Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Μάδυτος Θεσσαλονίκης: Κατέληξε η γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς σε ζαχαροπλαστείο

Υπέ­κυ­ψε τελι­κά στα τραύ­μα­τά της η γυναί­κα που το πρωί δέχθη­κε πυρο­βο­λι­σμούς από άλλη γυναί­κα, μέσα σε ζαχα­ρο­πλα­στείο στη Νέα Μάδυ­το του δήμου Βόλ­βης, έξω από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Όπως έγι­νε γνω­στό, πρό­κει­ται για 55χρονη, η οποία δια­κο­μί­στη­κε αρχι­κά στο Κέντρο Υγεί­ας της περιο­χής αλλά καθώς τα τραύ­μα­τά της κρί­θη­καν σοβα­ρά απο­φα­σί­στη­κε η δια­κο­μι­δή της στο Ιππο­κρά­τειο Νοσο­κο­μείο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου παρά τις προ­σπά­θειες των για­τρών, η γυναί­κα κατέληξε.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, η άτυ­χη γυναί­κα δέχθη­κε του­λά­χι­στον τρεις πυρο­βο­λι­σμούς στην κοι­λιά και την ωμο­πλά­τη, από κυνη­γε­τι­κό όπλο. Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες, η δρά­στις, αγνώ­στων μέχρι στιγ­μής στοι­χεί­ων, φαί­νε­ται ότι της είχε στή­σει καρ­τέ­ρι έξω από το κατά­στη­μα και μόλις την είδε να μπαί­νει, έβα­λε ενα­ντί­ον της. Στη συνέ­χεια εξα­φα­νί­στη­κε κι έκτο­τε αναζητείται.

Οι αστυ­νο­μι­κές αρχές εξε­τά­ζουν ως επι­κρα­τέ­στε­ρη εκδο­χή τα αίτια του φονι­κού να είναι προ­σω­πι­κές δια­φο­ρές μετα­ξύ των δύο γυναικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο