Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Για τις οδηγίες προς τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ σχετικά με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ικαρία

Η φωτο­γρα­φία που κάνει το γύρο του δια­δι­κτύ­ου, με οδη­γί­ες προς τους δημο­σιο­γρά­φους της ΕΡΤ, για το τι πρέ­πει να προ­βάλ­λουν και τι όχι απ’ την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού στην Ικα­ρία ‑εφό­σον ισχύ­ει- δεν απο­τε­λεί μόνο άθλια προ­σπά­θεια λογο­κρι­σί­ας απ’ την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά και μια ακό­μη από­δει­ξη για το πως οι κυβερ­νή­σεις μετα­χει­ρί­ζο­νται δια­χρο­νι­κά την ΕΡΤ ως δικό τους φερέφωνο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο