Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΙΝΕΤΑ — ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Καταστροφές εγκληματικής πολιτικής που αφήνει στο περιθώριο την προστασία του λαού

✔️  Τραυματίες, εγκλωβισμένοι και εκτεταμένες ζημιές
✔️  Περιοδείες κλιμακίων του ΚΚΕ

Υπερ­προ­σπά­θεια για να σώσουν ό,τι απέ­μει­νε… (intime news)

Εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής στην Κινέτα.

Απο­τέ­λε­σμα μιας εγκλη­μα­τι­κής δια­χρο­νι­κής πολι­τι­κής που αφή­νει στο περι­θώ­ριο τις λαϊ­κές ανά­γκες και την προ­στα­σία του λαού. Σε μια περιο­χή που, πριν περί­που 1,5 χρό­νο, κατα­στρά­φη­κε από τις πυρ­κα­γιές, η ανυ­παρ­ξία κατα­σκευ­ής έργων αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας είχε ως απο­τέ­λε­σμα μετά τη δυνα­τή νερο­πο­ντή να μετα­τρα­πεί σε κρα­νί­ου τόπο.

Τραυ­μα­τί­ες, εγκλω­βι­σμέ­νοι, κατε­στραμ­μέ­να σπί­τια, δια­λυ­μέ­νες περιου­σί­ες λαϊ­κών οικο­γε­νειών, συν­θέ­τουν την κατά­στα­ση που ζουν και ξανα­ζούν οι κάτοι­κοι της περιο­χής. Αλλω­στε, από το καλο­καί­ρι του 2018 μέχρι και το τρα­γι­κό βρά­δυ της Κυρια­κής και το ξημέ­ρω­μα της Δευ­τέ­ρας, η περιο­χή έχει πλη­γεί κι άλλες φορές από πλημ­μυ­ρι­κά φαινόμενα.

✔️  Από το πρωί της Δευ­τέ­ρας στις πλη­γεί­σες περιο­χές της Κινέ­τας, βρέ­θη­κε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ και της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», ενώ στις 4 το από­γευ­μα, στην Κινέ­τα βρέ­θη­κε ξανά κλι­μά­κιο του Κόμ­μα­τος με επι­κε­φα­λής τον Θοδω­ρή Χιώ­νη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ.

Οι αρχές απε­γκλώ­βι­σαν ανθρώ­πους, από σπί­τια και οχή­μα­τα στην Κινέ­τα, πολ­λές κατοι­κί­ες πλημ­μύ­ρι­σαν, αυτο­κί­νη­τα κατα­στρά­φη­καν, ενώ η κυκλο­φο­ρία διε­κό­πη στη νέα και την παλαιά Εθνι­κή οδό Αθη­νών — Κορίν­θου λόγω συσ­σώ­ρευ­σης φερ­τών υλικών.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή υπήρ­χαν πολ­λά ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να οχή­μα­τα και είχαν κατα­γρα­φεί από τις 2.30 χτες τα ξημε­ρώ­μα­τα 110 κλή­σεις για αντλή­σεις υδά­των και 40 κλή­σεις για απε­γκλω­βι­σμούς ατό­μων κύρια από κατοι­κί­ες αλλά και οχή­μα­τα. Μέχρι και το πρωί της Δευ­τέ­ρας συνε­χί­ζο­νταν οι απο­μα­κρύν­σεις ατό­μων στην περιο­χή της Κινέ­τας, λόγω συσ­σώ­ρευ­σης υδά­των και φερ­τών υλι­κών σε κατοι­κί­ες. Από την έντο­νη καται­γί­δα υπερ­χεί­λι­σε το ρέμα Πίκα της Κινέ­τας, με συνέ­πεια να κλεί­σει η Εθνι­κή οδός Αθή­νας — Κορίν­θου και να πλημ­μυ­ρί­σουν πολ­λά σπί­τια στην περιοχή.

Δίπλα στους πληγέντες

✔️   Στις πληγείσες περιοχές της Κινέτας, περιόδευσε χτες το απόγευμα κλιμάκιο του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Θοδωρή Χιώνη.

Η περιο­δεία ξεκί­νη­σε από την οδό Θάσου. Στο σημείο έχουν υπο­στεί ζημιές τρία σπί­τια, αφού τα νερά του τοπι­κού ρέμα­τος γκρέ­μι­σαν τις μάντρες της αυλής ενός από αυτά. Ο ένοι­κός του δια­σώ­θη­κε από γεί­το­να αφού βρέ­θη­κε δύο ώρες αργό­τε­ρα, τραυ­μα­τι­σμέ­νος και μισό­γυ­μνος, αρκε­τά μέτρα μακριά από το σπί­τι του πάνω σε μια ελιά. Μετα­φέρ­θη­κε στο Γενι­κό Κρα­τι­κό Νίκαιας.

Όπως κατήγ­γει­λαν κάτοι­κοι της περιο­χής, η συνέ­χεια του ρέμα­τος μπα­ζώ­θη­κε πριν από χρό­νια όταν λίγα μέτρα από την παλιά Εθνι­κή οδό χτί­στη­κε ξενο­δο­χεια­κή μονά­δα. Επί­σης, κατήγ­γει­λαν πως δεν εμφα­νί­στη­κε στην περιο­χή οποια­δή­πο­τε περι­φε­ρεια­κή ή τοπι­κή αρχή. Επι­πλέ­ον, οι κάτοι­κοι επι­σή­μα­ναν ότι στην περιο­χή δίπλα στο ξενο­δο­χείο υπάρ­χουν κατα­στή­μα­τα που έχουν πλημ­μυ­ρί­σει, όπως και πέρ­σι τον Σεπτέμ­βρη, αλλά δεν έχουν πάρει καμία απο­ζη­μί­ω­ση. Αλλος κάτοι­κος είπε πως στο ίδιο σημείο είχαν αφε­θεί μπά­ζα από την προη­γού­με­νη πλημ­μύ­ρα και μέχρι χτες δεν είχαν περισυλλεγεί.

Στη συνέ­χεια, το κλι­μά­κιο του ΚΚΕ μετέ­βη στην περιο­χή όπου υπερ­χεί­λι­σε το ρέμα της Πίκας. Από την υπερ­χεί­λι­ση του ρέμα­τος υπέ­στη­σαν σημα­ντι­κές ζημιές σπί­τια της περιο­χής, ενώ κατα­στρά­φη­καν ολο­σχε­ρώς τρία κατα­στή­μα­τα και το μόνο — ιδιω­τι­κό — ιατρείο που έχει η Κινέτα.

Εικό­να από δορυφόρο

Μεγά­λες ζημιές σημειώ­θη­καν και σε κατοι­κί­ες της οδού Υδρας.
Όπως είπε κάτοι­κος της περιο­χής, ξύπνη­σε από το συνα­γερ­μό του σπι­τιού, τη στιγ­μή που οι γύρω κατοι­κί­ες είχαν γεμί­σει από ορμη­τι­κά νερά και φερ­τά υλι­κά και πως ανά­με­σα σε αυτά ήταν και κορ­μοί από κορ­μο­πλέγ­μα­τα που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στα Γερά­νια Ορη ως πρώ­το μέτρο μετά από τις πυρκαγιές.
Ομως, η καθυ­στέ­ρη­ση που σημειώ­θη­κε στην έναρ­ξη αυτών των έργων, που άρχι­σαν μήνες μετά τη φωτιά των Γερα­νί­ων, οι μικρές σφή­νες στή­ρι­ξης των κορ­μο­πλεγ­μά­των και το χώμα που είχε ήδη φύγει από το βου­νό μετά την περ­σι­νή πυρ­κα­γιά, συντέ­λε­σαν στο να μην μπο­ρούν να στα­θε­ρο­ποι­η­θούν τα κορ­μο­πλέγ­μα­τα και να παρασυρθούν.


ΣΣ |> Τα λεγό­με­να κορ­μο­δέ­μα­τα-κορ­μο­πλέγ­μα­τα-κλα­δο­δέ­μα­τα-ξυλο­φρά­κτες κλπ απο­τε­λούν πανο­μοιό­τυ­πες λίγο-πολύ πρό­χει­ρες κατα­σκευ­ές μικρού ύψους, που χρη­σι­μο­ποιού­νται για να περιο­ρι­στεί η επι­φα­νεια­κή διά­βρω­ση και απορ­ροή από τις βρο­χο­πτώ­σεις κυρί­ως σε περιο­χές απο­ψι­λω­μέ­νες από φωτιές κλπ.
Ακο­λου­θούν κατά προ­σέγ­γι­ση την κατεύ­θυν­ση των ισοϋψών
Έχουν περιο­ρι­σμέ­νη διάρ­κεια ζωής τόσο επει­δή σε 2–4 χρό­νια σαπί­ζουν, όσο και για­τί πολ­λές οι περισ­σό­τε­ρες με τον και­ρό παρα­σύ­ρο­νται από τους χει­μά­ρους που σχηματίζονται.
Προ­έρ­χο­νται από την υλο­τό­μη­ση των νεκρών δέντρων θάμνων κλπ που βρί­σκο­νται κοντά στο έργο
Υπάρ­χει η σχε­τι­κή προ­δια­γρα­φή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501–10-05–05-00

 

10–05-05–00

 

1

Κορ­μο­δέ­μα­τα ή κορ­μο­πλέγ­μα­τα (θεω­ρη­τι­κή λειτουργία)

.jpg

Πραγ­μα­τι­κή κατασκευή

Ρέμα Πίκας

2

Rema Pikas 191 00

Rema Pikas 19 100

Το ρέμα της Πίκας εκτεί­νε­ται σε πραγ­μα­τι­κό μήκος ~10km

Διευ­θέ­τη­ση ροής με κατα­σκευή από οπλι­σμέ­νο σκυ­ρό­δε­μα (ανοι­χτό κανά­λι στη Bertoia, Reggio Emilia Ιταλία)

✔️  Κανέ­να αντι­πλημ­μυ­ρι­κό έργο δεν έχει γίνει στο βου­νό με σκυ­ρό­δε­μα
Μέχρι χτες το βρά­δυ είχαν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ~80 αυτο­ψί­ες σε σπί­τια της περιο­χής και άλλες 10 σε κατα­στή­μα­τα και ανα­μέ­νο­νταν να φτά­σουν τις 300.

ΚΚΕ

Σήμε­ρα από το πρωί δυνά­μεις του Κόμ­μα­τος από την Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Βορειο­δυ­τι­κής Αττι­κής και σωμα­τεία της Δυτι­κής Αττι­κής θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν εργα­σί­ες καθα­ρι­σμού, εκφρά­ζο­ντας την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη τους στους πλη­γέ­ντες της περιο­χής.

Άμεση καταγραφή και αποζημιώσεις

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της περιο­δεί­ας, ο Θ. Χιώ­νης δήλωσε:

«Όπως ενη­με­ρω­θή­κα­με και από τον διοι­κη­τή της Πυρο­σβε­στι­κής έχουν ξεκι­νή­σει κατα­γρα­φές και αντλή­σεις από σπί­τια. Θα χρεια­στούν και αρκε­τές άλλες. Κι αν πάρου­με υπό­ψη ότι το 90% των σπι­τιών όπου έχει επέμ­βει η Πυρο­σβε­στι­κή είχαν πλη­γεί και πέρ­σι, το ζήτη­μα της άμε­σης κατα­γρα­φής σχε­τί­ζε­ται και με τις απο­ζη­μιώ­σεις. Ούτε πέρ­σι είχε πάρει ο κόσμος απο­ζη­μιώ­σεις κι είναι ένα ερώ­τη­μα αν και τώρα με αυτήν τη μεγά­λη κατα­στρο­φή θα στη­ρι­χθεί για να ξανα­πα­τή­σει στα πόδια του. Με βάση και την πεί­ρα που έχου­με και από άλλες περιο­χές, αυτό το ζήτη­μα είναι κρί­σι­μο, χρειά­ζε­ται να παλευ­τεί, να διεκ­δι­κη­θεί και αυτό θα κάνουμε.

Επί­σης, το ρέμα της Πίκας χρειά­ζε­ται άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση. Το μονα­δι­κό ρέμα που υπάρ­χει είναι, πλέ­ον, ανύ­παρ­κτο, αφού έχει γεμί­σει με χώμα και άλλα υλι­κά. Ανα­δει­κνύ­ε­ται η δια­χρο­νι­κή ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων και των περι­φε­ρεια­κών αρχών για την ανυ­παρ­ξία αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων. Ποτέ δεν έχει γίνει στην περιο­χή διευ­θέ­τη­ση των ρεμά­των από τότε που έγι­νε ο οικι­σμός. Αυτό είναι βασι­κό πρό­βλη­μα που μάλι­στα οξύν­θη­κε πολύ περισ­σό­τε­ρο μετά τις πυρ­κα­γιές. Δεν φτά­νει που δεν είχαν γίνει μια σει­ρά από έργα και υπο­δο­μές που θα προ­στά­τευαν τη ζωή του κόσμου στη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή, όπως και σε άλλες, αλλά και μετά την πυρ­κα­γιά έγι­ναν πρό­χει­ρα έργα, απο­σπα­σμα­τι­κά με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν να δια­κό­ψουν τη ροή των υδά­των, πολύ περισ­σό­τε­ρο τα νερά να μην μπο­ρούν να βρουν διέ­ξο­δο προς τη θάλασσα.

Μιλά­με για μια πολι­τι­κή εγκλη­μα­τι­κή, από τύχη δεν έχου­με θρη­νή­σει και εδώ θύμα­τα, που αντί για μέτρα ανα­γκαία, αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, για την προ­στα­σία της ζωής των κατοί­κων και του οικι­σμού, επι­λέ­γο­νται μόνο έργα όταν έχουν να βγά­λουν κέρ­δη από την ίδια τη δου­λειά και τη ζωή του κόσμου. Ακό­μα και μεγά­λα έργα που έγι­ναν στην περιο­χή, όπως η Εθνι­κή οδός, την ώρα που κατα­σκευά­ζο­νταν, δεν προ­βλέ­φθη­καν αντί­στοι­χα έργα για να μπο­ρούν τα νερά να φεύ­γουν στη θάλασ­σα με την αντί­στοι­χη διευ­θέ­τη­ση. Φτά­νουν, δηλα­δή, μέχρι την Εθνι­κή και από κει και πέρα μέσα στον οικι­σμό. Χρειά­ζε­ται άμε­σα αλλη­λεγ­γύη για τους κατοί­κους του οικι­σμού, να γίνει άμε­σα η κατα­γρα­φή των ζημιών, να δοθούν απο­ζη­μιώ­σεις το 100% των ζημιών, απο­κα­τά­στα­ση του ρέμα­τος της Πίκας, και ολο­κλη­ρω­μέ­νος σχε­δια­σμός για την αντι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των όπως έχουν προκύψει.

Είναι τρο­μα­χτι­κό ότι χτες (σ.σ. την Κυρια­κή), πριν εκδη­λω­θούν τα κατα­στρο­φι­κά φαι­νό­με­να έγι­νε σύσκε­ψη και υπήρ­χαν βου­λευ­τές της ΝΔ και ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης που έλε­γαν ότι δεν υπάρ­χουν μελέ­τες και θα δουν στα επό­με­να τέσ­σε­ρα χρό­νια αν θα υπάρ­χουν μελέ­τες. Αυτό, δηλα­δή, που έπρε­πε ήδη να είναι λυμέ­νο δεν ξέρου­με ούτε τα επό­με­να χρό­νια άμα θα είναι, με βάση τους σχε­δια­σμούς και την πολι­τι­κή τους, ενώ είναι ρεα­λι­στι­κό και με βάση τις δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν, τις επι­στη­μο­νι­κές δυνα­τό­τη­τες, πολύ σοβα­ρά τέτοια ζητή­μα­τα να είχαν ήδη αντι­με­τω­πι­στεί και μπο­ρούν να αντιμετωπιστούν».

Ανα­φε­ρό­με­νος στις ευθύ­νες του δήμου, ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Μεγα­ρέ­ων με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Α. Χορο­ζά­νης είπε ανά­με­σα σε άλλα: «Ούτε στον φετι­νό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του δήμου, όπου από τις 31 Ιού­λη υπάρ­χει το προ­σχέ­διο, δεν υπάρ­χουν στην προ­τε­ραιό­τη­τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα για την Κινέ­τα. Κυβερ­νή­σεις και επι­χει­ρη­μα­τί­ες τους ενδια­φέ­ρει μόνο να κερ­δί­ζουν, εμπο­ρευ­μα­το­ποιούν τη γη στην περιο­χή και γενι­κό­τε­ρα».

ΠΛΗΜΜΥΡΑ Κινέτα Γηρυόνης

|> Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες στην περιο­χή της Κινέτας


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ανοιχτές πληγές από τις πλημμύρες
Περιοδεία του ΚΚΕ στην Ολυμπιάδα

Οι πρό­σφα­τες κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες και τα σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα που προ­έ­κυ­ψαν σε περιο­χές των δήμων Σιθω­νί­ας και Νέας Προ­πο­ντί­δας, αλλά κυρί­ως στο δήμο Αρι­στο­τέ­λη με επί­κε­ντρο την Ολυ­μπιά­δα, ανέ­δει­ξαν για άλλη μια φορά τις σημα­ντι­κές δια­χρο­νι­κές ελλεί­ψεις βασι­κών υπο­δο­μών και έργων αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, καθώς και την απου­σία ολο­κλη­ρω­μέ­νης αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Χαλκιδικής.

Τρα­γι­κή κατά­στα­ση στην Ολυμπιάδα

Στην επαρ­χια­κή οδό Πολυ­γύ­ρου — Ιερισ­σού σημειώ­θη­κε καθί­ζη­ση στο οδό­στρω­μα. Στο δήμο Σιθω­νί­ας, στις περιο­χές Αγί­ου Νικο­λά­ου — Βουρ­βου­ρούς, είχα­με πτώ­σεις βρά­χων, παρα­σύρ­θη­καν φερ­τά υλι­κά στο δρό­μο Νική­της — Μετα­μόρ­φω­σης και στη δια­σταύ­ρω­ση Νική­της — Αγί­ου Νικο­λά­ου. Στην περιο­χή του κάμπινγκ Λακά­ρα ο δρό­μος έκλει­σε από την πτώ­ση πεύ­κου και βρά­χων από τα πρα­νή. Στην ακτή Σαλο­νι­κιού πλημ­μύ­ρι­σαν δρό­μοι και φρε­ά­τια. Προ­βλή­μα­τα υπήρ­ξαν και στην παρα­λία της Νική­της, καθώς τα ρέμα­τα κατέ­βα­σαν μεγά­λο όγκο νερού, με απο­τέ­λε­σμα να δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία. Στο δήμο Νέας Προ­πο­ντί­δας, περιο­χές έμει­ναν χωρίς ρεύ­μα λόγω βλα­βών στο δίκτυο, ενώ ιδιαί­τε­ρα επλή­γη­σαν οι περιο­χές Ν. Πλά­για, Φλο­γη­τά και Ν. Τρί­γλια, όπου οι δρό­μοι έγι­ναν ποτά­μια, πλή­θος σπι­τιών έχουν υπο­στεί ζημιές και υπό­γεια πλημ­μύ­ρι­σαν, με απο­τέ­λε­σμα να χρεια­στεί η συν­δρο­μή της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας, ενώ παρα­σύρ­θη­καν — ευτυ­χώς χωρίς τους ιδιο­κτή­τες τους — πολ­λά αυτοκίνητα.

Περιοδεία του ΚΚΕ

Στο δήμο Αρι­στο­τέ­λη, στο επί­κε­ντρο των κατα­στρο­φών βρέ­θη­κε η Ολυ­μπιά­δα. Κοντά στους πλη­γέ­ντες εκεί βρέ­θη­κε την Κυρια­κή κλι­μά­κιο της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γιάν­νη Δελή, βου­λευ­τή, και τον Θόδω­ρο Ιγνα­τιά­δη, περι­φε­ρεια­κό σύμ­βου­λο Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Κατοι­κί­ες, υπό­γειες και ισό­γειες, καλυμ­μέ­νες με τόνους λάσπης, του­λά­χι­στον δύο σπί­τια όπου το νερό με την ορμή του παρέ­συ­ρε μέρος της θεμε­λί­ω­σης, κατε­στραμ­μέ­νοι δρό­μοι, κατε­στραμ­μέ­νοι αγω­γοί (βιο­λο­γι­κού, ύδρευ­σης), κατε­στραμ­μέ­νες οικο­σκευ­ές (ηλε­κτρι­κές κου­ζί­νες, ψυγεία, έπι­πλα). Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες, ο όγκος των υδά­των χτύ­πη­σε και τις εγκα­τα­στά­σεις του εργο­στα­σί­ου εμπλου­τι­σμού μεταλ­λευ­μά­των της «Ελλη­νι­κός Χρυ­σός» και παρέ­συ­ρε υλι­κά από τους χώρους από­θε­σης τελ­μά­των (από­βλη­τα) προη­γού­με­νων εκμε­ταλ­λεύ­σε­ων, μέσω των ρεμά­των. Οι κάτοι­κοι, με φτυά­ρια, με σκού­πες, με κάθε τρό­πο, προ­σπα­θούν να καθα­ρί­σουν τις λάσπες και τα νερά από τα σπί­τια τους. Συνερ­γεία προ­σπα­θού­σαν να απο­κα­τα­στή­σουν τις βλά­βες στο δίκτυο ύδρευ­σης και ρεύ­μα­τος. Για τη διά­νοι­ξη των ρεμά­των έχουν κινη­το­ποι­η­θεί μηχα­νή­μα­τα του στρα­τού και ιδιω­τών. Η κατα­γρα­φή των ζημιών από κλι­μά­κια μηχα­νι­κών ξεκί­νη­σε χτες.

Για πολ­λο­στή φορά τα τελευ­ταία χρό­νια, οι κάτοι­κοι του οικι­σμού της Ολυ­μπιά­δας βρί­σκο­νται εκτε­θει­μέ­νοι στα πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να, καθώς εδώ και δεκα­ε­τί­ες, ενώ είναι γνω­στό και εντο­πι­σμέ­νο το πρό­βλη­μα, δεν γίνο­νται τα ανα­γκαία αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα. Το πρό­βλη­μα φαί­νε­ται να αφο­ρά τη διευ­θέ­τη­ση των ρεμά­των (Πετρό­λα­κας, Μπα­σκέ­δης και Μαυ­ρό­λα­κας), μέσω των οποί­ων κατε­βαί­νουν τερά­στιοι όγκοι νερού και φερ­τών υλι­κών από το βου­νό. Ο Πετρό­λα­κας και ο Μπα­σκέ­δης ενώ­νο­νται μέσα στον οικι­σμό, με απο­τέ­λε­σμα τα νερά να εκτο­νώ­νο­νται πάνω στα σπί­τια και τις καλλιέργειες.

Ολα αυτά τα χρό­νια το μόνο που γίνε­ται από τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες είναι ο καθα­ρι­σμός και εν μέρει η εκβά­θυν­ση των ρεμά­των στο τμή­μα που βρί­σκε­ται εντός του οικι­σμού. «Ζού­με ακρι­βώς τα ίδια πράγ­μα­τα εδώ και 30 χρό­νια. Αν δεν γίνει αντι­πλημ­μυ­ρι­κό έργο, ό,τι και να λέμε είναι άχρη­στο. Είμα­στε πολύ τυχε­ροί που δεν θρη­νή­σα­με θύμα­τα. Μέσα σε 1,5 ώρα έγι­νε ο χαμός», είπε ο πρό­ε­δρος της Κοι­νό­τη­τας, Γ. Πετρά­κης. Τόσο ο Γ. Δελής όσο και ο Θ. Ιγνα­τιά­δης ανέ­δει­ξαν ότι είναι επι­λο­γή των κυβερ­νή­σε­ων και της Τοπι­κής Διοί­κη­σης να μην ιεραρ­χού­νται ως ανα­γκαία και να μην πραγ­μα­το­ποιού­νται έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας, για­τί δεν απο­τε­λούν πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για το κεφάλαιο.

Παρέμβαση της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Με ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει ότι βασι­κός υπεύ­θυ­νος των κατα­στρο­φι­κών πλημ­μυ­ρών είναι η πολι­τι­κή που δίνει τα πάντα στο κεφά­λαιο και από την άλλη στε­ρεί από το λαό βασι­κές υπο­δο­μές στην κατοι­κία, στην προ­στα­σία της ζωής και της περιου­σί­ας των λαϊ­κών οικογενειών.

Σημειώ­νει ότι «οι ελά­χι­στοι καθα­ρι­σμοί των όποιων ρεμά­των, τους οποί­ους επι­κα­λέ­στη­κε η διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, εκ του απο­τε­λέ­σμα­τος απο­δει­κνύ­ο­νται ενέρ­γειες — “μπα­λώ­μα­τα”. Το ευτύ­χη­μα ότι δεν υπήρ­ξε η απώ­λεια ανθρώ­πι­νης ζωής δεν δίνει το παρα­μι­κρό άλλο­θι στους αρμό­διους (κυβέρ­νη­ση, Περι­φέ­ρεια και δήμοι)».

Σχο­λιά­ζο­ντας την παρου­σία του κυβερ­νη­τι­κού κλι­μα­κί­ου, που ήρθε και έφυ­γε από την περιο­χή, κάνο­ντας απλά δια­πι­στώ­σεις, αλλά και το γεγο­νός ότι εκ των υστέ­ρων η διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας δια­πι­στώ­νει την ανά­γκη αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης της περιο­χής, σχο­λιά­ζει ανά­με­σα σε άλλα: «Η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των περιο­χών που επλή­γη­σαν, παρά το γεγο­νός ότι δεν είναι η πρώ­τη φορά που χτυ­πιού­νται από πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να, δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στις περιο­χές για τις οποί­ες έχουν καταρ­τι­στεί οι Χάρ­τες Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας Πλημ­μύ­ρας και οι Χάρ­τες Κιν­δύ­νων Πλημ­μύ­ρας, που περι­λαμ­βά­νο­νται στο Εγκε­κρι­μέ­νο Σχέ­διο Δια­χεί­ρι­σης Κιν­δύ­νων Πλημ­μύ­ρας Υδα­τι­κού Δια­με­ρί­σμα­τος Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, οπό­τε βρί­σκο­νται εκτός οποιου­δή­πο­τε σχε­δια­σμού! Εκδη­λες οι σοβα­ρές και δια­χρο­νι­κές πολι­τι­κές ευθύ­νες, τόσο των κυβερ­νή­σε­ων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ) που συν­δια­μόρ­φω­σαν και υιο­θέ­τη­σαν την πολι­τι­κή που “γέν­νη­σε” αυτά τα ΣΔΚΠ, όσο και των διοι­κή­σε­ων Περι­φε­ρειών που γνω­μο­δό­τη­σαν υπέρ τους».

Τέλος, το ΚΚΕ κατέ­θε­σε Ερώ­τη­ση στη Βου­λή με την οποία ζητά να προ­χω­ρή­σει άμε­σα η απο­κα­τά­στα­ση των πληγέντων.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο