Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής

Σε ηλι­κία 79 ετών και με χρό­νια προ­βλή­μα­τα υγεί­ας ο Γιάν­νης Που­λό­που­λος έφυ­γε από τη ζωή καθώς προ­δό­θη­κε από την καρ­διά του.

Σε ηλι­κία 79 ετών λίγο μετά τις έντε­κα το βρά­δυ της Κυρια­κής (23/8) ο Γιάν­νης Που­λό­που­λος, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ερμη­νευ­τές της ελλη­νι­κής μου­σι­κής και από­λυ­τα ταυ­τι­σμέ­νος με το Νέο Κύμα, άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή.

Ο ερμη­νευ­τής, ο οποί­ος είχε χρό­νια προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, προ­δό­θη­κε από την καρ­διά του σε ιδιω­τι­κό θεραπευτήριο.

Πρό­κει­ται για μία φωνή που απο­γεί­ω­σε τα τρα­γού­δια του Μίμη Πλέσ­σα και του Λευ­τέ­ρη Παπα­δό­που­λου στον περί­φη­μο «Δρό­μο», τον εμπο­ρι­κό­τε­ρο δίσκο όλων των επο­χών, με πωλή­σεις που έχουν ξεπε­ρά­σει το1.500.000 αντί­τυ­πα, αν και δημο­σιεύ­μα­τα λένε ότι ο αριθ­μός είναι διπλάσιος.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υπο­στη­ρί­ζουν ότι αν ο ελλη­νι­κός κινη­μα­το­γρά­φος είχε φωνή αυτή ήταν σίγου­ρα η δική του, η φωνή ενός παι­διού που γεν­νή­θη­κε στην Χίο και έμελ­λε να μεγαλουργήσει.

Ήταν ένας καλ­λι­τέ­χνης προι­κι­σμέ­νος με μια φωνή που «σημά­δευε» τα τρα­γού­δια, προι­κι­σμέ­νη με βαθιά συναι­σθη­μα­τι­κά ηχο­χρώ­μα­τα, που έμπαι­νε στο στού­ντιο και τα έλε­γε με την μία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο