Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νικολό Μακιαβέλι, ο παρεξηγημένος

Στις 3 Μαΐ­ου 1469 γεν­νιέ­ται ο Νικο­λό Μακια­βέ­λι. Ιτα­λός πολι­τι­κός δια­νοη­τής, συγ­γρα­φέ­ας, ιστο­ρι­κός και θεω­ρη­τι­κός της στρα­τιω­τι­κής τέχνης.

Τα σημα­ντι­κό­τε­ρα έργα του είναι: «Οι σκέ­ψεις για την πρώ­τη δεκα­ε­τία του Τίτου Λίβιου», «Ο ηγε­μό­νας», «Ο πρί­γκι­πας» και η «Ιστο­ρία της Φλωρεντίας».

Ενθερ­μος πατριώ­της, πίστευε ότι οι κακο­τυ­χί­ες της Ιτα­λί­ας οφεί­λο­νταν κυρί­ως στην πολι­τι­κή της διαί­ρε­σης. Ο Μαρξ χαρα­κτή­ρι­σε τον Μακια­βέ­λι ως έναν από εκεί­νους τους πολι­τι­κούς δια­νοη­τές που «άρχι­σαν να βλέ­πουν το κρά­τος με ανθρώ­πι­νο μάτι, και να συνά­γουν τους φυσι­κούς νόμους του με τη λογι­κή και την εμπει­ρία και όχι με τη θεολογία».

Ο Μακια­βέ­λι δέχτη­κε τη σκλη­ρή επί­θε­ση της Εκκλη­σί­ας, η οποία συμπε­ριέ­λα­βε τα έργα του στο Πίνα­κα Απα­γο­ρευ­μέ­νων Βιβλίων.

ο Νικο­λό Μακια­βέ­λι πέθα­νε στις 21 Ιου­νί­ου του 1527.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο