Περιήγηση: ΠΑΜΕ

Εκδηλώσεις
ΠΑΜΕ: «Τραγουδάμε και αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά»

Το ΠΑΜΕ, συνε­χί­ζο­ντας τις αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες, πραγ­μα­το­ποιεί μεγά­λη συναυ­λία με το σύν­θη­μα «Τρα­γου­δά­με και αγω­νι­ζό­μα­στε για έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, πολέμους…