Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Μαρτίου

Επικαιρότητα
ΟΓΕ — Σωματεία — Φορείς για την 8η ΜΑΡΤΗ: Σήμερα οι κινητοποιήσεις ενάντια στην εκμετάλλευση, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή

Μαζι­κές και μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία και στην εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν θα…

Κοινωνία
ΚΝΕ: “Μάθε για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών — Πάλεψε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και βία!”

«Μάθε για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών — Πάλε­ψε για έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση και βία!». Αυτό το κάλε­σμα απευ­θύ­νει η ΚΝΕ,…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Η 8η Μάρτη, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μέρα αφιερωμένη σε σένα, γιατί είναι μέρα αφιερωμένη σε όλες τις αγωνίστριες της ζωής.

Μπρο­στά στην Παγκό­σμια μέρα της Γυναί­κας Εργα­ζό­με­νη, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη, μισθω­τή — αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη επι­στή­μο­να, αγρό­τισ­σα, φοι­τή­τρια, νέα μητέ­ρα, συντα­ξιού­χε, μετα­νά­στρια και πρόσφυγα,…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 8 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

415 Λιν­τσα­ρί­στη­κε και κατα­κρε­ουρ­γή­θη­κε από χρι­στια­νούς η Ελλη­νί­δα νεο­πλα­τω­νι­κή φιλό­σο­φος, αστρο­νό­μος και μαθη­μα­τι­κός Υπα­τία, η οποία στη συνέ­χεια ταυ­τί­στη­κε με την…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

415 Λιν­τσα­ρί­στη­κε και κατα­κρε­ουρ­γή­θη­κε από χρι­στια­νούς η Ελλη­νί­δα νεο­πλα­τω­νι­κή φιλό­σο­φος, αστρο­νό­μος και μαθη­μα­τι­κός Υπα­τία, η οποία στη συνέ­χεια ταυ­τί­στη­κε με την…

Πρόσωπα
Εμμανουήλ Μ. Μάντακας, στρατηγός του ΕΛΑΣ

Ο Στρα­τη­γός Εμμα­νου­ήλ Μ. Μάντα­κας (1891–1968) γεν­νή­θη­κε στους Λάκ­κους Κυδω­νί­ας Χανί­ων Κρή­της. Ανή­κε στην πολε­μι­κή οικο­γέ­νεια αγω­νι­στών των απε­λευ­θε­ρω­τι­κών αγώ­νων της Κρή­της (1866 — 1879…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Μαρτίου

415 Λιν­τσα­ρί­στη­κε και κατα­κρε­ουρ­γή­θη­κε από χρι­στια­νούς η Ελλη­νί­δα νεο­πλα­τω­νι­κή φιλό­σο­φος, αστρο­νό­μος και μαθη­μα­τι­κός Υπα­τία, η οποία στη συνέ­χεια ταυ­τί­στη­κε με την…