Περιήγηση: Σαν σήμερα 10 Απριλίου

Μουσική
Νίνο Ρότα: Ο αστείρευτος μάγος της μελωδίας, το σινεμά, ο Φεντερίκο και ο Μάνος

Αστεί­ρευ­τος μάγος της μελω­δί­ας υπήρ­ξε ο Νίνο Ρότα , κορυ­φαί­ος συν­θέ­της μου­σι­κής κινη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών. Ο Νίνο Ρότα θα μπο­ρού­σε να χαρακτηριστεί…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 10 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1516  Στην Ιτα­λία, δημιουρ­γεί­ται το πρώ­το γκέ­το για Εβραί­ους, οι οποί­οι μπο­ρούν να ζουν μόνο σε μία συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή στη Βενετία.…