Περιήγηση: Εμβόλιο

Υγεία
 Κανένας κίνδυνος για αυτισμό από το τριπλό παιδικό εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς

Τα παι­διά που κάνουν το τρι­πλό εμβό­λιο ιλα­ράς-παρω­τί­τι­δας-ερυ­θράς (MMR), δεν αντι­με­τω­πί­ζουν αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο αυτι­σμού, κάτι που ισχύ­ει ακό­μη και για…