Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι 4 ΤΡΟΧΟΙ θα λείψουν από τους φίλους της αυτοκίνησης

Κλεί­νουν οι 4 ΤΡΟΧΟΙ! Ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι το ιστο­ρι­κό, έγκυ­ρο και δημο­φι­λές περιο­δι­κό αυτο­κι­νή­του που μεγά­λω­σε γενιές φίλων της αυτο­κί­νη­σης (βγαί­νει από το 1970), κλεί­νει, αφού ο όμι­λος που το εκδί­δει (μαζί και άλλα έντυ­πα που θα έχουν και αυτά την ίδια τύχη) «ανέ­στει­λε τη λει­τουρ­γία του».

«Παι­δί» του δημο­σιο­γρά­φου Κώστα Καβ­βα­θά οι 4 ΤΡΟΧΟΙ πρω­το­κυ­κλο­φό­ρη­σαν τον Οκτώ­βρη του 1970. Το περιο­δι­κό σύντο­μα καθιε­ρώ­θη­κε  και υπήρ­ξε πρω­το­πό­ρο με νέα και ειδή­σεις για την αυτο­κί­νη­ση, δοκι­μές και τεχνι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά αυτο­κι­νή­των, κάλυ­ψη του ειδι­κού χώρου του αγω­νι­στι­κού αυτο­κι­νή­του, θέμα­τα για την ασφα­λή  οδή­γη­ση και τους κανό­νες οδι­κής συμπε­ρι­φο­ράς, ενώ στις στή­λες του φιλο­ξε­νή­θη­καν συστη­μα­τι­κά και θέμα­τα που αφο­ρούν στην κοι­νω­νία, την παι­δεία, τον πολι­τι­σμό. Το έντυ­πο ήδη από το 2006 είχε αλλά­ξει ιδιο­κτη­σια­κό καθεστώς.

Το ιστο­ρι­κό περιο­δι­κό που άλλα­ξε τον ειδι­κό Τύπο στην Ελλά­δα, όπως όλα δεί­χνουν, έπε­σε  θύμα (και αυτό) των ανα­κα­τα­τά­ξε­ων, που επέ­φε­ρε η κρί­ση και οι αντα­γω­νι­σμοί στο χώρο του Τύπου (συρ­ρί­κνω­ση της αγο­ράς αυτο­κι­νή­του, στρο­φή του ανα­γνω­στι­κού κοι­νού προς το δια­δί­κτυο, αλλα­γή προ­σα­να­το­λι­σμού των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων κλπ) και που έχει ως απο­τέ­λε­σμα καθη­με­ρι­νά περισ­σό­τε­ροι εργα­ζό­με­νοι να προ­στί­θε­νται στις εκα­το­ντά­δες χιλιά­δων ανέργων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο