Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΕΤΕΕ για το θάνατο του κομμουνιστή γλύπτη Γρηγόρη Ριζόπουλου

Το Δ.Σ. του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδος/ΕΕΤΕ εκφρά­ζει τη λύπη του για το θάνα­το του Γλύ­πτη Γρη­γό­ρη Ριζό­που­λου ο οποί­ος απε­βί­ω­σε στις 10 Νοέμ­βρη 2018, σε ηλι­κία 89 ετών.

Ο Γρη­γό­ρης Ριζό­που­λος γεν­νή­θη­κε στη Λάγκα Καστο­ριάς, στις 24/5/1929. Η οικο­γέ­νειά του ήταν πολυ­με­λής και είχε ενερ­γή συμ­με­το­χή στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση, στο ΕΑΜ και στο Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας. Ο Γρη­γό­ρης Ριζό­που­λος από πολύ νεα­ρή ηλι­κία στρα­τεύ­τη­κε στο ΚΚΕ και για τη δρά­ση του εξο­ρί­στη­κε το 1947 στην Αλόν­νη­σο και το 1948 στον Καρα­βό­στα­μο Ικα­ρί­ας. Από το 1949 έως το 1953 εξο­ρί­σθη­κε στην μαρ­τυ­ρι­κή Μακρόνησο.

Μετά την εξο­ρία, σπού­δα­σε στην Ανω­τά­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών στο τμή­μα Γλυ­πτι­κής το 1956, με καθη­γη­τή τον Γιάν­νη Παπ­πά και στο Εθνι­κό Μετσό­βειο Πολυ­τε­χνείο, ως αρχι­τέ­κτων μηχανικός.

Εργά­στη­κε ως γλύ­πτης και αρχι­τέ­κτο­νας και απέ­σπα­σε πολ­λές δια­κρί­σεις και βραβεία:
1957 (ως σπου­δα­στής) στον Πανελ­λή­νιο δια­γω­νι­σμό του Μνη­μεί­ου Καλα­βρύ­των μαζί με τους σπου­δα­στές της Αρχι­τε­κτο­νι­κής, Χρή­στο Ιακω­βί­δη και Μαρία Καν­δρε­βιώ­του- Β΄βραβείου. (Α΄ βρα­βείο δεν είχε δοθεί λόγω αδόκιμου)
1961 Α΄ Βρα­βείο για μνη­μείο Αυξε­ντί­ου στην Κύπρο, με συνερ­γά­τη τον τότε σπου­δα­στή της Α.Σ.Κ.Τ. Γιώρ­γο Καλα­κα­λά (σύν­θε­ση αρχιτεκτονική)
1962 Μαζί με τον αρχι­τέ­κτο­να Τσε­νέ και τον τότε σπου­δα­στή της Α.Σ.Κ.Τ. Γιώρ­γο Καλα­κα­λά , Α΄ βρα­βείο εξ ημι­σεί­ας με τον Θ. Πανουρ­γιά για το μνη­μείο του Πει­ραιά στην πλα­τεία Τερψιθέας
1963 Επε­λέ­γη η πρό­τα­ση για μνη­μείο δολο­φο­νη­μέ­νων μονα­χών και πολι­τών από τους Γερ­μα­νούς, στο Μέγα Σπήλαιο
1965 Α΄ Βρα­βείο με τον γλύ­πτη Δ. Καλα­μά­ρα για το μνη­μείο Μ. Αλε­ξάν­δρου , Φιλίπ­που & Αρι­στο­τέ­λους , στη Θεσσαλονίκη
1966 Α΄ Βρα­βείο για το μνη­μείο Πανα­γιώ­τα­ρου και Κλα­δά στην Καστά­νια Λακωνίας
1966 Α΄ Βρα­βείο με τον γλύ­πτη Γ. Παρ­μα­κέ­λη στα Αμοι­ρά Βιάν­νου- Κρήτης
1978 Ανά­θε­ση μνη­μεί­ου του Λάκω­να Ναυ­τι­κού στο Γύθειο
1990 Α΄ Βρα­βείο για το μνη­μείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην Αλεξανδρούπολη
1998 Β΄ Βρα­βείο εξ ημι­σεί­ας για το μνη­μείο Ε.Λ.Α.Ν., στην Αντί­κυ­ρα Βοιωτίας
2004 Επε­λέ­γη η πρό­τα­ση σε κλει­στό δια­γω­νι­σμό της Π.Ε.Κ.Α.Μ. για φιλο­τέ­χνη­ση μνη­μεί­ου του Κρα­τού­με­νου αγω­νι­στή στη Μακρόνησο
2010 Α΄ Βρα­βείο για το μνη­μείο «Ύψω­μα 731», στα Τρί­κα­λα, εξ ημι­σεί­ας με τον Γεώρ­γιο Ριζό­που­λο, αρχιτέκτονα

Ήταν Εκπρό­σω­πος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (Ε.Ε.Τ.Ε.) στο
Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού, 1990–2006, Εκπρό­σω­πος του Ε.Ε.Τ.Ε. στο υπό σύστα­ση τότε Ίδρυ­μα Μακρονήσου,
Μέλος της Επι­τρο­πής Κατά­τα­ξης και Κρί­σης του Ε.Ε.Τ.Ε. κατά τα έτη 1994 , 1996 και 2004, 2006 και 2010
Μέλος της Εφο­ρεί­ας Γλυ­πτι­κής του Ε.Ε.Τ.Ε. κατά τα έτη 2008–2009 και 2016–2018.

Ήταν μέλος του Δ.Σ. και Πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (Π.Ε.Κ.Α.Μ.).
Η κηδεία του θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Τετάρ­τη 14 Νοέμ­βρη, στις 14:00, από το Νεκρο­τα­φείο Παπάγου.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του και στους οικεί­ους του.

Για το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο