Περιήγηση: Παναγιώτης Μανιάτης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Διπλό Όχι

Είναι όμορ­φο να βλέ­πεις χιλιά­δες ανθρώ­πους να αψη­φούν τις απει­λές της ΕΕ και των λακέ­δων της και να τάσ­σο­νται υπέρ του “όχι”. Θα ήταν καλύ­τε­ρο αν όλοι αυτοί έλε­γαν “ναι” στη ρήξη με την ΕΕ και το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα. Μέχρι να γίνει, υπο­μο­νή και αγώνας.

Πρόσωπα
Για την Άννα Αχμάτοβα

Γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μανιά­της // Η Άννα Αχμά­το­βα (1889–1966) — φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της ποι­ή­τριας Άννας Αντρέ­γιεβ­να Γκο­ρέν­κο — γεν­νή­θη­κε στο…