Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Godspeed You! Black Emperor – Asunder, Sweet and Other Distress

gybe

Γρά­φει η Ελπί­δα Πουρ­να­ρά //

Οι Godspeed You! Black Emperor, σχη­μα­τί­στη­καν το 1994 από τους Efrim Menuck, Mike Moya και Mauro Pezzente και πήραν το όνο­μά τους από ένα Ιαπω­νι­κό ντο­κι­μα­ντέρ του 1976. Κατοι­κο­ε­δρεύ­ουν στον Κανα­δά, όπου και δρα­στη­ριο­ποιού­νται έκτοτε.

Η επι­στρο­φή λοι­πόν του δημο­φι­λούς post-rock σχή­μα­τος στη δισκο­γρα­φία έγι­νε πριν λίγο και­ρό με το πέμ­πτο τους κατά σει­ρά album «Asunder, Sweet and Other Distress». Ένα album που έχει δεχθεί μέχρι στιγ­μής τις καλύ­τε­ρες των κρι­τι­κών από τον εγχώ­ριο και διε­θνή τύπο. Ένα album που επι­βε­βαιώ­νει πως ένας από τους λόγους που μία κολε­κτί­βα όπως οι GYBE, αξί­ζει να την παρα­κο­λου­θείς δισκο­γρα­φι­κά είναι ότι κάθε φορά πάει τη μου­σι­κή της ένα βήμα πιο μπρο­στά. Ανα­με­τρά­ται με τον εαυ­τό της και κερ­δί­ζει το στοί­χη­μα της εξέ­λι­ξης του ήχου και της προ­σέλ­κυ­σης του κοι­νού. Και κάθε φορά είναι μια έκπλη­ξη για τα αυτιά μας.

Κυκλο­φό­ρη­σε στις 31 Μαρ­τί­ου και ηχο­γρα­φή­θη­κε στη Βόρεια Καρο­λί­να και το Μόντρε­αλ, ενώ ήδη από τις 24 του μηνός ήταν δια­θέ­σι­μο για online streaming στο SoundCloud. Έχει βασι­στεί στο 45λεπτο κομ­μά­τι τους «Behemoth», που σπο­ρα­δι­κά από το 2012 έχουν παρου­σιά­σει ζωντα­νά σε εμφα­νί­σεις τους και πρό­κει­ται για τέσ­σε­ρα tracks — δύο συμ­φω­νι­κές συν­θέ­σεις και δύο doom drones.

Ο ήχος βαρύς και συνά­μα ατμο­σφαι­ρι­κός με τις εναλ­λα­γές στο τέμπο κατα­φέρ­νει να σε καθη­λώ­σει. Μετά το έβδο­μο λεπτό του «Peasantry or ‘Light! Inside of Light!», έρχε­ται η κάθαρ­ση κι αμέ­σως μετά, το «Lamb’s Breath», λει­τουρ­γεί σαν απο­θε­ρα­πεία. Μοιά­ζει να είναι ο επί­λο­γος του εναρ­κτή­ριου κομ­μα­τιού, που αν και απο­τε­λεί δια­φο­ρε­τι­κή σύν­θε­ση, στα αυτιά μας «κάθε­ται» σαν συνέ­χεια του πρώ­του. Κατα­φέρ­νει να σε μου­διά­σει, να σε υπνω­τί­σει. Ο ήχος φαί­νε­ται να έχει παρα­μορ­φω­θεί, νιώ­θεις ότι βρί­σκε­σαι στη μέση ενός τού­νελ, ή ακό­μα καλύ­τε­ρα σε έναν λαβύ­ριν­θο. Αν και εκκω­φα­ντι­κός, εντεί­νει τη μυστη­ρια­κή ατμό­σφαι­ρα που δημιουρ­γεί­ται ήδη από το πρώ­το δευ­τε­ρό­λε­πτο και δε δια­λύ­ε­ται, μέχρι τα μπλε φωτά­κια του player να γρά­ψουν «40:29».

gybe2

Η ικα­νό­τη­τα της μου­σι­κής να σου δημιουρ­γεί αισθή­μα­τα πόνου και θλί­ψης, να σε κάνει απλά να νιώ­θεις κενός, να σε δια­λύ­ει, χωρίς πολ­λά πολ­λά και χωρίς φαν­φά­ρες, είναι κι αυτό που χαρα­κτη­ρί­ζει τους Godspeed You! Black Emperor. Ο μινι­μα­λι­σμός και η λιτό­τη­τα που διέ­πει φερ’ ειπείν το «Asunder, Sweet» είναι τα στοι­χεία που τους κάνουν να ξεχωρίζουν.

Στον επί­λο­γο, «Piss Crowns Are Trebled» κι εκεί που νιώ­θεις απο­γοη­τευ­μέ­νος, δίχως στά­λα αυτο­πε­ποί­θη­ση, γίνε­ται το μεγά­λο «μπαμ». Σκά­ει σαν πυρο­τέ­χνη­μα και εκτο­ξεύ­ει χιλιά­δες μικρά πολύ­χρω­μα και φαντα­χτε­ρά χαρ­τά­κια. Ο ήχος κλι­μα­κώ­νε­ται και σου φορά­ει ένα χαμό­γε­λο στα χεί­λη, σου μουρ­μου­ρί­ζει γλυ­κές μελω­δί­ες. Σου ψιθυ­ρί­ζει την χαρά, την προ­σμο­νή, την ευτυχία.

Αν και με διάρ­κεια μόλις σαρά­ντα λεπτών, οι Κανα­δοί κατά­φε­ραν και πάλι να κάνουν το θαύ­μα τους, χαρί­ζο­ντάς μας απλό­χε­ρα ένα δίσκο που σίγου­ρα θα συγκα­τα­λέ­γε­ται στα καλύ­τε­ρα της μου­σι­κής χρο­νιάς που διανύουμε.

Tracklist:
01. Peasantry or ‘Light! Inside of Light!
02. Lamb’s Breath
03. Asunder, Sweet
04. Piss Crowns Are Trebled

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο