Περιήγηση: Ηριάννα Β.Λ.

Κοινωνία
Ξεκίνησε με καταθέσεις μαρτύρων η δευτεροβάθμια δίκη της Ηριάννας και του Περικλή

Με κατα­θέ­σεις μαρ­τύ­ρων συνε­χί­στη­κε ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των η δίκη σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό της Ηριάν­νας και του συγκα­τη­γο­ρού­με­νου της…

Απόψεις
Η «δικαιοσύνη» που φυλακίζει την Ηριάννα και αθωώνει τον Αμβρόσιο

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το αστι­κό δικα­στή­ριο, σημεί­ω­νε ο Λένιν, απο­τε­λεί «τυφλό, εκλε­πτυ­σμέ­νο εργα­λείο κατα­πί­ε­σης των τάξε­ων που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται, που περιφρουρεί…

Επικαιρότητα
Ηριάννα-Περικλής: «Δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει σχέση με όσα την κατηγορούν» — Στις 10 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη

Στις 10 Μαΐ­ου θα συνε­χι­στεί η δίκη για την Ηριάν­να και τον Περι­κλή, ενώ­πιον των δικα­στών του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουργημάτων.…

Κοινωνία
Σήμερα η τρίτη αίτηση αναστολής της εκτέλεσης ποινής των κρατούμενων Ηριάννα Β. Λ. και Περικλή

Στο Εφε­τείο εκδι­κά­ζε­ται σήμε­ρα η τρί­τη αίτη­ση ανα­στο­λής της εκτέ­λε­σης ποι­νής των κρα­τού­με­νων Ηριάν­να Β. Λ. και Περι­κλή, οι βρί­σκο­νται στη…