Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ναι στη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη, δημοσιογράφων και της ΚΕ του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για τις παρα­κο­λου­θή­σεις του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρου­λά­κη, δημο­σιο­γρά­φων και του τηλε­φω­νι­κού κέντρου της ΚΕ του ΚΚΕ που είναι υπό­θε­ση έξι χρό­νων δήλω­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος Θανά­σης Παφί­λης. Τόνι­σε πως το πιο σημα­ντι­κό είναι το τερα­τώ­δες θεσμι­κό πλαί­σιο για το οποίο τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα δεν μιλούν διό­τι το έχουν ψηφίσει.

Ολό­κλη­ρη η δήλωση:

«Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τη δημιουρ­γία εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής που θα εξε­τά­σει και την υπό­θε­ση Ανδρου­λά­κη και την υπό­θε­ση άλλων δημο­σιο­γρά­φων και την υπό­θε­ση έξι χρό­νων από την παρα­κο­λού­θη­ση των γρα­φεί­ων της ΚΕ του ΚΚΕ. Το πιο σημα­ντι­κό θεω­ρού­με, πέρα από τις προ­σπά­θειες που θα κάνου­με, όπως κάνου­με πάντα, για να χυθεί άπλε­το φως, όσο είναι δυνα­τόν, είναι να ανα­δει­χθεί το τερα­τώ­δες θεσμι­κό πλαί­σιο που όχι μόνο δεν προ­στα­τεύ­ει αλλά καταρ­γεί οποιο­δή­πο­τε απόρ­ρη­το και οποιο­δή­πο­τε τέτοιο δικαί­ω­μα. Για αυτό τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα δεν βγά­ζουν άχνα, για­τί το έχουν ψηφί­σει όλοι και τώρα επι­κε­ντρώ­νο­νται στο να ρίχνουν ευθύ­νες ο ένας στον άλλο».

Σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου σχε­τι­κά με τη στά­ση του ΚΚΕ στην πρό­τα­ση που κατέ­θε­σε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής, ο Θ. Παφί­λης απά­ντη­σε: «Θα δού­με πώς θα δια­μορ­φω­θεί, για­τί είναι λίγο ασα­φή τα πράγ­μα­τα. Δεν απο­κλεί­ου­με να κατα­θέ­σου­με και δικιά μας ξεχω­ρι­στή πρό­τα­ση και να απαι­τή­σου­με να συμπε­ρι­λη­φθεί, αφού όλοι θέλουν φως και δια­φά­νεια άπλε­τη, εντός ή εκτός εισα­γω­γι­κών, και να την συμπε­ρι­λά­βουν και στην τελι­κή πρόταση».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο