Περιήγηση: Ντέμης Κωνσταντινίδης

Ποίηση
Ποιητές και ποιήτριες της νέας γενιάς που αξίζει να διαβάσεις (Α’ μέρος)

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ποι­η­τές και ποι­ή­τριες της νέας γενιάς παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα στο περιο­δι­κό Ατέ­χνως χρη­σι­μο­ποιώ­ντας στοι­χεία από παλιό­τε­ρες δημο­σιεύ­σεις μας…

Νέοι Δημιουργοί
Δύο ποιήματα του Ντέμη Κωνσταντινίδη (Μη κερδοσκοπικό, Οι μάχες των μπροστινών)

Επι­μέ­λεια Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Πολ­λά λόγια και ιδιαί­τε­ρες συστά­σεις για τον ποι­η­τή Ντέ­μη Κων­στα­ντι­νί­δη, του­λά­χι­στον για τους ανα­γνώ­στες αυτού εδώ…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ντέμης Κωνσταντινίδης: «Περίπολος για τους εναπομείναντες»

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Δια­βά­ζο­ντας την τελευ­ταία ποι­η­τι­κή εργα­σία του Ντέ­μη Κων­στα­ντι­νί­δη «Περί­πο­λος για τους ενα­πο­μεί­να­ντες» (ψηφια­κές εκδό­σεις 24…