχη­γών κρα­τών και κυβερ­νή­σε­ων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2000, και έχει μετα­ξύ των στό­χων την εξά­λει­ψη της ακραί­ας φτώ­χειας και της πεί­νας (ΣΣ |> ανα­φέ­ρε­ται ‑όπως και σε άλλα σημεία σε σχέ­διο / ευχο­λό­γιο του ΟΗΕ ‑ως συνή­θως επί χάρ­του,  με κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία το 2015, που φυσι­κά δεν υλο­ποι­ή­θη­κε, δεν παύ­ει όμως να έχει αξία).

Και βέβαια θα επι­ση­μά­νου­με, τις σοβα­ρές δυσκο­λί­ες που βρή­κε μπρο­στά του το νησί της επα­νά­στα­σης από το οικο­νο­μι­κό, εμπο­ρι­κό και πολι­τι­κό εμπάρ­γκο, που επι­βλή­θη­κε από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σχε­δόν για πέντε δεκα­ε­τί­ες και ισχύ­ει ακό­μη, παρά τις κατα­δί­κες από τους διε­θνείς οργα­νι­σμούς.

Η Κού­βα ατε­νί­ζει το μέλ­λον με αισιο­δο­ξία και είναι περή­φα­νη που ούτε ένα από τα 146.000.000 παι­διά ηλι­κί­ας κάτω των πέντε ετών που ζουν στον κόσμο δεν είναι Κουβανός‑ή.

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Prensa Latina)

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο