Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 1 Αυγούστου 

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1 2 Αυγούστου Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά
30 π.Χ. Ο Οκτα­βια­νός (γνω­στός ως Αύγου­στος) μπαί­νει θριαμ­βευ­τής στην Αλε­ξάν­δρεια, θέτο­ντάς την ‑μαζί με όλη σχε­δόν την Αίγυ­πτο υπό τον έλεγ­χο (επαρ­χία) της Ρωμαϊ­κής Δημοκρατίας.

46 Ο Ιού­λιος Καί­σα­ρας νικά τον βασι­λιά του Πόντου Φαρ­νά­κη Γ’ και ανα­φω­νεί «Veni,Vidi, Vici» («Ήλθον, είδον, ενί­κη­σα») για την ευκο­λία της επι­κρά­τη­σής του.

1375 Εγκαι­νιά­ζει η πρώ­τη πίστα roller skating στο Λονδίνο.

1498 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος γίνε­ται “επι­σκέ­πτε­ται” την περιο­χή που σήμε­ρα οριο­θε­τεί­ται από το κρά­τος της Βενεζουέλας.

1571 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η κατά­κτη­ση της Κύπρου από τους Οθω­μα­νούς (παρά­δο­ση της Αμμοχώστου).

1774 Μετά την ανα­κά­λυ­ψη του στοι­χεί­ου [Ο] από τον Σου­η­δό χημι­κό Καρλ Βίλ­χελμ Σέε­λε (Carl Wilhelm Scheele, Ουψά­λα 1773), ο Άγγλος επι­στή­μο­νας, θεο­λό­γος και φιλό­σο­φος Τζό­ζεφ Πρί­στλυ “πατε­ντά­ρει” με δημο­σί­ευ­μα το αέριο οξυγόνο.

1798 Τελειώ­νει η Μάχη του Νεί­λου μετα­ξύ του γαλ­λι­κού και του βρε­τα­νι­κού Ναυτικού.

1800 Ψηφί­ζε­ται η “Πρά­ξη της Ένω­σης”, με την οποία το Βασί­λειο της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας και το Βασί­λειο της Ιρλαν­δί­ας “συγ­χω­νεύ­ο­νται” στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας και της Ιρλαν­δί­ας, ξεκι­νώ­ντας ένα δρά­μα για το λαό της Ιρλαν­δί­ας που κρα­τά­ει μέχρι τα σήμερα

1819 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Χέρ­μαν Μέλ­βιλ, δημιουρ­γός του «Μόμπι Ντικ».

1831  Σε μια από τις πολ­λές ενδο­α­στι­κές συγκρού­σεις για την εξου­σία στο υπό σύστα­ση ανε­ξάρ­τη­το ελλη­νι­κό αστι­κό κρά­τος, ο Μια­ού­λης (των «Συνταγ­μα­τι­κών»), στρι­μωγ­μέ­νος από τους Ρώσους και τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις του Καπο­δί­στρια, κατα­στρέ­φει στον Πόρο τον ελλη­νι­κό στό­λο (902.gr)

1834 “Καταρ­γεί­ται” η δου­λεία στη Βρε­τα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία (τίθε­ται σε ισχύ η Πρά­ξη κατάρ­γη­σης της δου­λεί­ας του 1833).
Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η αποι­κιο­κρα­τι­κή και μετέ­πει­τα ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κής της Αυτο­κρα­το­ρί­ας, καλά κρα­τεί, μάλι­στα και νομι­κά, το ψήφι­σμα ανα­κλή­θη­κε το 1998 ως μέρος ενός “ευρύ­τε­ρου εξορ­θο­λο­γι­σμού” της Αγγλι­κής νομοθεσίας.

1855  Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη ανά­βα­ση στο Μόντε Ρόζα, τη δεύ­τε­ρη ψηλό­τε­ρη κορυ­φή των Άλπε­ων (4.634 μ) από ομά­δα 3 οδη­γών και 8 ορειβατών.

1870 Ανοί­γει ο πρώ­τος σταθ­μός μετρό στο Λονδίνο.

1903 Επα­να­στα­τούν οι βουλ­γα­ρό­φω­νοι πλη­θυ­σμοί στη Μακε­δο­νία, ανή­με­ρα της γιορ­τής του προ­φή­τη Ηλία (Παλαιό Ημε­ρο­λό­γιο). Η επα­νά­στα­ση, την οποία έχει σχε­διά­σει η Εσω­τε­ρι­κή Μακε­δο­νι­κή Επα­να­στα­τι­κή Οργά­νω­ση (VMRO), κατα­πνί­γε­ται από τα τουρ­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα. Το γεγο­νός αυτό γίνε­ται αφορ­μή για να ξεκι­νή­σει ο Μακε­δο­νι­κός Αγώ­νας. Στην ιστο­ρία θα μεί­νει ως η «Επα­νά­στα­ση του Ίλι­ντεν» (Ίλι­ντεν = Ημέ­ρα του Αη Λιά).

ilinden

1914  Αρχί­ζει ο Α’ Παγκό­σμιος ιμπε­ρια­λι­στι­κός Πόλε­μος. Αφορ­μή για την έκρη­ξη του πολέ­μου υπήρ­ξε η δολο­φο­νία του αρχι­δού­κα της Αυστρο­ουγ­γα­ρί­ας Φρα­γκί­σκου — Φερ­δι­νάν­δου και της γυναί­κας του από έναν Σέρ­βο εθνι­κι­στή στις 28 Ιού­νη 1914. Στη Σερ­βία στάλ­θη­κε τελε­σί­γρα­φο, σύμ­φω­να με το οποίο η Αυστρία θεω­ρού­σε απο­λύ­τως υπεύ­θυ­νη τη Σερ­βία και έθε­τε εντε­λώς απα­ρά­δε­κτους όρους. Στη συνέ­χεια και χωρίς να λάβει υπό­ψη της την απά­ντη­ση της Σερ­βί­ας, κήρυ­ξε πόλε­μο ενα­ντί­ον της, στις 28 Ιού­λη 1914.

1 Αυγού­στου 1914: Αρχί­ζει ο Πρώ­τος Παγκό­σμιος Πόλεμος

1919 Ύστε­ρα από 133 μέρες σκλη­ρών μαχών κατά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης και της ντό­πιας αντε­πα­νά­στα­σης η Σοβιε­τι­κή Δημο­κρα­τία της Ουγ­γα­ρί­ας κατα­λύ­ε­ται (902.gr)

1921 Ο «Ριζο­σπά­στης» εκδί­δε­ται με τον υπό­τι­τλο «Όργα­νο του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος και της Γενι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Εργα­τών Ελλάδας».

1927 Οι κομ­μου­νι­στές της Κίνας πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη μεγά­λη μάχη και πετυ­χαί­νουν την πρώ­τη μεγά­λη νίκη στον εμφύ­λιο πόλε­μο κατά των αστών εθνι­κι­στών («Κουο­μι­ντάνγκ»).
Η 1η Αυγού­στου θεω­ρεί­ται έκτο­τε και ως η επέ­τειος ίδρυ­σης του Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού της Κίνας.

1929 Παρά τα τρο­μο­κρα­τι­κά μέτρα της κυβέρ­νη­σης Βενι­ζέ­λου πραγ­μα­το­ποιού­νται μια σει­ρά εκδη­λώ­σεις στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, την Κέρ­κυ­ρα, τη Λάρι­σα, το Ηρά­κλειο, κ.α. κατά του Ιδιω­νύ­μου και κατά του πολέμου.
Η αστυ­νο­μία απα­ντά με αθρό­ες συλ­λή­ψεις (75 φυλα­κί­ζο­νται στις φυλα­κές Συγ­γρού, όπου μετά από απερ­γία πεί­νας, η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­ζε­ται να τους αφή­σει) — 902.gr

1936 Ο Σοσια­λι­στής Πρω­θυ­πουρ­γός της κυβέρ­νη­σης του Λαϊ­κού Μετώ­που στη Γαλ­λία Λ. Μπλουμ ανα­κοι­νώ­νει πως η χώρα του θα παρέ­με­νε ουδέ­τε­ρη απέ­να­ντι στον Ισπα­νι­κό Εμφύλιο.
Αυτός που επλή­γη βεβαί­ως ουσια­στι­κά από αυτή την κίνη­ση δεν ήταν παρά η «αδερ­φή» κυβέρ­νη­ση του Λαϊ­κού Μετώ­που στη Δημο­κρα­τι­κή Ισπα­νία, στην οποία απα­γο­ρεύ­τη­κε η εξα­γω­γή όπλων, την ίδια στιγ­μή που οι δυνά­μεις του Φράν­κο είχαν την αμέ­ρι­στη υπο­στή­ρι­ξη της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας και ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας (αλλά και μιας σει­ράς μονο­πω­λια­κών ομί­λων «δημο­κρα­τι­κών» χωρών) — 902.gr

1936 Πέθα­νε ο Γάλ­λος Λουί Μπλε­ριό, ο πρώ­τος άνθρω­πος που πέτα­ξε πάνω από το κανά­λι της Μάγχης

1940 Ιτα­λι­κό αερο­πλά­νο βομ­βαρ­δί­ζει ελλη­νι­κό περι­πο­λι­κό σκά­φος, ανά­με­σα στα νησιά της Αίγι­νας και της Σαλαμίνας.

1943 Αρχί­ζει τη λει­τουρ­γία της στο Περ­τού­λι Θεσ­σα­λί­ας η Σχο­λή Εφέ­δρων Αξιω­μα­τι­κών του ΕΛΑΣ. Από τη σχο­λή αυτή απο­φοί­τη­σαν συνο­λι­κά έως την απε­λευ­θέ­ρω­ση 1.260 ανθυ­πο­λο­χα­γοί του ΕΛΑΣ.

1944 Στις 1–2 Σεπτεμ­βρί­ου συνέρ­χε­ται στο Νεο­χώ­ρι Ευρυ­τα­νί­ας η Πανελ­λα­δι­κή Σύσκε­ψη του ΕΑΜ. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που δίνο­νται στους αντι­προ­σώ­πους, η συνο­λι­κή δύνα­μη των εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κών οργα­νώ­σε­ων (ΕΑΜ, Εργα­τι­κό ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, Εθνι­κή Αλλη­λεγ­γύη, κλπ.) κατα­γρά­φε­ται ως εξής: Αθή­να-Πει­ραιάς 250.000, Πελο­πόν­νη­σος 300.000, Κεντρι­κή & Δυτι­κή Μακε­δο­νία 450.000, Θεσ­σα­λία 280.000, Ήπει­ρος 70.000, Στε­ρεά-Εύβοια 170.000. Σύνο­λο: 1.520.000.

1951  Ανα­κοι­νώ­νε­ται επί­ση­μα η ίδρυ­ση της Ενιαί­ας Δημο­κρα­τι­κής Αρι­στε­ράς (ΕΔΑ).Το πρα­κτι­κό της ίδρυ­σης της ΕΔΑ συνυ­πέ­γρα­ψαν ο Δημο­κρα­τι­κός Συνα­γερ­μός, το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δος, το κόμ­μα των Αρι­στε­ρών Φιλε­λεύ­θε­ρων (το οποίο και απο­χώ­ρη­σε από την ΕΔΑ το Δεκέμ­βρη του 1951), το Δημο­κρα­τι­κό Ριζο­σπα­στι­κό Κόμ­μα. Λίγες μέρες αργό­τε­ρα ανα­κοί­νω­σαν τη συμ­με­το­χή τους η Ενω­σις Δημο­κρα­τι­κών Αρι­στε­ρών και η Δημο­κρα­τι­κή Ενω­σις. Δίχως να φαί­νε­ται επί­ση­μα, το πρα­κτι­κό της ίδρυ­σης της ΕΔΑ συνυ­πέ­γρα­φε και το Αγρο­τι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας που από το 1947 είχε κηρυ­χτεί παρά­νο­μο όπως και το ΚΚΕ.

1 Αυγού­στου 1951 ανα­κοι­νώ­νε­ται επί­ση­μα η ίδρυ­ση της Ενιαί­ας Δημο­κρα­τι­κής Αρι­στε­ράς (ΕΔΑ)

1959 Το ομορ­φό­τε­ρο γκολ του Πελέ

Σαν σήμε­ρα, το ομορ­φό­τε­ρο γκολ του Πελέ – Απο­λαύ­στε το (ΒΙΝΤΕΟ)

1961 Οι Μπι­τλς δίνουν την πρώ­τη συναυ­λία τους ως συγκρό­τη­μα στο Κάβερν Κλάμπ του Λίβερπουλ.

1964  Το Βελ­γι­κό Κογκό κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του (Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Κονγκό)

1965 Γεν­νιέ­ται ο Άγγλος σκη­νο­θέ­της κινη­μα­το­γρά­φου και θεά­τρου Σαμ Μέντες (Samuel Alexander “Sam” Mendes) περισ­σό­τε­ρο γνω­στός για την πρώ­τη του ται­νί­ας American Beauty (1999), η οποία του χάρι­σε το Όσκαρ και τη Χρυ­σή Σφαί­ρα Καλύ­τε­ρης Σκη­νο­θε­σί­ας καθώς και  ται­νί­ες του “σύγ­χρο­νου” Τζέιμς Μποντ

1966 Ο Τσαρλς Γουί­τμαν εκτε­λεί τη γυναί­κα του, τη μητέ­ρα του και στη συνέ­χεια άλλους 14 στο πανε­πι­στή­μιο Ώστιν του Τέξας, πριν σκο­τω­θεί από την αστυνομία.

1973 Αυτο­κτο­νεί στο Σουρ­γκούτ της Σιβη­ρί­ας ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης. Στο τελευ­ταίο γράμ­μα της ζωή του, προς την καθο­δή­γη­ση του ΚΚΕ, ο Ν. Ζαχα­ριά­δης θα υπο­γραμ­μί­ζει: «Στη ζωή μου, έκα­να πολ­λά λάθη και στρα­βά. Ο ανα­μάρ­τη­τος πρώ­τος το λίθο βαλέ­τω. Ομως με κατη­γό­ρη­σαν ότι πρό­δω­σα το ΚΚΕ και τον αγώ­να και με διέ­γρα­ψαν απ’ το κόμ­μα… Το ΚΚΕ ήταν και παρα­μέ­νει το κόμ­μα μου και κανέ­νας δεν μπο­ρεί να το χτυ­πή­σει και να το λερώ­σει χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το όνο­μά μου… Με το ΚΚΕ δεν είχα ούτε έχω ανοι­χτούς λογα­ρια­σμούς. Ούτε μπο­ρού­σα ποτέ να ‘χω».
Η Πανελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη του Κόμ­μα­τος τον Ιού­λιο του 2011, εκτι­μώ­ντας συνο­λι­κά και σε βάθος την πορεία και την προ­σφο­ρά του Ν. Ζαχα­ριά­δη (στα πλαί­σια της συγ­γρα­φής του Β’ Τόμου του Δοκι­μί­ου Ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ), ακύ­ρω­σε όλες τις προη­γού­με­νες απο­φά­σεις της 6ης και της 7ης Ολο­μέ­λειας (1956 και 1957) σε βάρος του, καθώς και τα πορί­σμα­τα του 1964 και του 1967, ενώ απο­φά­σι­σε την πλή­ρη απο­κα­τά­στα­σή του στο ΚΚΕ.
Μετα­ξύ άλλων εκτι­μή­θη­κε πως «η καθαί­ρε­ση του Ν. Ζαχα­ριά­δη και η δια­γρα­φή του ήταν πρά­ξεις άδι­κες. Η κατη­γο­ρία ενα­ντί­ον του, για συνερ­γα­σία με τον εχθρό ήταν πρά­ξη συκο­φα­ντι­κή, ενώ οι κατη­γο­ρί­ες για καλ­λιέρ­γεια της προ­σω­πο­λα­τρί­ας και για την εγκα­θί­δρυ­ση στο ΚΚΕ ανώ­μα­λου εσω­κομ­μα­τι­κού καθε­στώ­τος απο­τε­λού­σαν προ­πέ­τα­σμα καπνού και πρό­σχη­μα για να περά­σει στην πλειο­ψη­φία των μελών της ΚΕ και του Κόμ­μα­τος η δεξιά οπορ­του­νι­στι­κή στροφή…
Η παρα­πά­νω απο­τί­μη­ση του Ν. Ζαχα­ριά­δη ως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ γίνε­ται ως στοι­χείο κρί­σης της ωρι­μό­τη­τας και ικα­νό­τη­τας του ΚΚΕ στην καθο­δή­γη­ση της ταξι­κής πάλης σε ιδιαί­τε­ρα οξυ­μέ­νες συν­θή­κες. Ωστό­σο δεν παρα­βλέ­πο­νται οι αρνη­τι­κές επι­δρά­σεις της ιδε­ο­λο­γι­κής κατά­στα­σης και των πολι­τι­κών επι­λο­γών του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινήματος…
Ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης, Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ από το 1931–1935 και Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της έως το 1956, ήταν ηγέ­της αφο­σιω­μέ­νος στην υπό­θε­ση της εργα­τι­κής τάξης, στον προ­λε­τα­ρια­κό διε­θνι­σμό, στην πάλη για την κοι­νω­νι­κή απελευθέρωση.

Νίκος Ζαχα­ριά­δης: Μια ζωή αφιε­ρω­μέ­νη στο ΚΚΕ και στα ιδα­νι­κά του σοσιαλισμού-κομμουνισμού

Ηγή­θη­κε του Κόμ­μα­τος σε συν­θή­κες σκλη­ρής ταξι­κής πάλης, διώ­ξε­ων, εκτε­λέ­σε­ων, δρά­σης των κρα­τι­κών εγχώ­ριων και ξένων μυστι­κών υπη­ρε­σιών κατά του ΚΚΕ, ακό­μα και διά­βρω­σης των κομ­μα­τι­κών του οργα­νώ­σε­ων στα χρό­νια της δικτα­το­ρί­ας του Μεταξά.
Είχε σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην ανά­πτυ­ξη του ΚΚΕ στα χρό­νια 1931–1936, ενώ πρω­το­στά­τη­σε στη δημιουρ­γία και στην ηρω­ι­κή πάλη του ΔΣΕ (1946–1949), της κορυ­φαί­ας εκδή­λω­σης της ταξι­κής πάλης στην Ελλά­δα κατά τον 20ό αιώ­να. Εδει­ξε ακλό­νη­τη επι­μο­νή στην ανά­γκη ύπαρ­ξης και ενί­σχυ­σης των παρά­νο­μων κομ­μα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων στα χρό­νια 1949–1955, στο συν­δυα­σμό της παρά­νο­μης με τη νόμι­μη δράση.
Τον διέ­κρι­ναν επα­να­στα­τι­κή επα­γρύ­πνη­ση, ταχύ­τη­τα στην ανά­λη­ψη πρω­το­βου­λιών, σθέ­νος στην υπε­ρά­σπι­ση της γνώ­μης του. Ηταν λαϊ­κός ηγέ­της, με διά­θε­ση και πνεύ­μα ασυμ­βί­βα­στο, πρω­το­πό­ρο και μαχητικό.
Ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης έζη­σε κρα­τού­με­νος στα κάτερ­γα της 4ης Αυγού­στου από το 1936 μέχρι το 1941, όταν η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση τον παρέ­δω­σε στους Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές. Στη συνέ­χεια μετα­φέρ­θη­κε στην Γκε­στά­πο της Βιέν­νης και από εκεί στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Ντα­χά­ου, μέχρι το Μάη του 1945. Πέρα­σε την εννιά­χρο­νη δοκι­μα­σία αλύ­γι­στος…» (902.gr)

1973 Πεθαί­νει ο παλαί­μα­χος κομ­μου­νι­στής και Πρό­ε­δρος της Γερ­μα­νι­κής Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας Βάλ­τερ Ούλμπριχτ.

1997 Πεθαί­νει ο μεγά­λος Σοβιε­τι­κός (ουκρα­νι­κής κατα­γω­γής) πια­νί­στας Σβια­το­σλάβ Ρίχτερ, ανα­γνω­ρι­σμέ­νος ως ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους πια­νί­στες του 20ού αιώ­να, γνω­στός για το βάθος της ερμη­νεί­ας του, τη βιρ­τουό­ζι­κη τεχνι­κή του και το τερά­στιο ρεπερ­τό­ριό του.

1998 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Κολύμ­βη­σης Νέων & Νεα­νί­δων στην Αμβέρ­σα του Βελ­γί­ου. Η Άρτε­μις Δάφ­νη κατα­κτά δύο χάλ­κι­να μετάλ­λια (στα 200μ ύπτιο με 2:19.41 και στα 400μ μικτή με πανελ­λή­νιο ρεκόρ 4:53.69) και η Κατε­ρί­να Μπλιά­μου ένα χάλ­κι­νο (στα 200μ ύπτιο με πανελ­λή­νιο ρεκόρ 2:17.50) ενώ κατα­τάσ­σε­ται τέταρ­τη στα 100μ πετα­λού­δα με 1:02.44 καταρ­ρί­πτο­ντας το “στοι­χειω­μέ­νο” ρεκόρ της Έλλης Ρουσ­σά­κη με 1:02.86 από το 1987.

2004 Παρα­γουάη: Σε πυρ­κα­γιά σε σού­περ μάρ­κετ στην Ασουν­σιόν χάνουν τη ζωή τους 396 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζο­νται περί­που 500.

2007 Στις ΗΠΑ, γέφυ­ρα του ποτα­μού Μισι­σι­πή στη Μινε­ά­πο­λη της Μινε­σό­τα καταρ­ρέ­ει το βρά­δυ σε ώρα αιχμής.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο