Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Μαρτίου

Ιστορία
Όταν το πρώτο σοβιετικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Венера‑3 έφτανε στην Αφροδίτη  (Η απήχηση στη Ελλάδα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Ήταν 1 Μάρ­τη 1966 όταν το γίνε­ται πρά­ξη η πρώ­τη προ­σε­δά­φι­ση ανθρώ­πι­νης συσκευ­ής σε άλλο πλα­νή­τη. Επρόκειτο…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 1 Μαρτίου

1445 Γεν­νή­θη­κε ο Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι, ιτα­λός ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης. (Θαν. 17/5/1510)  1810 Η Σου­η­δία γίνε­ται η πρώ­τη χώρα, που διο­ρί­ζει Συνή­γο­ρο του Πολίτη.…

Εικαστικές Τέχνες
Νικόλαος Γύζης, από τους αξιολογότερους εκπροσώπους της ελληνικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα

Την 1η Μαρ­τί­ου 1842 γεν­νιέ­ται στο Σκλα­βο­χώ­ρι της Τήνου ο Νικό­λα­ος Γύζης. Νεο­έλ­λη­νας ζωγρά­φος, ένας από τους αξιο­λο­γό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής ζωγραφικής…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Μαρτίου

1445 Γεν­νή­θη­κε ο Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι, ιτα­λός ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης. (Θαν. 17/5/1510)  1810 Η Σου­η­δία γίνε­ται η πρώ­τη χώρα, που διο­ρί­ζει Συνή­γο­ρο του Πολίτη.…