Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολλανδία: Νομοσχέδιο για να χορηγείται «χάπι αυτοκτονίας» στους ηλικιωμένους που θέλουν να πεθάνουν

Θυμά­στε εκεί­νο το «οι άνθρω­ποι δεν πεθαί­νουν κιό­λας, ζουν πολ­λά χρό­νια μετά την συντα­ξιο­δό­τη­ση τους» που είχε ανε­ρυ­θρί­α­στα εκστο­μί­σει πριν λίγα χρό­νια ο τότε υπουρ­γός υγεί­ας Ανδρ. Λοβέρδος;

Στην Ολλαν­δία, την προ­ο­δευ­μέ­νη αυτή χώρα της Ε.Ε, φαί­νε­ται πως… βρή­καν τη λύση στο πρό­βλη­μα που έθε­σε ο κ.Λοβέρδος. Έτσι, βου­λευ­τές της αντι­πο­λί­τευ­σης ανα­κοί­νω­σαν την πρό­θε­σή τους να φέρουν στη Βου­λή νόμο με τον οποίο άτο­μα άνω των 75 ετών θα επι­τρέ­πε­ται να προ­βούν σε ευθανασία!

Πως; Με το επο­νο­μα­ζό­με­νο «χάπι αυτο­κτο­νί­ας», το οποίο θα χορη­γεί­ται σε κάθε ηλι­κιω­μέ­νο άνω των 75 ετών που επι­θυ­μεί να βάλει τέλος στη ζωή του. Αν και το ζήτη­μα της ευθα­να­σί­ας στη χώρα είναι αρκε­τά παλιό (η Ολλαν­δία ήταν η πρώ­τη χώρα που απο­ποι­νι­κο­ποί­η­σε την υπο­βοη­θού­με­νη ευθα­να­σία το 2001), το θέμα επα­νήλ­θε στο προ­σκή­νιο εξαι­τί­ας έρευ­νας που έδει­ξε ότι ένας διό­λου ευκα­τα­φρό­νη­τος αριθ­μός ολλαν­δών άνω των 55 ετών εξέ­φρα­σε την επι­θυ­μία να πεθάνει!

Σύμ­φω­να με την έρευ­να, 10.156 ολλαν­δοί άνω των 55 ετών έχουν ισχυ­ρή επι­θυ­μία να βάλουν τέλος στη ζωή τους έτσι ώστε να απο­φύ­γουν «να γερά­σουν με κλο­νι­σμέ­νη υγεία». Ο υπουρ­γός Υγεί­ας της Ολλαν­δάς χαρα­κτή­ρι­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας ως ένα «σοβα­ρό κοι­νω­νι­κό ζήτη­μα για την κυβέρ­νη­ση και την κοι­νω­νία», ενώ το όλο θέμα ανα­δει­κνύ­ει την ευρύ­τε­ρη απο­ξέ­νω­ση των ανθρώ­πων στην σύγ­χρο­νη καπι­τα­λι­στι­κή κοινωνία.

Σύμ­φω­να με την βου­λευ­τή Κάρ­λα Ντικ-Φάμπερ, «οι ηλι­κιω­μέ­νοι νιώ­θουν άχρη­στοι σε μια κοι­νω­νία που δεν εκτι­μά τους ηλι­κιω­μέ­νους. Είναι αλή­θεια ότι υπάρ­χουν άνθρω­ποι που ζουν σε καθε­στώς μονα­ξιάς, άλλοι που υπο­φέ­ρουν και αυτό δεν είναι κάτι που μπο­ρεί εύκο­λα να το ξεπεράσεις».

Σημειώ­νε­ται ότι στην Ολλαν­δία, η ευθα­να­σία απο­τε­λεί το 4–5% των συνο­λι­κών θανά­των κάθε χρό­νο. Το 2018 οι θάνα­τοι από ευθα­να­σία ξεπέ­ρα­σαν τους 6000, κάτι που υπο­λο­γί­ζε­ται σε περί­που 20 υπο­βοη­θού­με­νες αυτο­κτο­νί­ες τη μέρα!

Σε κάθε περί­πτω­ση η νέα πρό­τα­ση για το «χάπι αυτο­κτο­νί­ας» ανοί­γει και πάλι πλα­τιά συζή­τη­ση στη χώρα για το ζήτη­μα της ευθα­να­σί­ας, τόσο για το ηθι­κό ή μη του θέμα­τος, όσο κυρί­ως για τους κοι­νω­νι­κούς λόγους που οδη­γούν τόσους πολ­λούς ανθρώ­πους σε μια ανε­πτυγ­μέ­νη χώρα της Ευρώ­πης να επι­θυ­μούν το θάνατο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο