Περιήγηση: Κακοκαιρία Ελπίς

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Παρέμβαση του ΚΚΕ για να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες της κακοκαιρίας

Αντι­μέ­τω­ποι με μια ανα­με­νό­με­νη κακο­και­ρία και κυρί­ως με την έλλει­ψη ουσια­στι­κών μέτρων πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας από την κυβέρ­νη­ση σε κρίσιμους…

Επικαιρότητα
Για 5η μέρα χωρίς ρεύμα το Χαλάνδρι — Σε ξενοδοχεία μεταφέρονται οι κάτοικοι

Στο σκο­τά­δι εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται από την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, ορι­σμέ­νες περιο­χές στο Χαλάν­δρι, λόγω της σφο­δρής κακο­και­ρί­ας κακο­και­ρί­ας «Ελπί­δα» που…