Περιήγηση: Επιστήμη

Επικαιρότητα
Ανακαλύφθηκε τεράστιος ποταμός που κρυβόταν σε βάθος 460 χιλιομέτρων κάτω από την Ανταρκτική 

Οι επι­στή­μο­νες έμει­ναν έκπλη­κτοι καθώς βρή­καν ένα τερά­στιο ποτά­μι κρυμ­μέ­νο κάτω από στρώ­μα­τα πάγου στην Ανταρ­κτι­κή. Ομά­δα παγε­τω­νο­λό­γων κατά τη…

Επιστήμη
Για πρώτη φορά ακούστηκε ο ήχος του μαγνητικού πεδίου της Γης και θυμίζει… θρίλερ

Κάπως τρο­μα­κτι­κός, θυμίζοντας…θρίλερ, είναι ο ήχος του προ­στα­τευ­τι­κού μαγνη­τι­κού πεδί­ου της Γης. Για πρώ­τη φορά, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Ευρω­παϊ­κός Οργανισμός…