Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία Δ. Κουτσούμπα στο Αγρίνιο: Το κάλεσμα του ΚΚΕ προσκλητήριο μάχης για να μπει στο επίκεντρο το ζήτημα των σύγχρονων λαϊκών αναγκών

Με την ομι­λία στην μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων στο γήπε­δο μπά­σκετ στην Αερο­γέ­φυ­ρα Αγρι­νί­ου, κορυ­φώ­θη­κε η περιο­δεία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στο Αγρίνιο.

Μετά την ομι­λία του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στο βήμα ανέ­βη­καν εκπρό­σω­ποι φορέ­ων, εκφρά­ζο­ντας την συμπό­ρευ­ση τους με το ΚΚΕ. Στην εκδή­λω­ση μίλη­σαν οι Λάμπρος Πιτσού­λιας, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Κοι­νό­τη­τας Αστα­κού, συντα­ξιού­χος εκπαι­δευ­τι­κός, Χρή­στος Μάρ­τζα­ρης, Μέλος της Επι­τρο­πής Αγώ­να ενά­ντια στην περιο­χή ολο­κλη­ρω­μέ­νης ανά­πτυ­ξης υδα­το­καλ­λιερ­γειών Αστα­κού, Εχι­νά­δων Νήσων, Καλά­μου και Κάστου, Γερά­σι­μος Αρα­βα­νής, για­τρός – παθο­λό­γος νοσο­κο­μεί­ου Αγρι­νί­ου και Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών για­τρών Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, ο Γρη­γό­ρης Συμε­ω­νί­δης, Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Απο­στρά­των Ενό­πλων Δυνά­με­νων Δυτι­κής Ελλά­δας, αντι­σμή­ναρ­χος εν απο­στρα­τεία, ο Βασί­λης Νικά­κης, πρώ­ην διε­θνής διαι­τη­τής ποδο­σφαί­ρου, ο Θεό­δω­ρος Κοτσι­λί­ρης, αντι­πρό­ε­δρος του Επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις Ιχθυο­καλ­λιέρ­γειες «Νηρέ­ας», ο Γιάν­νης Καρ­να­βιάς πρό­ε­δρος του Αγρο­τι­κού Συλ­λό­γου Και­νούρ­γιου και Α’ Αντι­πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας και ο Χρή­στος Καμ­τζέ­λας, υπα­στυ­νό­μος εν αποστρατεία.

Στη συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της Δημο­τι­κής Αρχής Πάτρας με επι­κε­φα­λής τον Δήμαρ­χο Κώστα Πελε­τί­δη.

Αποσπάσματα από την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα

«Το κάλε­σμά μας είναι ένα προ­σκλη­τή­ριο μάχης, προ­κει­μέ­νου να γίνουν πιο γρή­γο­ρα και πιο απο­φα­σι­στι­κά βήμα­τα στην οργά­νω­ση, στον αγώ­να, στο συντο­νι­σμό της πάλης για όλα τα καυ­τά και επεί­γο­ντα προ­βλή­μα­τα που μας ταλαι­πω­ρούν σε κάθε πτυ­χή της ζωής μας.

Είναι κάλε­σμα για να πολ­λα­πλα­σια­στούν οι εστί­ες της αντί­στα­σης και για να μεί­νουν στα χαρ­τιά οι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι που ψηφί­στη­καν όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, αλλά και οι παλιό­τε­ροι νόμοι που παρα­μέ­νουν σε ισχύ.

Είναι κάλε­σμα για να μπει στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης, του προ­βλη­μα­τι­σμού και της διεκ­δί­κη­σης το ζήτη­μα των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών λαϊ­κών ανα­γκών, αλλά και των αιτιών που αυτές οι ανά­γκες όχι μόνο δεν ικα­νο­ποιού­νται σήμε­ρα, παρά τις τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν, αλλά συνε­χώς υπο­βαθ­μί­ζο­νται κι υπονομεύονται.

Είναι ένα κάλε­σμα για μια πλα­τιά συγκέ­ντρω­ση δυνά­με­ων σε κάθε χώρο, κλά­δο, περιο­χή, που θα ωρι­μά­ζει σε ένα πανελ­λα­δι­κά συντο­νι­σμέ­νο κίνη­μα, που δεν θα παγι­δεύ­ε­ται, ούτε θα ανα­ζη­τά λύσεις από τα πάνω, σε παλιούς, δήθεν νέους ή ανα­πα­λαιω­μέ­νους κυβερ­νη­τι­κούς σωτή­ρες, αλλά θα φωτί­ζει το κρί­σι­μο ζήτη­μα των καιρών:

Ποια είναι η πραγματική πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός;

Και η πολι­τι­κή αλλα­γή που έχει ανά­γκη ο λαός μας είναι αυτή που θα γκρε­μί­σει το παλιό και σάπιο, για να χτί­σει το νέο, με τον ίδιο κυρί­αρ­χο να κάνει κου­μά­ντο. Και όχι αυτή που θα εναλ­λάσ­σει δια­χει­ρι­στές στην ίδια αντι­λαϊ­κή πολυ­κα­τοι­κία που είναι σάπια από τα θεμέλια.
Αλή­θεια, για­τί για παρά­δειγ­μα δύο χρό­νια μετά, η παν­δη­μία όχι μόνο δεν αντι­με­τω­πί­στη­κε, όπως είχε προ­βλέ­ψει η κυβέρ­νη­ση, με τις γελοιό­τη­τες για “το τελευ­ταίο μίλι” που έχει μετα­τρα­πεί τελι­κά σε μίλια “μαρα­θώ­νιου” δρό­μου, αλλά φού­ντω­σε ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, φτά­νο­ντας μάλι­στα στο σημείο ο Γενά­ρης, που μας πέρα­σε, να είναι ο φονι­κό­τε­ρος μήνας από την έναρ­ξη της πανδημίας;

Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα:

Πώς είναι δυνα­τόν να συμ­βαί­νει κάτι τέτοιο δύο χρό­νια μετά και μάλι­στα σε συν­θή­κες όπου η επι­στή­μη και η ανθρω­πό­τη­τα έχουν πλέ­ον ισχυ­ρά όπλα στα χέρια τους;

Η επι­στή­μη έχει εμβό­λια και φάρ­μα­κα, έχει εμπει­ρία, έχει συσ­σω­ρευ­μέ­νη επι­στη­μο­νι­κή γνώση.

Τι είναι αυτό που μπαί­νει εμπό­διο; Είναι η “ατο­μι­κή ανευ­θυ­νό­τη­τα” που λέει η κυβέρ­νη­ση; Είναι οι “μεταλ­λά­ξεις”; Είναι οι “ανεμ­βο­λί­α­στοι”;

Αυτά υπάρ­χουν, δεν είναι όμως η αιτία του μεγά­λου προ­βλή­μα­τος. Η αιτία βρί­σκε­ται στην ίδια τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, όπου όλα τα κρά­τη, όλες οι κυβερ­νή­σεις δεν πορεύ­τη­καν με κρι­τή­ριο τις λαϊ­κές ανά­γκες, αλλά με κρι­τή­ριο τις “προ­τε­ραιό­τη­τες της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, τις ανά­γκες της βιο­μη­χα­νί­ας και του τουρισμού”.

Σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, καμία κυβέρνηση δεν έθιξε το “άγιο δισκοπότηρο”, τα κέρδη των επιχειρηματιών της Υγείας.

Αυτός είναι ο λόγος που ακό­μη και σήμε­ρα δεν στη­ρί­ζε­ται το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, που στην Αιτω­λο­α­καρ­να­νία, σε έναν τερά­στιο νομό, στον οποίο οι απο­στά­σεις μπο­ρεί να είναι από μία έως και τρεις ώρες, υπάρ­χουν μόλις 9 Κέντρα Υγεί­ας και 2 νοσο­κο­μεία, στο Μεσο­λόγ­γι και το Αγρί­νιο. Κι αυτά, εντε­λώς υπο­στε­λε­χω­μέ­να σε ιατρι­κό, νοση­λευ­τι­κό και λοι­πό προ­σω­πι­κό, με προ­βλή­μα­τα υπο­δο­μής, κτι­ρια­κά, με παλιά μηχα­νή­μα­τα. Και απ’ ό,τι μαθαί­νου­με, στα σχέ­διά τους για το “νέο ΕΣΥ” είναι το κλεί­σι­μο του Νοσο­κο­μεί­ου του Μεσολογγίου.

Για­τί, όπως λένε, δεν χρειά­ζο­νται δύο νοσο­κο­μεία σε ένα νομό όπου η από­στα­ση μετα­ξύ τους είναι 35 χιλιό­με­τρα. Σα δε ντρέ­πο­νται! Αντί να στε­λε­χώ­σουν τα Κέντρα Υγεί­ας και τα νοσο­κο­μεία, με για­τρούς και προ­σω­πι­κό και με ό,τι άλλο χρειά­ζε­ται, αυτοί ετοι­μά­ζο­νται να κλεί­σουν νοσοκομεία.

Το πρό­βλη­μά τους είναι μην τυχόν και απει­λη­θούν τα κέρ­δη των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Γι’ αυτό δεν παίρ­νο­νται μέτρα προ­στα­σί­ας σε κρί­σι­μους χώρους δια­σπο­ράς, όπως είναι τα σχο­λεία, οι χώροι δου­λειάς και τα μέσα μετα­φο­ράς, για­τί όλα αυτά θεω­ρού­νται περιτ­τό κόστος για τις κυβερ­νή­σεις και το κρά­τος. Γι’ αυτό δεν επι­τάσ­σε­ται ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας της Υγεί­ας, οι ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και τα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέντρα.

Δεν είναι βέβαια μόνο η παν­δη­μία, είναι και η ακρί­βεια. Αυτό το “τσου­νά­μι” των ανα­τι­μή­σε­ων στο ρεύ­μα, στα καύ­σι­μα, σε όλα τα είδη πρώ­της ανά­γκης που έχει κάνει κάθε λαϊ­κή οικο­γέ­νεια να παρα­μι­λά­ει. Η ακρί­βεια δεν είναι “μπό­ρα και θα περά­σει”, όπως κοροϊ­δεύ­ει η κυβέρ­νη­ση, αλλά κάτι που θα έχει διάρ­κεια. Και, φυσι­κά, δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται με τα “ψίχου­λα του μήνα” που ανα­κοι­νώ­νει η κυβέρ­νη­ση, κάτω από την πίε­ση της λαϊ­κής διεκδίκησης.

Είναι άλλη μια από­δει­ξη πως η επι­στρο­φή στην ανά­πτυ­ξη, στην καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, με τους υψη­λούς ρυθ­μούς, τις καλές επι­δό­σεις και τις θετι­κές αξιο­λο­γή­σεις των διε­θνών οίκων, δεν σημαί­νει ευη­με­ρία για τον λαό, αλλά μόνο ευη­με­ρία των αριθ­μών, των καπι­τα­λι­στι­κών κερδών.

Η ακρί­βεια είναι γνή­σιο παι­δί αυτής της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και αυτής της περι­βό­η­της “επε­κτα­τι­κής” πολι­τι­κής που ακού­γα­με χρό­νια τώρα, ιδιαί­τε­ρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλους. Ότι δήθεν το πρό­βλη­μα για τον λαό θα λυθεί, “αν πέσουν χρή­μα­τα στην οικο­νο­μία”!!! Ε, λοι­πόν, το τελευ­ταίο διά­στη­μα πέσα­νε χρή­μα­τα στην οικο­νο­μία και θα πέσουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρα από το περί­φη­μο Ταμείο Ανάκαμψης.

Κι αυτό μάλι­στα στην Ελλά­δα δεν έγι­νε από μια κεντρο­α­ρι­στε­ρή ή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση, αλλά από μια κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, ανε­ξάρ­τη­τα πώς πλα­σά­ρο­νται στον λαό, μπο­ρούν πολύ εύκο­λα να προ­σαρ­μό­ζο­νται στις κάθε φορά ανά­γκες του συστή­μα­τός τους.

Ποιο ήταν όμως τελικά το αποτέλεσμα για τον λαό;

Τα χρή­μα­τα αυτά που πέσα­νε, κατευ­θύν­θη­καν όλα κυρί­ως στις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις. Κατευ­θύν­θη­καν στις λεγό­με­νες πρά­σι­νες επεν­δύ­σεις, κατευ­θύν­θη­καν για να κατα­στρα­φούν και να απα­ξιω­θούν παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας, όπως για παρά­δειγ­μα οι λιγνι­τι­κές μονά­δες, κατευ­θύν­θη­καν σε αυτό που υπε­ρα­σπί­ζο­νται τόσο η ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμ­μα­τα, πλην του ΚΚΕ, την πολι­τι­κή της πρά­σι­νης και ψηφια­κής οικο­νο­μί­ας, που είναι μία από τις βασι­κές αιτί­ες της ακρίβειας.

Για­τί, εξαι­τί­ας αυτής της πολι­τι­κής, εξαι­τί­ας της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Ενέρ­γειας, της απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης, που υπη­ρέ­τη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, η Ελλά­δα σήμε­ρα εξαρ­τά­ται από το εισα­γό­με­νο και πανά­κρι­βο φυσι­κό αέριο και τις Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές, που εκτι­νάσ­σουν την τιμή του ρεύματος.

Όμως το ζήτη­μα της ακρί­βειας, φίλοι και σύντρο­φοι, φέρ­νει στο προ­σκή­νιο και κάτι ακό­μη. Ότι το πώς ζει ο λαός και οι εργα­ζό­με­νοι δεν είναι τελι­κά κάτι μονο­σή­μα­ντο, που καθο­ρί­ζε­ται τελι­κά μόνο από το ύψος του κατώ­τα­του μισθού, από τα ποσο­στά της ανερ­γί­ας, από κάποια επι­δό­μα­τα πτω­χο­κο­μεί­ου ή κάποιες μικρές μειώ­σεις στους φόρους, που έχουν στην προ­με­τω­πί­δα τους ‑και όχι τυχαία- τόσο η κυβέρ­νη­ση, όσο και τα άλλα κόμ­μα­τα. Οπωσ­δή­πο­τε, δεν υπο­τι­μά­με το παρα­μι­κρό που μπο­ρεί να δώσει μια ανά­σα, να προ­σφέ­ρει μια ανα­κού­φι­ση και γι’ αυτό παλεύ­ου­με με όλους τους τρό­πους και για αυξή­σεις στους μισθούς και τις συντά­ξεις και για να καταρ­γη­θούν οι αντι­λαϊ­κοί φόροι όπως ο ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, οι φόροι στο ρεύ­μα και τα καύσιμα.

Όμως την ίδια στιγ­μή το ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει όλα αυτά που οι άλλες δυνά­μεις ‑η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ- θέλουν να κρύ­ψουν για­τί έχουν λερω­μέ­νη τη φωλιά τους. Ότι οι ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις, η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας γενι­κεύ­ο­νται, ο μέσος μισθός συρ­ρι­κνώ­νε­ται και έχει φτά­σει σήμε­ρα περί­που στα επί­πε­δα του κατώ­τα­του πριν μια δεκαετία.

Αυτή είναι η κατά­στα­ση που βιώ­νει η εργα­τι­κή τάξη και δω στο Αγρί­νιο, σε όλη την Αιτω­λο­α­καρ­να­νία που δου­λεύ­ει στον κλά­δο του Του­ρι­σμού — Επι­σι­τι­σμού, στο Εμπό­ριο, στον κλά­δο Τρο­φί­μων, ιδιαί­τε­ρα στις ιχθυο­καλ­λιέρ­γειες, αλλά και στα μεγά­λα εργο­τά­ξια των Κατα­σκευών που έχουν ανοί­ξει τα τελευ­ταία χρό­νια στην περιο­χή εδώ.

Για ποιους εργάτες να πρωτομιλήσουμε;

Για αυτούς που δου­λεύ­ουν στα μεγά­λα εργο­τά­ξια κατα­σκευ­ής της Ιόνιας Οδού, αλλά και των μεγά­λων ξενο­δο­χεί­ων, που δου­λεύ­ουν με μερο­κά­μα­τα της τάξης 25 με 30 ευρώ, πολ­λές φορές ακό­μη και 12 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδο­μά­δα, μπο­ρεί και ανασφάλιστοι;

Για τα νέα παι­διά στον Επι­σι­τι­σμό ή στο Εμπό­ριο που δου­λεύ­ουν για 2,5 με 3 ευρώ την ώρα, ανα­σφά­λι­στοι, με σπα­στά ωρά­ρια ή όσες ώρες τους χρειά­ζε­ται ο εργοδότης;

Ή για τους εργα­ζό­με­νους στις μεγά­λες μονά­δες ιχθυο­καλ­λιέρ­γειας, όπου τα μέτρα ασφα­λεί­ας είναι ανύ­παρ­κτα, αφού δεν υπάρ­χει ενδο­ε­πι­κοι­νω­νία όσων δου­λεύ­ουν στη θάλασ­σα με όσους δου­λεύ­ουν έξω και έχουν υπάρ­ξει και θανα­τη­φό­ρα ατυχήματα;

Ιδιαί­τε­ρα οι γυναί­κες στα συσκευα­στή­ρια δου­λεύ­ουν στους ‑18οC, χωρίς τα απα­ραί­τη­τα δια­λείμ­μα­τα, με ό,τι αυτό μπο­ρεί να σημαί­νει για τον γυναι­κείο οργανισμό.

Και ξέρε­τε και σεις, όπως κι εμείς, πως όταν μιλά­με για τις μονά­δες ιχθυο­καλ­λιέρ­γειας, μιλά­με για εται­ρεί­ες με μεγά­λη κερ­δο­φο­ρία. Σκε­φτεί­τε, λοι­πόν, ότι όλοι αυτοί οι εργα­ζό­με­νοι, όπως και οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και επαγ­γελ­μα­τί­ες, βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι και με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών, βλέ­πουν πολ­λές από τις ανά­γκες τους να υπο­νο­μεύ­ο­νται, να υπο­βαθ­μί­ζο­νται, να θυσιά­ζο­νται στον βωμό αυτού του αντι­λαϊ­κού δρό­μου ανάπτυξης.

Το σύν­θη­μα “Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό” στο­χεύ­ει τελι­κά στην καρ­διά του προ­βλή­μα­τος, καλεί τον λαό να μην έχει καμία εμπι­στο­σύ­νη στο σημε­ρι­νό κρά­τος και τις κυβερ­νή­σεις του. Να μην προσ­δο­κά λύσεις από τις εκά­στο­τε κυβερ­νη­τι­κές πολι­τι­κές ή από τις εκά­στο­τε κυβερ­νη­τι­κές εναλ­λα­γές. Να γυρί­σει την πλά­τη σε εργο­λά­βους λύσε­ων που υπό­σχο­νται εύκο­λες και ανώ­δυ­νες λύσεις μέσα από την ανα­κύ­κλω­ση του ίδιου πολι­τι­κού προσωπικού.

Και η περί­ο­δος που πέρα­σε, μέσα μάλι­στα σε αυτό το ασφυ­κτι­κό δίχρο­νο της παν­δη­μί­ας, παρά τα προ­βλή­μα­τα, παρά την αγω­νία, παρά τη δικαιο­λο­γη­μέ­νη ανα­σφά­λεια, σημα­δεύ­τη­κε από πολύ σημα­ντι­κούς, ελπι­δο­φό­ρους, αλλά και διδα­κτι­κούς αγώνες.

Ήταν οι αγώ­νες των υγειο­νο­μι­κών και όλου του λαού για μέτρα προ­στα­σί­ας. Ήταν η οργα­νω­μέ­νη απει­θαρ­χία του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ και άλλων αγω­νι­στι­κών φορέ­ων στο σιω­πη­τή­ριο που προ­σπά­θη­σε να επι­βά­λει η κυβέρ­νη­ση με τις πλά­τες φυσι­κά του ΣΥΡΙΖΑ, με πρό­σχη­μα την πανδημία.

Ήταν η εμβλη­μα­τι­κή επτα­ή­με­ρη απερ­γία στην COSCO, ο αγώ­νας των δια­νο­μέ­ων της “efood”. Είναι αυτές τις μέρες ο ηρω­ι­κός αγώ­νας των εργα­τών στη ΛΑΡΚΟ, των εργα­τών στα “Πετρέ­λαια Καβά­λας”, στην επι­χεί­ρη­ση “Βαρ­βα­ρέ­σος”, είναι οι μάχες σε άλλους χώρους δουλειάς.

Είναι ο αγώ­νας των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών, με επί­κε­ντρο τα χρέη στις τρά­πε­ζες, στη ΔΕΗ, στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία και την εφο­ρία, που γιγα­ντώ­θη­καν στις συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας και δω στην Αιτω­λο­α­καρ­να­νία. Αν σε όλα αυτά προ­σθέ­σεις και τους χαμη­λούς τζί­ρους, λόγω των χαμη­λών μισθών και της ακρί­βειας, τότε εξη­γεί­ται για­τί κλεί­νουν μαγα­ζιά ακό­μα και στους πιο κεντρι­κούς δρό­μους του Αγρινίου.

Είναι σήμε­ρα ο αγώ­νας των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών που βρί­σκο­νται στα μπλό­κα του αγώ­να, όπως και δω στο μπλό­κο του Χαλι­κί­ου, που επι­σκε­φτή­κα­με πριν λίγο.

Ο αγώ­νας τους είναι δίκαιος και είμα­στε στο πλευ­ρό τους! Είναι δίκαιο να ζητά­νε μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής, επι­δό­τη­ση και κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής στο αγρο­τι­κό ρεύ­μα, επι­στρο­φή του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης στο αγρο­τι­κό πετρέ­λαιο, μηδε­νι­κό ΦΠΑ στα αγρο­τι­κά εφό­δια, εργα­λεία και μηχανήματα.

Είναι δίκαιο να απο­ζη­μιώ­νο­νται από τον ΕΛΓΑ στο 100% για τις κατα­στρο­φές στην παρα­γω­γή, αλλά και για την ακαρ­πία, όπως συνέ­βη φέτος με τους ελαιο­πα­ρα­γω­γούς στο νομό σας.

Είναι δίκαιο επί­σης, σε μια περιο­χή σαν τη δική σας, η οποία δια­θέ­τει τερά­στιο υδά­τι­νο όγκο με 5 λίμνες και 2 ποτά­μια, να γίνουν τα απα­ραί­τη­τα έργα και οι υπο­δο­μές για να μην είναι κατά 60% ξερι­κός, για να μπο­ρούν να παρά­γο­νται ποιο­τι­κά και σε μεγά­λη ποσό­τη­τα προϊόντα.

Δίκαιος είναι και ο αγώ­νας των κατοί­κων για την άμε­ση ακύ­ρω­ση της σχε­δια­ζό­με­νης “Περιο­χής Οργα­νω­μέ­νης Ανά­πτυ­ξης Υδα­το­καλ­λιερ­γειών” στις Εχι­νά­δες Νήσους και τον νομό σας, που θα οδη­γή­σει σε επέ­κτα­ση των υφι­στά­με­νων και τη δημιουρ­γία νέων μονά­δων υδα­το­καλ­λιέρ­γειας, με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες για το θαλάσ­σιο οικο­σύ­στη­μα των ιχθυο­α­πο­θε­μά­των των παρά­κτιων περιο­χών. Πρό­κει­ται για πραγ­μα­τι­κό έγκλη­μα σε βάρος του λαού της περιοχής.

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Έχει συγκε­ντρω­θεί μια πολύ πλού­σια πεί­ρα από την εναλ­λα­γή την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, στη χώρα μας και διε­θνώς, κυβερ­νη­τι­κών σχη­μά­των κάθε είδους: Κυβερ­νή­σεις μονο­κομ­μα­τι­κές και συνερ­γα­σί­ας, κεντρο­δε­ξιές και κεντρο­α­ρι­στε­ρές, ονο­μα­ζό­με­νες δεξιές και ονο­μα­ζό­με­νες αρι­στε­ρές, με πρω­θυ­πουρ­γούς και υπουρ­γούς τεχνο­κρά­τες, κάθε καρυ­διάς καρύ­δι έχει παρε­λά­σει από την αστι­κή καρέ­κλα της εξου­σί­ας. Ακό­μα και κυβερ­νή­σεις ανά­με­σα σε πολι­τι­κά κόμ­μα­τα που ήταν ακό­μα και ορκι­σμέ­νοι εχθροί μετα­ξύ τους μέχρι τότε.

Και το συμπέρασμα ποιο ήταν από όλο αυτό το αλισβερίσι;

Ότι κάθε νέα κυβέρ­νη­ση έπαιρ­νε τη σκυ­τά­λη και συνέ­χι­ζε από εκεί που στα­μα­τού­σαν οι προη­γού­με­νες, με τη λαϊ­κή πλειο­ψη­φία να βγαί­νει με λιγό­τε­ρα δικαιώ­μα­τα και με περισ­σό­τε­ρα οικο­νο­μι­κά βάρη στις πλά­τες της.

Σήμε­ρα μάλι­στα ανα­κα­τεύ­ε­ται πάλι η σού­πα του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος. Αφού είναι δεδο­μέ­νο ότι η λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια φου­ντώ­νει, το επό­με­νο διά­στη­μα θα γίνουν πιο ορα­τές οι συνέ­πειες των αντι­λαϊ­κών νόμων και επι­λο­γών της ΝΔ που έρχο­νται να προ­στε­θούν σε όλους τους προη­γού­με­νους. Και αυτή η δυσα­ρέ­σκεια κάνουν ό,τι μπο­ρούν για να εκτο­νω­θεί, να εγκλω­βι­στεί και προ­πα­ντός να μεί­νει μακριά από την ταξι­κή πάλη.

Άρχι­σαν να ρίχνουν στο τρα­πέ­ζι διά­φο­ρα σενά­ρια. Μιλούν και γρά­φουν για κυβέρ­νη­ση τεχνο­κρα­τών, για κυβέρ­νη­ση “εθνι­κής ενό­τη­τας” ή για διά­φο­ρα κυβερ­νη­τι­κά σχή­μα­τα μετά τις εκλογές.

Βλέ­που­με, επί­σης, κέντρα του κατε­στη­μέ­νου να δου­λεύ­ουν για την “ανα­πα­λαί­ω­ση” δοκι­μα­σμέ­νων πυλώ­νων του συστή­μα­τος, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, που μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει έναν πιθα­νό “μπα­λα­ντέρ” σε κυβερ­νή­σεις συνερ­γα­σί­ας τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και με τη ΝΔ.

Ακού­σα­με και τον κ. Τσί­πρα σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή του να λέει ότι το πρό­βλη­μα της σημε­ρι­νής αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής δεν είναι όλη η ΝΔ, αλλά μόνο ο Μητσο­τά­κης. Άρα μπο­ρού­με να υπο­θέ­σου­με ότι μια ΝΔ π.χ. χωρίς τον Μητσο­τά­κη, θα μπο­ρού­σε να είναι κυβερ­νη­τι­κός συνε­ταί­ρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Βέβαια, όλα αυτά τα σενά­ρια δεν είναι και τόσο άσχε­τα με τους αντα­γω­νι­σμούς ελλη­νι­κών, ευρω­παϊ­κών και υπε­ρα­τλα­ντι­κών ομί­λων, ενό­ψει του ξεκο­κα­λί­σμα­τος που προ­μη­νύ­ε­ται γύρω από τα δισε­κα­τομ­μύ­ρια του Ταμεί­ου Ανάκαμψης.

Και ανε­ξάρ­τη­τα από το ποιο από αυτά τα σενά­ρια τελι­κά επι­κρα­τή­σει, ένα είναι σίγου­ρο, ότι το κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, αλλά και όσων ράβουν κου­στου­μά­κι να καθί­σουν στη θέση της κάποια στιγ­μή στο μέλ­λον είναι ήδη γραμ­μέ­νο και προαποφασισμένο

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Είναι αυτό που θα στη­ρί­ζε­ται και θα υλο­ποιεί τις Συμ­βά­σεις του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ, αυτής της νέας Ιερής Αγε­λά­δας για όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, που την ψηφί­σα­νε μάλι­στα από κοι­νού, στα μου­λω­χτά, μέσα στο κατακαλόκαιρο.

Και που δεν είναι τίπο­τα άλλο από το νέο υπερ­μνη­μό­νιο για τον ελλη­νι­κό λαό. Είναι αυτό που θα υπη­ρε­τεί τις στρα­τη­γι­κές απαι­τή­σεις του κεφα­λαί­ου συνο­λι­κά. Και το λέμε αυτό, για­τί τώρα τελευ­ταία πολ­λοί είναι εκεί­νοι που μιλούν δήθεν ενα­ντί­ον της ολι­γαρ­χί­ας και των ολι­γαρ­χών, από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 μέχρι την Ελλη­νι­κή Λύση.

Και μάλι­στα χρη­σι­μο­ποιούν και διά­φο­ρους χαρα­κτη­ρι­σμούς: “Κρα­τι­κο­δί­αι­τοι”, “παρα­σι­τι­κοί”, “ημέ­τε­ροι” κλπ., λες και υπάρ­χουν και καπι­τα­λι­στές άσπι­λοι, αμό­λυ­ντοι και πραγ­μα­τι­κοί φίλοι των εργα­τών. Επί­σης ‑και πάνω από όλα- το κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα θα είναι αυτό που θα υλο­ποιεί τις επαί­σχυ­ντες συμ­φω­νί­ες εμπλο­κής της Ελλά­δας στα επι­κίν­δυ­να αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια, είτε αυτό αφο­ρά εξο­πλι­σμούς, που τους ακρι­βο­πλη­ρώ­νει ο ελλη­νι­κός λαός για να θησαυ­ρί­ζουν τα μονο­πώ­λια των στρα­τιω­τι­κών όπλων, είτε αυτό αφο­ρά τις συμ­φω­νί­ες με τις ΗΠΑ, τη Γαλ­λία και άλλους επι­κίν­δυ­νους παί­κτες που εμπλέ­κουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τη χώρα και το λαό στις επι­κίν­δυ­νες γεω­πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις, όπως αυτές που συμ­βαί­νουν στην Ουκρα­νία ή αλλού, που μπο­ρεί από στιγ­μή σε στιγ­μή να οδη­γή­σουν σε μια πολε­μι­κή σύγκρου­ση απρό­βλε­πτων διαστάσεων.

Και θυμί­ζου­με το εξής: Όταν δρο­μο­λο­γή­θη­κε η συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, για τις νέες αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις στη χώρα μας, από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, την οποία σήμε­ρα επε­κτεί­νει και μονι­μο­ποιεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, το ΚΚΕ τους είχε προει­δο­ποι­ή­σει. Είχε προει­δο­ποι­ή­σει ότι σε μια πορεία κλι­μά­κω­σης του αντα­γω­νι­σμού ανά­με­σα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία, Κίνα, αυτές οι βάσεις, που είναι κέντρα προ­ώ­θη­σης στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη για την περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας, όπως είδα­με να συμ­βαί­νει στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, θα γίνουν στό­χος πιθα­νών αντι­ποί­νων και μαγνή­της κιν­δύ­νων για τον ελλη­νι­κό λαό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι προφανές ότι το ΚΚΕ, η δράση του, η εναλλακτική του πρόταση τους χαλάει αυτή τη σούπα. Γιατί είναι μια στάση που φωτίζει την πραγματική και μοναδική διέξοδο για το λαό.

Είναι μια στά­ση που δεν μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί στα διά­φο­ρα μαγει­ρέ­μα­τα που επε­ξερ­γά­ζο­νται τα αστι­κά επι­τε­λεία, έτσι ώστε η λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια να παρα­μεί­νει εγκλω­βι­σμέ­νη στις διά­φο­ρες “μετα­μορ­φώ­σεις” του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος που έχου­με δοκι­μά­σει μέχρι σήμερα.

Είναι μια στά­ση που αχρη­στεύ­σει τις παγί­δες που θέλουν να βάλουν στο λαό και στο κίνη­μά του.

Η νέα παγί­δα περί “προ­ο­δευ­τι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης” είναι παλιά και σκου­ρια­σμέ­νη. Αλή­θεια, ποιο θα είναι το πρό­ταγ­μα αυτής της δήθεν “προ­ο­δευ­τι­κής διακυβέρνησης”;

Προσέξετε τι λένε τα φιντάνια τους:

“Να δια­χει­ρι­στεί πιο δίκαια τους πόρους του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης”. Λες και δεν υπάρ­χουν προ­κα­θο­ρι­σμέ­νοι στό­χοι και προ­α­παι­τού­με­να για το Ταμείο Ανά­καμ­ψης! Σιγά μην τα δώσει για τους εργα­ζό­με­νους και τους αγρό­τες, για τους μικρο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες. Τα τρώ­νε όλα οι μεγάλοι.

“Να επα­να­φέ­ρει τον κρα­τι­κό έλεγ­χο της ΔΕΗ”. Λες και δεν ήταν η ΔΕΗ που υπό κρα­τι­κό έλεγ­χο πρω­το­στα­τού­σε στην απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ενέρ­γειας, στη γιγά­ντω­ση των ιδιω­τών παρό­χων και στο τσε­κού­ρω­μα των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών. Λες και δεν είναι αυτό το κρα­τι­κό μονο­πώ­λιο που ζητά από την απα­ξιω­μέ­νη από το ίδιο ΛΑΡΚΟ να κλεί­σει για­τί της χρω­στά ενώ είναι μέτοχος.

Λένε ακό­μα τα φιντά­νια του ΣΥΡΙΖΑ:

“Να μειώ­σει τον Ενιαίο Φόρο Κατα­νά­λω­σης στα καύ­σι­μα στα όρια που επι­τρέ­πει η ΕΕ”. Εδώ μόνο γελά­νε για να μην κλά­ψει κάποιος με την κατά­ντια τους!!!

“Να αυξή­σει τον κατώ­τα­το μισθό στα 800 ευρώ”. Χωρίς όμως καν να δεσμεύ­ο­νται ότι θα καταρ­γή­σουν αυτόν τον άθλιο νόμο Βρού­τση — Αχτσιό­γλου με βάση τον οποίο ο κατώ­τα­τος μισθός καθο­ρί­ζε­ται με Υπουρ­γι­κή Απόφαση.

Ή μήπως πρό­ταγ­μα αυτής της προ­ο­δευ­τι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης είναι αυτό που είπε ο Τσί­πρας στη Βου­λή, στη συζή­τη­ση για τα “Rafalle”: “Η γεω­γρα­φία και η Ιστο­ρία μας επι­βάλ­λουν οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις να ενερ­γο­ποιού­νται εκτός Ελλά­δας απο­κλει­στι­κά και μόνο στο πλαί­σιο διε­θνών οργα­νι­σμών στους οποί­ους ανήκουμε”;

Δηλα­δή, τι μας είπε αυτό το μεγά­λο φιντάνι;

Να πάνε Έλλη­νες στρα­τιώ­τες στο Σαχέλ, αν έχουν τη βού­λα του Ευρω­στρα­τού για παρά­δειγ­μα. Να πάνε Έλλη­νες στρα­τιώ­τες στην Ουκρα­νία, αν έχουν τη βού­λα του ΝΑΤΟ. Τέτοια κατάντια!

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Πρό­ο­δος δεν είναι ο λαός να ζει με ψίχου­λα για να κερ­δί­ζει μια χού­φτα παρά­σι­τα, πρό­ο­δος είναι να προ­χω­ρά μπρο­στά, να βελ­τιώ­νει τη ζωή του.

Πρό­ο­δος είναι οι νέες γενιές να ζουν καλύ­τε­ρα από τις προη­γού­με­νες γενιές.

Ποια πολιτική μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό;

Μόνο μια κυβέρνηση που θα είναι εκτελεστικό όργανο της εργατικής — λαϊκής πλειοψηφίας και εξουσίας μπορεί πραγματικά να τα κάνει αυτά.

Για αυτή τη διακυβέρνηση μιλάει μόνο το ΚΚΕ. Παλεύει μόνο το ΚΚΕ.
Και είναι αποφασισμένο αυτόν τον αγώνα να τον πάει μέχρι τέλους.
Αυτή η εργατική — λαϊκή πλειοψηφία είναι που θα μπει μπροστά και θα οικοδομήσει τη νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό!

Ο σοσιαλισμός είναι σήμερα η πραγματική πρόοδος! Είναι η κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι βγαίνουν από το περιθώριο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και συμμετέχουν, ισότιμα άνδρες και γυναίκες, ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων, γιατί έχουν πλέον την εξουσία στα δικά τους χέρια.

Βου­λευ­τές εκλεγ­μέ­νοι από τους χώρους εργα­σί­ας και Εκπαί­δευ­σης, Βου­λή από σώμα εργα­ζο­μέ­νων, αιρε­τοί και άμε­σα ανα­κλη­τοί από τις γενι­κές τους συνε­λεύ­σεις, δηλα­δή από τη βάση των ψηφο­φό­ρων τους και όχι άρχο­ντας για κάθε τέσ­σε­ρα χρό­νια με προ­νό­μια και καμία λογο­δο­σία στο λαό παρά μόνο στα αφε­ντι­κά που τους πλη­ρώ­νουν τις πανά­κρι­βες προ­ε­κλο­γι­κές τους καμπάνιες.

Και επει­δή αυτή είναι η αντί­λη­ψή μας για την κοι­νω­νι­κή οργά­νω­ση, έτσι είναι οργα­νω­μέ­νο και το Κόμ­μα, έτσι κάνει τα συνέ­δριά του, με τη συμ­με­το­χή και τη συζή­τη­ση όλων των μελών του. Αυτό καμία σχέ­ση δεν έχει με αυτή τη δήθεν δημο­κρα­τία των εκλο­γών από τα μέλη και τους φίλους, των μελών-ακο­λού­θων του δια­δι­κτύ­ου και των αρχη­γι­κών κομ­μά­των που δεν δίνουν λόγο σε κανένα.

Γνωστές διαδικασίες ενός “σταρ σύστεμ”, τις οποίες ξεκίνησαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, και τις αντιγράφει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μη μείνει πίσω.

Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κή δημο­κρα­τία και συμ­με­το­χή. Είναι δημο­κρα­τία-μαϊ­μού. Αμερικανιά!

Αλλά είπα­με. “Στου κου­φού την πόρ­τα όσο θέλεις βρόντα”.

Το πραγ­μα­τι­κά νέο, επί­σης, είναι η κοι­νω­νι­κή — συλ­λο­γι­κή ιδιο­κτη­σία όλου του πλού­του που υπάρ­χει.
Ώστε να πάψει να λει­τουρ­γεί η οικο­νο­μία με κρι­τή­ριο το ατο­μι­κό καπι­τα­λι­στι­κό κέρδος.

Δηλα­δή τα αερο­δρό­μια, τα λιμά­νια, τα τρέ­να, τα εργο­στά­σια παρα­γω­γής Ενέρ­γειας, τρο­φί­μων, εργα­λεί­ων, ένδυ­σης, υλι­κών για την προ­κο­πή του λαού μας, η συγκε­ντρω­μέ­νη γη και οι βασι­κές υπο­δο­μές για το νερό, την άμυ­να της χώρας, την Υγεία, την Παι­δεία στα χέρια του κρά­τους που θα διοι­κεί­ται από την εργα­τι­κή — λαϊ­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση και όχι από τους ολι­γάρ­χες του πλού­του όπως σήμερα.

Πάνω σ’ αυτό το γόνι­μο έδα­φος, ο κεντρι­κός σχε­δια­σμός της παρα­γω­γής μπο­ρεί να θέσει και να πετύ­χει επι­στη­μο­νι­κά καθο­ρι­σμέ­νους κοι­νω­νι­κούς στό­χους στην αγρο­τι­κή και βιο­μη­χα­νι­κή παρα­γω­γή, στις κοι­νω­νι­κές υπηρεσίες.

Αυτό τον δρόμο φιλοδοξούμε να ανοίξουμε με την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, με την ενεργητική συμβολή και συμμετοχή στους καθημερινούς αγώνες.

Με μια κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία που δεν θα κάνει απλά έναν αγώ­να οπι­σθο­φυ­λα­κής, έναν αγώ­να αμυ­ντι­κό απέ­να­ντι στη σημε­ρι­νή επί­θε­ση, όσο κι αν αυτή σήμε­ρα είναι σημα­ντι­κή, αλλά θα περ­νά­ει στην αντε­πί­θε­ση, θα αλλά­ζει συσχε­τι­σμούς παντού, θα συγκε­ντρώ­νει δυνά­μεις ενά­ντια στον πραγ­μα­τι­κό αντίπαλο.

Θα αξιο­ποιεί κάθε δυσκο­λία, “ρωγ­μή” και αστά­θεια στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, με σκο­πό να περ­νά­ει ο λαός και το κίνη­μά του σε καλύ­τε­ρες θέσεις μέχρι τη ριζι­κή ανα­τρο­πή για την εξουσία.

Σε αυτόν τον δρόμο σας προσκαλούμε να περπατήσουμε μαζί, γιατί υπάρχει ελπίδα λαϊκής ευημερίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο