Περιήγηση: Σαν σήμερα 9 Απριλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 9 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1553 Πέθα­νε ο Φραν­σουά Ραμπε­λέ, Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας του «Γαρ­γα­ντού­ας και Παντα­γκριέλ»,  ενός από τα πρώ­τα ευρω­παϊ­κά μυθι­στο­ρή­μα­τα 1626 Φράν­σις Μπέι­κον, γνω­στός και…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1626 Φράν­σις Μπέι­κον, γνω­στός και με το εξελ­λη­νι­σμέ­νο όνο­μα Φρα­γκί­σκος Βάκων, Άγγλος φιλέλ­λη­νας πολι­τι­κός και φιλό­σο­φος. (Γεν. 22/1/1561) 1821 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλλος…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Απριλίου

1626 Φράν­σις Μπέι­κον, γνω­στός και με το εξελ­λη­νι­σμέ­νο όνο­μα Φρα­γκί­σκος Βάκων, Άγγλος φιλέλ­λη­νας πολι­τι­κός και φιλό­σο­φος. (Γεν. 22/1/1561) 1821 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλλος…