Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;», του Πάνου Αλεπλιώτη — Μόλις κυκλοφόρησε

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;
του Πάνου Αλεπλιώτη

Εξώ­φυλ­λο: Πέτρος Φιλιπίδης
Εκδό­σεις Ατέχνως

Alepliotis cover

Έτος έκδο­σης: Ιού­νιος 2020
Σελ. 212
Σχή­μα 14Χ21
Τιμή: 15 ευρώ

Κεντρι­κή διά­θε­ση: Τσι­γα­ρί­δας ΑΕ — 210.2717521

Επί­σης:

Αθή­να: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ — Ε.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη 11 Α

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες — Αλ. Σβώ­λου 28 — 2310 273207

Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση  (Τηλ:24 645646, 99545635)

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να μερι­μνή­σου­με να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υπο­δεί­ξε­τε, χωρίς επιβάρυνση
Παραγ­γε­λί­ες: [email protected]
📱 6979795057

Λίγα λόγια για το βιβλίο

«Σου­η­δία γίνα­με…», «Σιγά μη γίνου­με και Σου­η­δοί!!!» φρά­σεις που ακού­με στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας, πότε σκω­πτι­κά άλλο­τε εγκω­μια­στι­κά, για να περι­γρά­ψουν συμπε­ρι­φο­ρές που δεν έχουν σχέ­ση με τον ελλη­νι­κό εκρη­κτι­κό χαρακτήρα.

Σου­η­δία μια κοι­νω­νία τόσο δια­φο­ρε­τι­κή… Μια κοι­νω­νία του «νόμου» και της «τάξης», της πει­θαρ­χί­ας, της πίστης στο κρά­τος, της απο­ξέ­νω­σης, του ορθο­λο­γι­σμού και του προ­γραμ­μα­τι­σμού, του αλκο­όλ και των αυτοκτονιών…

Με τη Μετα­πο­λί­τευ­ση, ο Πάνος πήγε για σπου­δές στη Σου­η­δία. Τελεί­ως απρο­ε­τοί­μα­στος για το τι θα συνα­ντή­σει στη σκαν­δι­να­βι­κή χώρα.

Παντρεύ­τη­κε, έγι­νε πατέ­ρας, απο­φοί­τη­σε και κάνει τα πρώ­τα του επαγ­γελ­μα­τι­κά βήμα­τα. Χρό­νια στη χώρα και αδυ­να­τεί να κατα­λά­βει τους ανθρώ­πους της. Είναι τόσο παρά­ξε­νοι, τόσο δια­φο­ρε­τι­κοί… Τόσο που συχνά πυκνά ανα­ρω­τιέ­ται, «μα πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;».

Μέχρι που συνα­ντά την Ίνγκριντ.

«Βρή­κα μπε­λά μαζί της, σκέ­φτο­μαι. Αλλά και μια καλή, κατα­πλη­κτι­κή, ευκαι­ρία να κατα­λά­βω επι­τέ­λους τι είναι η “σου­η­δι­κό­τη­τα” και πώς δια­μορ­φώ­θη­κε. Είναι και όμορ­φη, και αυτό δεν μου φεύ­γει από το μυα­λό… Και ανε­κτι­κή. Ακό­μη δεν με διαολόστειλε…».

Μια εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη και ανα­λυ­τι­κή περι­γρα­φή των Σου­η­δών από έναν Έλλη­να που έζη­σε και χρό­νια μαζί τους και τους επι­σκέ­πτε­ται τακτικά. .

Βιογραφικό του Πάνου Αλεπλιώτη

Ο Πάνος Αλε­πλιώ­της γεν­νή­θη­κε το 1956. Κατά­γε­ται και μεγά­λω­σε στην Πυλαία Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σπού­δα­σε Γεω­λο­γία στη Σου­η­δία, στην πόλη Ουψάλα.
Εργά­στη­κε σαν γεω­λό­γος, περι­βαλ­λο­ντο­λό­γος και χωρο­τά­κτης στην Ελλά­δα και στην Σουηδία.

Είχε ενερ­γή παρου­σία την Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση. Δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Πυλαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης 87/90 και 99/2002. Αντι­δή­μαρ­χος Πυλαί­ας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000.

Τα τελευ­ταία χρό­νια συμ­με­τέ­χει στο δημό­σιο διά­λο­γο μέσα από τις σελί­δες του Ατέ­χνως.

Το «Πάνε καλά αυτοί οι Σου­η­δοί;» είναι η τρί­τη του παρου­σία στα ελλη­νι­κά Γράμ­μα­τα. Προη­γή­θη­καν οι νου­βέ­λες «Το και­νούρ­γιον χωρί­ον του Σάβ­βα» και το «Ψηλά το Κεφά­λι» (εκδό­σεις Εντύποις).

 

banner skliros aprilis banner aggoules aginota banner
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο