Περιήγηση: Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονικης

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τις νέες μεθοδεύσεις της Ε.Ε. ενάντια στην Κούβα

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις νέες υπο­νο­μευ­τι­κές ενέρ­γειες κύκλων της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ενά­ντια στην Κού­βα, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και…

Ανακοινώσεις
«Μέχρι τη νίκη, Μίκη, για πάντα!»: Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης αποχαιρετά τον Μίκη Θεοδωράκη

«Σπου­δαίο φίλο του Κου­βα­νι­κού λαού» και πρω­τερ­γά­τη της Ελλη­νο­κου­βα­νι­κής Φιλί­ας χαρα­κτη­ρί­ζει τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη σε ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύνδεσμος…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Θεσσαλονίκης: «‘Υβρη και πρόκληση» η υπογραφή Δένδια στην κατάπτυστη Κοινή Δήλωση κατά της Κούβας

Με ανα­κοί­νω­σή του, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει την Κοι­νή Δήλω­ση των 21 Υπουρ­γών Εξωτερικών,…

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου στην παράσταση διαμαρτυρίας στο προξενείο των ΗΠΑ

Κάλε­σμα στα μέλη και τους φίλους του να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που διορ­γα­νώ­νει η ΚΝΕ την Παρα­σκευή 16…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Θεσσαλονίκης: Κάθε απόπειρα ενάντια στην Κούβα θα έχει την τύχη που είχε η απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις πρό­σφα­τες προ­βο­κα­τό­ρι­κες, αντε­πα­να­στα­τι­κές ενέρ­γειες ενά­ντια στην Κού­βα, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης σημειώνει:…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τις προκλητικές μεθοδεύσεις κατά της Κούβας στο Ευρωκοινοβούλιο

Τις προ­κλη­τι­κές μεθο­δεύ­σεις μελών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου ενά­ντια στην Κού­βα καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης.…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Να τερματιστεί η σφαγή στη Γάζα – Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό!

Τον τερ­μα­τι­σμό της Ισραη­λι­νής σφα­γής και κατο­χής στην Λωρί­δα της Γάζας ζητά σε ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και…

Ανακοινώσεις
Να σταματήσει τώρα ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά της Κούβας: Κοινή ανακοίνωση των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων

Την απαί­τη­ση να στα­μα­τή­σει άμε­σα ο πολύ­πλευ­ρος,  οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός, απο­κλει­σμός της Κού­βας από τον αμε­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό καθώς και…

Ανακοινώσεις
«Κάθε απόπειρα ενάντια στην Κούβα θα βρίσκει απέναντι της ένα νέο Κόλπο των Χοίρων» — Ανακοίνωση Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την επέ­τειο των 60 χρό­νων από τη νίκη των επα­να­στα­τι­κών δυνά­με­ων της Κού­βας ένα­ντι των μισθοφόρων…