Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την επικίνδυνη αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας στην Ουκρανία

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την επι­κίν­δυ­νη όξυν­ση ανά­με­σα στις δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­σμού και τη Ρωσία:

«Η ατε­λέ­σφο­ρη συνά­ντη­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ και της Ρωσί­ας στη Γενεύη, η αδυ­να­μία τους να συνεν­νοη­θούν ακό­μη και για το αντι­κεί­με­νο των συνο­μι­λιών, συνο­δεύ­ε­ται τα τελευ­ταία 24ωρα με την έντα­ση στην επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή και τις στρα­τιω­τι­κές κινή­σεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία. Για άλλη μια φορά ανα­ζω­πυ­ρώ­νε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση στην Ουκρα­νία, που τα τελευ­ταία χρό­νια βρί­σκε­ται στα­θε­ρά στο επί­κε­ντρο των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών ανταγωνισμών.

Η αδυ­να­μία των αστι­κών τάξε­ων των εμπλε­κό­με­νων χωρών να βρού­νε ακό­μη και προ­σω­ρι­νούς συμ­βι­βα­σμούς έχει οδη­γή­σει σε πλή­ρη απορ­ρύθ­μι­ση τις λεγό­με­νες “Συμ­φω­νί­ες του Μινσκ” ‑που έτσι κι αλλιώς χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν από τη λεγό­με­νη “διπλω­μα­τι­κή ασά­φεια”- καθώς και στην ανα­θέρ­μαν­ση σχε­δια­σμών για πολε­μι­κές “λύσεις” στην Ουκρανία.

Οι δυνά­μεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ “σφίγ­γουν” τον “κλοιό” της περι­κύ­κλω­σης της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας από τη Βαλ­τι­κή ως τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα. Στους επι­κίν­δυ­νους αυτούς σχε­δια­σμούς έχει σπρώ­ξει και τη χώρα μας η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, συμ­με­τέ­χο­ντας με ένο­πλες δυνά­μεις σε στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις εκτός συνό­ρων, σπέρ­νο­ντας νέες αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις, γιγα­ντώ­νο­ντας τις παλιές. Ειδι­κά η αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή βάση στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, που δρο­μο­λο­γή­θη­κε και απ’ την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ κι επε­κτά­θη­κε από τη σημε­ρι­νή της ΝΔ, χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως κέντρο προ­ώ­θη­σης αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων προς την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη. Με αυτόν τον τρό­πο στο­χο­ποιεί τη χώρα και εκθέ­τει το λαό μας σε μεγά­λους κιν­δύ­νους, απόρ­ροια της όξυν­σης των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών ανταγωνισμών.

Το ΚΚΕ απαιτεί:

–Απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, καμιά συμ­με­το­χή σε στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις του ΝΑΤΟ, στην περι­κύ­κλω­ση της Ρωσίας.

– Να μην επι­κυ­ρω­θεί η νέα ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία και όποια συμ­φω­νία δεσμεύ­ει τον λαό και τη χώρα στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

–Εδώ και τώρα να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις του θανάτου.

Καλού­με το λαό να δυνα­μώ­σει την πάλη για απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με το λαό κυρί­αρ­χο στον τόπο μας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο