Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαρία Φωκά: Μια ηθοποιός με αγωνιστική ιστορία — Συγκατηγορούμενη στη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη

Οι άνθρω­ποι του θεά­τρου ζουν, υπάρ­χουν, ολο­κλη­ρώ­νο­νται και δικαιώ­νο­νται πάνω στη σκη­νή. Υπάρ­χουν όμως και καλ­λι­τέ­χνες που η προ­σω­πι­κό­τη­τά τους, η στά­ση ζωής τους ξεπερ­νά τη σκη­νή και φωτί­ζει ευερ­γε­τι­κά τον πλα­τύ­τε­ρο κοι­νω­νι­κό χώρο. Μια τέτοια προ­σω­πι­κό­τη­τα ήταν η Μαρία Φωκά. Μια μορ­φή που συν­δύ­α­ζε την τέχνη του θεά­τρου με την ενερ­γό πολι­τι­κή της δρά­ση. Ηθο­ποιός με γνή­σιο ταλέ­ντο και ήθος, σεμνή και ιδιαί­τε­ρα αγα­πη­τή, συν­δέ­θη­κε ως ενερ­γός πολί­της με κρί­σι­μες στιγ­μές της ελλη­νι­κής πολι­τι­κής ιστο­ρί­ας. Διώ­χτη­κε για τις αρι­στε­ρές της ιδέ­ες. Την περί­ο­δο του πολέ­μου και του Εμφυ­λί­ου, η Μαρία Φωκά, μέλος του ΚΚΕ και της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, συμ­με­τέ­χει στους αγώ­νες. Το 1951 — 1952 είναι συγκα­τη­γο­ρού­με­νη — με το όνο­μα Μαρία Καλ­λέρ­γη — στη δίκη του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη. Και το Διαρ­κές Στρα­το­δι­κείο Αθη­νών απο­φαί­νε­ται «εκη­ρύ­χθη­σαν ένο­χοι»… «διά ψήφων 3–2 την Καλ­λέρ­γη Μαρία επί σκο­πώ κατα­σκο­πεί­ας». Ενώ την κατα­δι­κά­ζει αρχι­κά σε ισό­βια κάθειρ­ξη, αλλά η ποι­νή της μειώ­νε­ται σε 10 χρό­νια κάθειρ­ξη και «απο­στέ­ρη­σις των πολι­τι­κών δικαιω­μά­των επί 10ετίαν».

foka

Από τα πρα­κτι­κά της δίκης του «Διαρ­κούς Στρα­το­δι­κεί­ου Αθη­νών (Τμή­μα Β‘ ) κατά τις συνε­δριά­σεις 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29 Φεβρουα­ρί­ου και 1η Μαρ­τί­ου 1952 πήρα­με το από­σπα­σμα από την κατά­θε­ση του μάρ­τυ­ρα κατη­γο­ρί­ας Παπα­θα­να­σί­ου Κων­στα­ντί­νου: «Μετά την λήξιν του συμ­μο­ρι­τι­σμού υπήρ­χον πλη­ρο­φο­ρί­αι ότι ειρ­γά­ζο­ντο παρα­νό­μως δίκτυα πλη­ρο­φο­ριο­δο­τών και κατα­σκό­πων, κατωρ­θώ­θη δε να τεθώ­μεν επί τα ίχνη των. Το πρώ­το εντο­πί­σθη ασύρ­μα­τος εις Γλυ­φά­δαν…» και συνε­χί­ζει μετα­ξύ άλλων: «Η Καλ­λέρ­γη ήλθεν από το Παρί­σι εκ μέρους του Δημη­τρα­κα­ρέα διά να δη αν έφθα­σαν αι απο­στα­λεί­σαι 1.600 λίρες… Τα χρή­μα­τα αυτά προ­ω­ρί­ζο­ντο διά τη χρη­μα­το­δό­τη­σιν του δικτύου».

foka2

Γεν­νη­μέ­νη το 1916 στο Αργο­στό­λι την 1 Οκτω­βρί­ου 1916, η Μαρία Φωκά σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Θεά­τρου Τέχνης «Κάρο­λος Κουν» και απο­τέ­λε­σε μέχρι το 1948 βασι­κό στέ­λε­χος του θιά­σου του. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το 1944 (περί­ο­δος των Δεκεμ­βρια­νών) στο ρόλο της Αση­μί­νας στη «Στέλ­λα Βιο­λά­ντη» του Γρ. Ξενό­που­λου, όπου γνω­ρί­στη­κε και με το μετέ­πει­τα σύζυ­γό της Λυκούρ­γο Καλ­λέρ­γη, με τον οποίο απέ­κτη­σε την κόρη και με τον οποίο χώρι­σε αργό­τε­ρα. Το 1945 γίνε­ται μέλος του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών. Στο «Θέα­τρο Τέχνης» έπαι­ξε στα «Παντρο­λο­γή­μα­τα» του Γκό­γκολ, «Αντι­γό­νη» του Ανού­ιγ, «Το φιό­ρο του Λεβά­ντε» του Ξενό­που­λου, «Ηταν όλοι τους παι­διά μου» του Μίλερ, «Ματω­μέ­νος γάμος» του Λόρ­κα κ.ά. Ακο­λου­θεί συνερ­γα­σία της με την Κατε­ρί­να, ενώ το 1949–1950 συμ­με­τέ­χει στο θία­σο Κ. Μου­σού­ρη. Εμφα­νί­ζε­ται στην «Κλη­ρο­νό­μο» και στο «Λίλιομ». Συνερ­γά­στη­κε επί­σης με το θία­σο Β. Μανω­λί­δου — Γ. Παπ­πά. Στο σημείο αυτό «έρχε­ται» η δίκη.

Μετά την κατα­δί­κη της απου­σιά­ζει από το θέα­τρο οκτώ περί­που χρό­νια. Επα­νήλ­θε στη σκη­νή τη σεζόν 1958–59, σε περιο­δεία του Λάμπρου Κων­στα­ντά­ρα. Το 1960 εμφα­νί­στη­κε στη «Βρο­χή» με το «Θία­σο των Ηνω­μέ­νων Καλ­λι­τε­χνών». Από το 1961 έως το 1963 συνερ­γά­στη­κε με την Ελλη Λαμπέ­τη («Το θαύ­μα της Ανι Σάλι­βαν», «Η μικρή μας πόλη», «Πεγκ, καρ­δού­λα μου», «Οντίν» κ.ά.), ενώ το 1964 με την Αλί­κη Βου­γιου­κλά­κη στην κωμω­δία «Περά­στε την πρώ­τη του μηνός». Στη συνέ­χεια συνερ­γά­ζε­ται με την «Ελλη­νι­κή Λαϊ­κή Σκη­νή» (γριά από τη Μεσί­να στον «Ασυλ­λό­γι­στο» του Μολιέ­ρου και Αμά­ντα στο «Γυά­λι­νο Κόσμο» του Τένε­σι Ουί­λιαμς). Επαι­ξε με τον θία­σο Σταυ­ρί­δη — Στο­λί­γκα στο έργο «Απ’ τον ουρα­νό στη γη» των Τραϊ­φό­ρου — Βασι­λειά­δη και αμέ­σως μετά το 1966 παί­ζει στο θία­σο της Τζέ­νης Καρέ­ζη. Η συνερ­γα­σία τους άρχι­σε με τη «Βίβα Ασπα­σία» του Ιάκω­βου Καμπα­νέλ­λη, με τη Μαρία Φωκά στο ρόλο της θεί­ας Μαρί­ας, και στη συνέ­χεια στο έργο «Ενας ιππό­της για τη Βασού­λα» το 1967 στο «Αττι­κόν». Το 1978 συνερ­γά­ζε­ται με το «Ελλη­νι­κό Λαϊ­κό Θέα­τρο» του Μάνου Κατρά­κη στους «Τελευ­ταί­ους» του Γκόργκι.

foka3

Το καλο­καί­ρι του 1980 προ­σε­λή­φθη στο Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος, όπου παρέ­μει­νε μέχρι το τέλος του 1984. Ο τελευ­ταί­ος της ρόλος στο θέα­τρο ήταν η για­γιά στο «Σπί­τι της Μπερ­ντά Αλμπα» του Λόρ­κα, στο ΚΘΒΕ.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το 1949, στον «Κόκ­κι­νο Βρά­χο» του Γρ. Γρη­γο­ρί­ου (δια­σκευή του θεα­τρι­κού έργου «Φωτει­νή Σάντρη» του Γρ. Ξενό­που­λου). Ακο­λού­θη­σαν οι ται­νί­ες: «Ταξί­δι με τον έρω­τα», «Οικο­γέ­νεια Παπα­δο­πού­λου», «Ενας ιππό­της για τη Βασού­λα» (κινη­μα­το­γρα­φι­κή δια­σκευή Γιάν­νη Δαλια­νί­δη), «Ο αήτ­τη­τος», «Αγά­πη μου παλιό­γρια», «Δικτά­τωρ καλεί Θανά­ση» κ.ά. Παράλ­λη­λα και μέχρι πριν από λίγα χρό­νια έπαι­ξε αξιό­λο­γους ρόλους και σε τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές: «Η γει­το­νιά μας» του Π. Λεο­κρά­τη, «Μεθο­ρια­κός σταθ­μός» του Γ. Πετρί­δη, «Η τελευ­ταία νύχτα της γης» του Β. Γεωρ­γιά­δη, «Ο πύρ­γος των Μοσκόφ», «Εκμέκ παγω­τό», «Και οι τέσ­σε­ρις ήταν υπέ­ρο­χες», με τελευ­ταία τη σει­ρά «Ντόλ­τσε Βίτα», ενώ είχε εμφα­νι­στεί και στους «Δέκα μικρούς Μήτσους» του Λάκη Λαζόπουλου.

Επί­σης, η Μαρία Φωκά ανέ­πτυ­ξε έντο­νη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Το 1975 υπήρ­ξε αντι­πρό­ε­δρος και το 1977 πρό­ε­δρος του ΣΕΗ, σε μια δύσκο­λη επο­χή εργα­σια­κών διεκ­δι­κή­σε­ων του κλά­δου. Ακό­μη διε­τέ­λε­σε και μέλος της Καλ­λι­τε­χνι­κής Επι­τρο­πής του Κρα­τι­κού Θεά­τρου Βορεί­ου Ελλάδας.

 

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

(Η Μαρία Φωκά έφυ­γε από τη ζωή στις 15 Ιου­νί­ου 2001)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο