Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας και στον κόσμο σαν σήμερα 9 Απρίλη;

Σαν σήμερα ⚓  9 Απριλίου
Γεγονότα και πρόσωπα που
δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1553 Πέθα­νε ο Φραν­σουά Ραμπε­λέ, Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας του «Γαρ­γα­ντού­ας και Παντα­γκριέλ»,  ενός από τα πρώ­τα ευρω­παϊ­κά μυθιστορήματα

1626 Φράν­σις Μπέι­κον, γνω­στός και με το εξελ­λη­νι­σμέ­νο όνο­μα Φρα­γκί­σκος Βάκων, Άγγλος φιλέλ­λη­νας πολι­τι­κός και φιλό­σο­φος. (Γεν. 22/1/1561)

1682 Ο Ρενέ-Ρομπέρ Καβε­λιέ ντε λα Σαλ ανα­κα­λύ­πτει τις εκβο­λές του ποτα­μού Μισ­σισ­σιπ­πή, διεκ­δι­κεί την περιο­χή για τη Γαλ­λία και την ονο­μά­ζει Λουιζιάνα.

1821 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συμ­βο­λι­στής ποι­η­τής, Σαρλ Μπο­ντλέρ («Τα Άνθη του Κακού»). Στην επα­νά­στα­ση του 1848 στη Γαλ­λία ο Μπο­ντλέρ βρέ­θη­κε στα οδο­φράγ­μα­τα μαζί με τον εξε­γερ­μέ­νο λαό του Παρι­σιού, ενώ πολ­λά έργα του κατό­πιν απα­γο­ρεύ­τη­καν «για προ­σβο­λή των δημο­σί­ων και των καλών ηθών».

albatross

1829 Ο Γκί­κας Βούλ­γα­ρης είναι ο πρώ­τος Έλλη­νας που πατά το πόδι του στην Αυστρα­λία. Γνω­στός στους Αυστρα­λούς της επο­χής του ως Τζίν­γκερ, είχε κατα­δι­κα­στεί για πει­ρα­τεία στ’ ανοι­χτά της Κρή­της. Αρχι­κά, κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνα­το από τους Βρε­τα­νούς και στη συνέ­χεια σε φυλά­κι­ση και εξο­ρία στην Αυστραλία.

1836 Ψηφί­ζε­ται ο πρώ­τος πολε­ο­δο­μι­κός νόμος της Αθήνας

1860 Ο Εντουάρ-Λεόν Σκοτ Ντε Μαρ­τεν­βίλ πραγ­μα­το­ποιεί στο φωναυ­το­γρά­φο του την παλαιό­τε­ρη γνω­στή ηχο­γρά­φη­ση ανθρώ­πι­νης φωνής. Σκο­πός ήταν η μελέ­τη του ήχου και ειδι­κό­τε­ρα στοι­χεί­ων της ανθρώ­πι­νης φωνής, όπως ο τονι­σμός και η τονι­κό­τη­τα, μέσω της γρα­φι­κής απει­κό­νι­σης του ήχου. Ανα­πα­ρα­γω­γή φωναυ­το­γρα­φη­μά­των έγι­νε μόλις το 2008.
Η συσκευή κατα­σκευά­στη­κε σε αρκε­τά εργα­στή­ρια στην Ευρώ­πη και στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμε­ρι­κής κατά τη δεκα­ε­τία του 1860 και αργό­τε­ρα. Κάτο­χος ήταν και ο Τζό­ζεφ Χέν­ρι, ο οποί­ος τον χρη­σι­μο­ποί­η­σε για ηχο­γρα­φή­σεις της φωνής γνω­στών προ­σω­πι­κο­τή­των, ωστό­σο δε δια­σώ­ζε­ται καμία από αυτές. Οι αυθε­ντι­κές ηχο­γρα­φή­σεις με χρή­ση φωναυ­το­γρά­φου είναι εξαι­ρε­τι­κά σπάνιες.

1865 Ο στρα­τη­γός των Νοτί­ων Ρόμπερτ Έντουαρντ Λι υπο­γρά­φει την παρά­δο­ση των στρα­τευ­μά­των του στο στρα­τη­γό των Βορεί­ων Ουλ. Γκραντ. Ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Εμφύ­λιος μόλις είχε τελειώ­σει (1861–1865).

1867 Με μία ψήφο δια­φο­ρά, η Γερου­σία των ΗΠΑ επι­κυ­ρώ­νει τη συν­θή­κη με τη Ρωσία για την αγο­ρά της Αλάσκα

1870 Σφα­γή στο Δήλε­σι. Η συμ­μο­ρία των αδελ­φών Αρβα­νι­τά­κη σκο­τώ­νει τους ομή­ρους που συνέ­λα­βε στο Πικέρ­μι, στις 30 Μαρ­τί­ου 1870, επει­δή οι αρχές δεν ικα­νο­ποί­η­σαν τα αιτή­μα­τά τους για λύτρα και αμνηστία.

1906 Διορ­γα­νώ­νε­ται στην Αθή­να η Μεσο­λυ­μπιά­δα, με αφορ­μή την επέ­τειο 10 ετών από την τέλε­ση των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Παίρ­νουν μέρος 884 αθλη­τές από 20 χώρες, ανά­με­σά τους 300 Έλλη­νες και Ελλη­νί­δες. Η διορ­γά­νω­ση σημειώ­νει μεγά­λη επι­τυ­χία, αλλά δεν επι­βιώ­νει ως θεσμός, επει­δή η Ελλά­δα δεν αντέ­χει το οικο­νο­μι­κό κόστος.

1909 Γεν­νιέ­ται ο πολι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας Σπύ­ρος Μαρ­κε­ζί­νης, ο οποί­ος εκλέ­χθη­κε βου­λευ­τής με μια σει­ρά αστι­κές παρα­τά­ξεις του «κέντρου» και της «δεξιάς»: με την «Ηνω­μέ­νη Αντι­πο­λί­τευ­ση» το 1946, με τον «Συνα­γερ­μό» του Παπά­γου το 1951 και το 1952, με την «Προ­ο­δευ­τι­κή Αγρο­τι­κή Δημο­κρα­τι­κή Ένω­ση» (συνα­σπι­σμός κομ­μά­των στον οποίο μετεί­χε με το Κόμ­μα των Προ­ο­δευ­τι­κών που ο ίδιος ίδρυ­σε και ήταν αρχη­γός) το 1958 και με την «ΕΡΕ» το 1964 –αφού είχε συνερ­γα­σθεί με την «Ένω­ση Κέντρου» το 1961. Υπήρ­ξε υπουρ­γός πολ­λών κυβερ­νή­σε­ων, ενώ το 1973 διε­τέ­λε­σε για ένα σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα πρω­θυ­πουρ­γός της Χούντας.

1911 Ο γραμ­μα­τέ­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Κωστής Παλα­μάς, τιμω­ρεί­ται με παύ­ση ενός μηνός, διό­τι υπε­ρα­σπί­στη­κε τη Δημοτική.

1913 Γεν­νή­θη­κε η Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου, Ελλη­νί­δα ηθοποιός

smaro stefanidou

1914 Προ­βάλ­λε­ται στο Λον­δί­νο το πρώ­το έγχρω­μο φιλμ στην ιστο­ρία του κινη­μα­το­γρά­φου. Είναι το δρά­μα “World, Flesh & Devil”.

1921 Ο Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, με άρθρο του στην εφη­με­ρί­δα «Πατρίς», ζητά την παραί­τη­ση του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου υπέρ του δια­δό­χου Γεωρ­γί­ου. Γι’ αυτό το άρθρο του κατα­δι­κά­στη­κε σε 18μηνη φυλά­κι­ση. Τελι­κά, παρέ­μει­νε στη φυλα­κή τέσ­σε­ρις μήνες.

1927 Η Ελλά­δα υπο­χρε­ώ­νε­ται, ύστε­ρα από συμ­φω­νία, να ανα­γνω­ρί­σει ότι όφει­λε στην Αγγλία 21.441.450 λίρες. Το ποσό αυτό προ­έρ­χο­νταν από πιστώ­σεις, προ­κα­τα­βο­λές, τόκους, πολε­μι­κό υλι­κό, κλπ. που χορη­γή­θη­καν στην Ελλά­δα την περί­ο­δο του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου

Ζαν Πολ Μπελ­μο­ντό: Ο πιο όμορ­φος… άσχη­μος του σινεμά

1933 Γεν­νή­θη­κε ο Ζαν Πολ Μπελ­μο­ντό, Γάλ­λος ηθο­ποιός ο οποί­ος συν­δέ­θη­κε αρχι­κά με το Γαλ­λι­κό Νέο Κύμα (Νου­βέλ Βαγκ) της δεκα­ε­τί­ας του 1960. Ο πατέ­ρας του, Πολ Μπελ­μο­ντό, ήταν γλύ­πτης με ιτα­λι­κές ρίζες και η μητέ­ρα ζωγρά­φος. Ωστό­σο, ο μικρός Μπελ­μο­ντό δεν είχε φανε­ρώ­σει καμία καλ­λι­τε­χνι­κή κλί­ση στα εφη­βι­κά του χρό­νια. Αντι­θέ­τως, έδει­ξε από την αρχή κλί­ση στα αθλη­τι­κά. Δεν τα πήγαι­νε καλά στο σχο­λείο και το πάθος του σε αυτή την ηλι­κία ήταν το μποξ και το ποδό­σφαι­ρο, ενώ μάλι­στα έκα­νε και προ­πο­νή­σεις μποξ. Απο­φά­σι­σε έτσι να γίνει πυγ­μά­χος και στη σύντο­μη καριέ­ρα του στα ρινγκ ήταν μάλι­στα αήτ­τη­τος. Το ντε­μπού­το του το έκα­νε το 1949 ρίχνο­ντας νοκά­ουτ τον αντί­πα­λό του από τον πρώ­το γύρο, αν και την επό­με­νη κιό­λας χρο­νιά, συνει­δη­το­ποιώ­ντας τις θυσί­ες που έπρε­πε να κάνει για να γίνει επαγ­γελ­μα­τί­ας, τα παράτησε.
Τότε στρά­φη­κε στην υπο­κρι­τι­κή και έγι­νε δεκτός στην Εθνι­κή Σχο­λή Δρα­μα­τι­κής Τέχνης του Παρι­σιού και απο­φοι­τώ­ντας το 1956 βρή­κε αμέ­σως δου­λειά στο σινε­μά. Με ένα τσι­γά­ρο μόνι­μα στο στό­μα του, ο Ζαν Πολ Μπελ­μο­ντό ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του το 1957 παί­ζο­ντας μερι­κά μικρο­ρο­λά­κια σε γαλ­λι­κές ται­νί­ες της επο­χής, με τους κρι­τι­κούς να τον χαρα­κτη­ρί­ζουν «γοη­τευ­τι­κά άσχημο»

Πέθα­νε το «ιερό τέρας» του γαλ­λι­κού κινη­μα­το­γρά­φου Ζαν-Πολ Μπελμοντό

1938 Tο πρώ­το παι­χνί­δι στην τηλε­ό­ρα­ση από το BBC στο Wembley

wembley

1940 Στη Γαλ­λία ψηφί­ζε­ται νόμος με τον οποίο επι­βάλ­λε­ται η ποι­νή του θανά­του σε όσους κάνουν κομ­μου­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα. Η κυβέρ­νη­ση Ντα­λα­ντιέ (του Ριζο­σπα­στι­κού Κόμ­μα­τος, Αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης του Λαϊ­κού Μετώ­που το 1936–1937 στο οποίο τότε μετεί­χε και το Γαλ­λι­κό ΚΚ) θέτει εκτός νόμου το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Γερ­μα­νοί εισβάλ­λουν στη Δανία και τη Νορ­βη­γία. Η Δανία συν­θη­κο­λό­γη­σε αμα­χη­τί έπει­τα από 2 μόλις ώρες, ενώ η κατά­λη­ψη της Νορ­βη­γί­ας κρά­τη­σε 2 μήνες και παρά την εμπλο­κή βρε­τα­νι­κών και γαλ­λι­κών δυνά­με­ων. Το φλερτ των ντό­πιων αστι­κών τάξε­ων σε όλη την Ευρώ­πη με τις λύσεις που προ­σέ­φε­ρε ο φασι­σμός στα αδιέ­ξο­δά τους διευ­κό­λυ­νε σημα­ντι­κά την γρή­γο­ρη προ­έ­λα­σή του τους πρώ­τους μήνες του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

1941  Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Θεσ­σα­λο­νί­κη κατα­λαμ­βά­νε­ται από τους Ναζί. Ήταν Τετάρ­τη 9 Απρι­λί­ου 1941 όταν οι ναζί μπή­καν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι πρώ­τες μηχα­νο­κί­νη­τες μονά­δες έφτα­σαν στις 8 το πρωί στην πλα­τεία Βαρ­δα­ρί­ου όπου έγι­νε η παρά­δο­ση της πόλης στους κατα­κτη­τές. Στην έρη­μη από κόσμο «πλα­τεία Δημο­κρα­τί­ας» τον γερ­μα­νι­κό στρα­τό υπο­δέ­χτη­καν οι αρχές της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που παρέ­δω­σαν την πόλη στην στρα­τιω­τι­κή διοί­κη­ση των εισβο­λέ­ων, στον ταξί­αρ­χο Βερστ. Επι­κε­φα­λής ήταν ο μητρο­πο­λί­της Θεσ­σα­λο­νί­κης Γεν­νά­διος, ο δήμαρ­χος Κων­στα­ντί­νος Μερ­κου­ρί­ου και ο στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής Νικό­λα­ος Ραγκα­βής. Αν και η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία γύρι­σε την πλά­τη στην Βέρ­μαχτ, κάποιοι ελά­χι­στοι έσπευ­σαν «αυθορ­μή­τως» να φωτο­γρα­φη­θούν μαζί τους και να ωραιο­ποι­ή­σουν την εικό­να του εισβο­λέα για τις ανά­γκες της προπαγάνδας.

1952 — Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια Τάνια Τσανακλίδου

1959 Πρό­γραμ­μα Μέρ­κιου­ρι: Η NASA ανα­κοι­νώ­νει την επι­λο­γή των επτά πρώ­των αστρο­ναυ­τών των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

1960 Ο Χέντρικ Φέρ­βερντ, πρω­θυ­πουρ­γός της Νότιας Αφρι­κής και αρχι­τέ­κτο­νας του απαρτ­χάιντ, δια­σώ­ζε­ται στο Γιο­χά­νε­σμπουργκ από από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας στην οποία προ­έ­βη ένας λευ­κός αγρότης.

1960 Το ΝΑΤΟ απο­φα­σί­ζει την εγκα­τά­στα­ση στην Κρή­τη του Κέντρου Εκπαι­δεύ­σε­ως κατευ­θυ­νό­με­νων βλη­μά­των μικρού βεληνεκούς.

1964 — Τρια­κό­σιοι Έλλη­νες της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης δια­τά­ζο­νται να εγκα­τα­λεί­ψουν τις εργα­σί­ες τους και τις επι­χει­ρή­σεις τους και να φύγουν από την Τουρ­κία εντός 15 ημερών.

1964 Συνέρ­χε­ται η 7η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ, που ενέ­κρι­νε το Πόρι­σμα Επι­τρο­πής για τον Νίκο Ζαχα­ριά­δη, το οποίο τον εξο­μοί­ω­νε με πρά­κτο­ρα του εχθρού. Η ίδια Ολο­μέ­λεια απο­φά­σι­σε επί­σης τη συγ­χώ­νευ­ση της Νεο­λαί­ας ΕΔΑ και της Δημο­κρα­τι­κής Κίνη­σης Νέων, συγ­χώ­νευ­ση από την οποία προ­έ­κυ­ψε η Δημο­κρα­τι­κή Νεο­λαία Λαμπράκη.

1967 Κάνει την παρ­θε­νι­κή του πτή­ση το πρώ­το Boeing 737 (σει­ρά 100).

1969 Κάνει την παρ­θε­νι­κή του πτή­ση το πρώ­το βρε­τα­νι­κής κατα­σκευ­ής Κονκόρντ.

1977 Νομι­μο­ποιεί­ται, έπει­τα από 38 χρό­νια στην παρα­νο­μία, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ισπανίας

1981 Στην Αθή­να, εκα­το­ντά­δες άτο­μα νοση­λεύ­ο­νται στο νοσο­κο­μείο, λόγω του νέφους, το οποίο έχει κατέ­βει στα 80 μέτρα.

1991 Η Σοβιε­τι­κή Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία της Γεωρ­γί­ας κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

1991  Την ίδια μέρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, εμπρη­στι­κή ενέρ­γεια σε ελλη­νι­κό του­ρι­στι­κό λεω­φο­ρείο προ­κα­λεί το θάνα­το 36 Ελλή­νων εκδρομέων.

2003 Η Βαγδά­τη κατα­λαμ­βά­νε­ται από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό. Στο κέντρο της πόλης προ­ε­λαύ­νουν αμε­ρι­κα­νι­κά άρμα­τα μάχης, καθώς το καθε­στώς του Σαντάμ Χου­σε­ΐν, που διήρ­κε­σε 24 χρό­νια, καταρ­ρέ­ει στο χάος και στη λεη­λα­σία. Με τον πλή­ρη έλεγ­χο των πετρε­λαιο­πη­γών, αλλά και την κατά­λη­ψη του Τικρίτ, από τις αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις, τερ­μα­τί­ζε­ται το καθε­στώ­τος του Σαντάμ, στο Ιράκ.

2011 Πέθα­νε ο δια­κε­κρι­μέ­νος Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Σίντ­νεϊ Λουμέτ

2017 Του­λά­χι­στον 47 νεκροί και 150 τραυ­μα­τί­ες από βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση μέσα σε δυο εκκλη­σί­ες των κοπτών χρι­στια­νών στην πόλη Τάντα, της Αιγύ­πτου, την Κυρια­κή των Βαΐ­ων. Το Ισλα­μι­κό Κρά­τος ανέ­λα­βε την ευθύνη.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο